ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ενιαίας Αγωνιστικής Συσπείρωσης(Ε.Α.Σ)

Αρχές και φυσιογνωμία

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΑΣ) είναι Αυτόνομη, Ταξική, Δημοκρατική και Αγωνιστική συνδικαλιστική κίνηση.

Στόχος της η διασφάλιση και διεύρυνση των συμφερόντων των εργαζομένων από θέση αυτονομίας σε σχέση με την κυβέρνηση, την εργοδοσία και τα κόμματα.

Λειτουργεί στα πλαίσια των θεσμών και διαδικασιών που προβλέπουν τα καταστατικά των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλα τα επίπεδα (ΣΕΕΤ, ΟΤΟΕ, ΓΣΕΕ), επιδιώκοντας παράλληλα τη διαρκή βελτίωσή τους στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του εκδημοκρατισμού τους, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των εργαζομένων και η καθιέρωση διαδικασιών βάσης.

Κρατάει διακριτή τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Εργαζομένων –Εργοδοσίας. Έχει κατακτήσει μέσα από τις εμπειρίες του συνδικαλιστικού κινήματος, τη μη εξάρτηση από πολιτικά κόμματα σεβόμενη το ρόλο των πολιτικών κομμάτων, καθώς και τις προσωπικές ιδεολογικοπολιτικές επιλογές κάθε εργαζόμενου. Μάχεται τον κομματικό, κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό και προωθεί συγκεκριμένες θέσεις- προτάσεις που κινούνται ιδεολογικά στον αντίποδα κάθε νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Απευθύνεται σε όλες και όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας και επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή τους σε κοινή αγωνιστική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Κινείται έξω από πελατειακές αντιλήψεις και πρακτικές πού οδηγούν στην αδρανοποίηση και αποπροσανατολισμό των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος.

Επιδιώκει την προώθηση της συλλογικότητας, της αξιοκρατίας, της αλληλεγγύης, της ισότιμης μεταχείρισης και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων. Αγωνίζεται για την ειρήνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιδιώκει τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και απασχόλησης όλων των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Αγωνίζεται για την αποδοχή και το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Επιδιώκει τον ευρύτερο δυνατό συντονισμό, τη συνεργασία και την οργανωμένη παρέμβαση και ενιαία δράση των δυνάμεων του αυτόνομου, ταξικού, αγωνιστικού συνδικαλιστικού ρεύματος στο χώρο των Τραπεζών, αλλά και γενικότερα, ώστε να γίνει δυνατή η ενιαία οργανωμένη έκφραση του αυτόνομου συνδικαλιστικού ρεύματος σε όλα τα επίπεδα συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με στόχο να αναβαθμιστεί το κύρος, η δύναμη και η αποτελεσματικότητα των συνδικαλιστικών οργάνων.
Διαμορφώνει τις όποιες συνεργασίες και συμμαχίες της με αποκλειστικό κριτήριο τη δυνατότητα προώθησης της φυσιογνωμίας, των αρχών και των στόχων της κίνησης και του σ.κ.-

Η ΕΑΣ επιδιώκει τη ριζική και ουσιαστική αντιμετώπιση της γραφειοκρατικοποίησης του συνδικαλιστικού κινήματος. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκει:

  • Την αποφυγή επανάληψης κι αναπαραγωγής φαινομένων που οδηγούν στην δημιουργία της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, ξεκομμένης από τους εργασιακούς χώρους και τα προβλήματα των εργαζομένων.
  • Την καθιέρωση λειτουργίας και πρακτικής, πού διευρύνουν τη δυνατότητα συμμετοχής κι εκπροσώπησης των εργαζομένων, ελπίζοντας στην υιοθέτησή τους και από τα υπόλοιπα συνδικαλιστικά σχήματα.
  • Τον μεγαλύτερο δυνατό καταμερισμό συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, ώστε να γίνει δυνατή η διεύρυνση της συμμετοχής περισσοτέρων μελών της κίνησης και να αντιμετωπισθούν φαινόμενα πολλαπλών εκπροσωπήσεων από τα ίδια πρόσωπα.

Η ΕΑΣ υιοθετεί τις αρχές της εναλλαγής και της ανακλητότητας στις εκπροσωπήσεις για τα μέλη της και τις εφαρμόζει σύμφωνα με τις αποφάσεις της κίνησης.

Καθιερώνει τον περιορισμό της συνεχούς εκλογιμότητας στα συνδικαλιστικά όργανα. Επιδιώκει τη μη εκλογή των μελών της για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες θητείες στα όργανα διοίκησης του ΣΕΕΤ (Διοικητικό Συμβούλιο και Γενικό Συμβούλιο) και της ΟΤΟΕ (Εκτελεστική Γραμματεία και Γενικό Συμβούλιο). Επιδιώκει την εναλλαγή των εκλεγμένων μελών της κίνησης , σε συνάρτηση πάντοτε με τις αντικειμενικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Το ίδιο θα επιδιώξει και για τη συμμετοχή των μελών της στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Επιδίωξη και κατεύθυνσή μας είναι να μη γίνεται χρήση από τα εκλεγμένα και αποσπασμένα σε συνδικαλιστικά όργανα, μέλη μας, των διατάξεων της Σ.Σ.Ε. του 1997 μεταξύ ΟΤΟΕ –ΤΡΑΠΕΖΩΝ, που αφορά τη δυνατότητα αυτών των μελών με αίτησή τους προς το Δ.Σ. της τράπεζας, να λαμβάνουν προαγωγές, λόγω της συνεχούς απόσπασής τους και της θητείας τους σε συνδικαλιστικά όργανα.

Η ΕΑΣ υιοθετεί την αρχή της ελεύθερης σταυροδοσίας στις εκλογικές διαδικασίες του ΣΕΕΤ (Δ.Σ- Γ.Σ- Ο.Τ.Ο.Ε- Ε.Κ.Α κλπ).


Μέλη και οικονομικοί πόροι

Μέλη της ΕΑΣ είναι όλες και όλοι οι εργαζόμενοι στην Εμπορική Τράπεζα που αποδέχονται τις αρχές λειτουργίας, το πρόγραμμα δράσης της, συμμετέχουν στην προώθησή τους και καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα.

Υποχρέωση των μελών της ΕΑΣ είναι να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, κινητοποιήσεις του ΣΕΕΤ, ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ.

Οι πόροι της ΕΑΣ προέρχονται από: τις συνδρομές των μελών, τις ενισχύσεις μελών και φίλων της ΕΑΣ, τις οικονομικές εξορμήσεις, τα έσοδα από εκδηλώσεις της κίνησης και τις προβλεπόμενες ενισχύσεις του συλλόγου.


Λειτουργία και όργανα

Όργανα της Ενιαίας Αγωνιστικής Συσπείρωσης είναι:

  1. Η Πανελλαδική Συνέλευση των μελών.
  2. Το Γενικό Συμβούλιο
  3. Η Γραμματεία

1. Πανελλαδική Συνέλευση

Είναι το ανώτατο όργανο της ΕΑΣ, συμμετέχουν όλα τα μέλη της και συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο (συγκεκριμένα την περίοδο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΕΤ) και έκτακτα όταν το ζητήσουν το 1/5 των μελών ή το Γενικό Συμβούλιο.
Έχει απαρτία όταν συμμετέχει το1/10 των μελών της κίνησης.
Αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσης, επιλέγει τους υποψηφίους της κίνησης για το ψηφοδέλτιο και γενικά αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα προκύψει για τη φυσιογνωμία, τις αρχές, τη λειτουργία και τη δράση της κίνησης.

2. Γενικό Συμβούλιο

Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Πανελλαδικής Συνέλευσης και αποτελείται από τους κάθε φορά εκλεγμένους στο ΣΕΕΤ (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικό Συμβούλιο, Νομαρχιακά Παραρτήματα), στην ΟΤΟΕ (Εκτελεστική Γραμματεία, Γενικό Συμβούλιο ΙΝΕ/ΟΤΟΕ), τους Συνέδρους στην ΟΤΟΕ και τα Εργατικά Κέντρα καθώς και έναν (τον πρώτο σε ψήφους για το Γ.Σ του ΣΕΕΤ) από κάθε Περιφέρεια πού δεν έχει εκλεγεί σε κανένα από τα παραπάνω όργανα.

Το Γενικό Συμβούλιο εξειδικεύει το πρόγραμμα δράσης και τις αποφάσεις της Π.Σ και αποφασίζει για οποιοδήποτε έκτακτο και επείγον θέμα προκύψει μεταξύ δύο Π.Σ.
Συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο και έκτακτα όταν το ζητήσει το 1/5 των μελών ή η Π.Σ.

3. Γραμματεία

Η Γραμματεία είναι συντονιστικό όργανο και ασχολείται με όλα τα τρέχοντα θέματα, σύμφωνα πάντοτε με τις αποφάσεις και το πρόγραμμα δράσης της Π.Σ και του Γ.Σ.
Συνέρχεται τακτικά κάθε 15μερο και έκτακτα όποτε κρίνεται απαραίτητο με ευθύνη των εκλεγμένων μελών στο Δ.Σ του ΣΕΕΤ.

Συγκαλεί σε Ολομέλεια, τακτικά κάθε 3 μήνες και έκτακτα όποτε χρειαστεί τα μέλη της ΕΑΣ στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Αποτελείται από τους εκλεγμένους(όπως προσδιορίζονται για το Γενικό Συμβούλιο της ΕΑΣ) στο Λεκανοπέδιο Αττικής.


Περιφερειακή οργάνωση

Σε κάθε Περιφέρεια (όπως προβλέπονται από το καταστατικό του ΣΕΕΤ) εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μελών της ΕΑΣ, μπορεί να εκλέγεται Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή, να πραγματοποιούνται τοπικές συνελεύσεις για σοβαρά και γενικά ζητήματα ή για προβλήματα της αντίστοιχης Περιφέρειας.

Οι τοπικές συνελεύσεις συγκαλούνται με ευθύνη είτε της Γραμματείας, είτε της Π.Σ.Ε αν έχει εκλεγεί, είτε κατόπιν αιτήματος μελών της κίνησης της αντίστοιχης Περιφέρειας.
Οι αποφάσεις τους, όπως επίσης και οι μειοψηφούσες απόψεις για γενικότερα ζητήματα λειτουργίας και δράσης της κίνησης συνυπολογίζονται στην τελική απόφαση των οργάνων.

Επιτροπές μπορούν επίσης να συγκροτούνται με απόφαση (Π.Σ ή Γ.Σ) και να λειτουργούν κατά αντικείμενο (επεξεργασία θέσεων).

Οι αποφάσεις στα όργανα, επιδιώκεται να παίρνονται ομόφωνα με δημιουργική σύνθεση των απόψεων. Στο βαθμό που αυτό δεν είναι εφικτό, ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. Οι απόψεις που μειοψήφησαν, μπορεί εφόσον κριθεί σκόπιμο ή υπάρχει αντίστοιχη επιθυμία από τα μέλη πού μειοψήφησαν να δημοσιοποιούνται.

Σε όλες τις διαδικασίες της ΕΑΣ μπορούν να συμμετέχουν και να συνεργάζονται φίλες και φίλοι (μη μέλη) της κίνησης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης με απόφαση των οργάνων της ΕΑΣ και εφόσον φυσικά το αποδέχονται και οι ίδιοι μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογικά ψηφοδέλτια.


Μέσα ενημέρωσης

Η ΕΑΣ εκδίδει εφημερίδα με τίτλο «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ». Η εφημερίδα εκδίδεται από 5μελή Συντακτική επιτροπή, την οποία εκλέγει η Πανελλαδική Συνέλευση και είναι υπεύθυνη για τα ζητήματα πού αφορούν το έντυπο.

Στη συντακτική επιτροπή, εκτός των εκλεγμένων μελών συμμετέχουν αυτοδίκαια οι εκλεγμένοι της ΕΑΣ στο Δ.Σ. του συλλόγου.

Στόχος του εντύπου είναι να αποτελέσει ένα πολυφωνικό και δημοκρατικό μέσο έκφρασης, εφημερίδα γνώμης και μέσο αγωνιστικής διεκδίκησης, στο οποίο θα προβάλλονται οι θέσεις και οι απόψεις της ΕΑΣ, αιτήματα διεκδίκησης, και ενυπόγραφα κείμενα, που δεν είναι απαραίτητο να εκφράζουν τις θέσεις της κίνησης, και ενυπόγραφα κείμενα μελών της ΕΑΣ. Μπορούν επίσης να καταχωρούνται οι απόψεις της μειοψηφίας, καθώς και θέματα πολιτισμού, κοινωνικά προβλήματα κ.λ.π.

Η ενημέρωση των μελών της ΕΑΣ αλλά και των φίλων, ψηφοφόρων για τις αποφάσεις ή για τρέχοντα θέματα γίνεται μέσα από το έντυπο υλικό (ανακοινώσεις, εφημερίδα) αλλά και από ηλεκτρονικά μέσα, όπως τα LOTUS NOTES κλπ. Μέσα από τα LOTUS NOTES, μπορούν να αντιμετωπίζονται άμεσα ορισμένα ζητήματα, με έκφραση γνώμης ή ψήφου από όλα τα μέλη της ΕΑΣ, μετά από σχετικό σημείωμα και ερώτημα πού θα τους αποστέλλεται έγκαιρα με ευθύνη της Γραμματείας.

Τροποποίηση των Αρχών Λειτουργίας της ΕΑΣ, γίνεται μόνον με απόφαση της Πανελλαδικής Συνέλευσης.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

"Με την ΣΥΜΜΑΧΙΑ συνεχίζουμε τον Αγώνα"