Αποτέλεσμα εικόνας για union eurobankΜαζικές μετακινήσεις προσωπικού το οποίο αρνήθηκε την συμμετοχή του στην Εθελουσία που πρόσφατα ανήγγειλε η "EUROBANK" καταγγέλει το σωματείο "UNION"!
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του "UNION" η Τράπεζα στελεχώνει την υπό ίδρυση Μονάδα Сustomer File Completion (CFC) αποκλειστικά από συναδέλφους που αρνήθηκαν την πρόταση της Εθελουσίας Εξόδου.
Το σωματείο ζήτησε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβία χωρίς να αναφέρει κάτι πιό συγκεκριμένο σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για προγραμμα εθελουσιωνΠΗΓΗ (tovima.gr)

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ξεκίνησε τη Δευτέρα η Eurobank, προσφέροντας από 25 έως και 50 μηνιαίους μισθούς στους εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν ή παραμονή στην τράπεζα με άδεια για δύο ή τρία χρόνια και αποχώρηση από τη θέση τους στη συνέχεια. 

Το όριο της συνολικής αποζημίωσης που μπορεί να λάβει κάποιος έχει τεθεί στις 180.000 ευρώ μικτά. 
Στόχος της Eurobank είναι να αποχωρήσουν από την τράπεζα έως και 500 άτομα, προς μείωση του λειτουργιικού της κόστος, συμπληρωματικά στο κλείσιμο περί των 50 καταστημάτων της στο πρώτο εξάμηνο του 2018. 
Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία του έκθεση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επεσήμανε την ανάγκη περαιτέρω περικοπών στις δαπάνες λειτουργίας των συστημικών ομίλων, για την προσαρμογή τους στα τρέχοντα επίπεδα εργασιών της αγοράς. 

Σε email που απέστειλε την περασμένη Παρασκευή η Διοίκηση του Ομίλου Eurobank στο προσωπικό, γνωστοποιεί την απόφασή της να θέσει σε λειτουργία Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου, δίνοντας κίνητρα στους εργαζομένους για αναζήτηση διαφορετικών επαγγελματικών και άλλων προσωπικών επιλογών. 

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι οι εξής: 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Το πρόγραμμα έχει σχύ από την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018. 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Η Τράπεζα / Θυγατρική επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.  - Γενική Διεύθυνση Retail Banking (όλες οι μονάδες που υπάγονταν σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Διευθύνσεων Δικτύου Καταστημάτων, Τραπεζικής Ιδιωτών, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και της θυγατρικής Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.)  - Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων τόσο εργαζομένων όσο και δικηγόρων με έμμισθη εντολή - πάγια αντιμισθία)  - Γενική Διεύθυνση Global Markets & Wealth Management (όλες οι μονάδες που υπάγονταν σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Διευθύνσεων Global Markets & Treasury, Private Banking Greece, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.)  - Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου  - Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου  - Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου  - Τομέας Group Loan Administration  - Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations - Τομέας Προμηθειών Ομίλου - Be-Business Exchanges Α.Ε.  Το προσωπικό που μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει να έχει συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή πάνω από 12 μήνες συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018, αν πρόκειται για δικηγόρους.  Για τον υπολογισμό της τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συνεχόμενη/ες χρονικά προς την τελευταία σύμβαση/εις ορισμένου χρόνου. 

Ποιοί εξαιρούνται 

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:   

- Οι εργαζόμενοι του Ομίλου (Τράπεζας και Θυγατρικών) που δεν υπάγονται στις παραπάνω μονάδες κατά την 01.01.2018    - Από τη Γενική Διεύθυνση Retail Banking εξαιρούνται: 

- Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές και τα καταστήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Γρεβενών και Φλώρινας 

- Οι εργαζόμενοι της Επιχειρηματικής Μονάδας Direct Banking που υπάγεται στην Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.)   

- Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Financial Shared Services που υπάγεται στηνØ Be-Business Exchanges Α.Ε.   

- Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών  -  Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

- Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018   

- Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα/Θυγατρική  ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ: 

Α) ενός συνολικού ποσού (εφάπαξ) που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους, 

Β) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής

ή  Γ) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 3 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 

Σημειώνεται ότι η επιλογή της αναγκαστικής άδειας ισχύει μόνο για μισθωτούς με σχέση εξηρτημένης εργασίας και όχι για δικηγόρους με έμμισθη εντολή. 

Αναλυτικότερα, οι παροχές ανά περίπτωση είναι οι εξής: 

A. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (εφάπαξ)  Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
(α) Παροχή βάσει ηλικίας
(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας
(γ) Παροχή βάσει τέκνων
(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση
(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης
(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή

(α) Παροχή βάσει ηλικίας  Η Παροχή βάσει ηλικίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω: 
- Κατηγορία Α: Συμμετέχοντες άνω των 55 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1963) 50 μισθοί 
- Κατηγορία Β: Συμμετέχοντες από 50 έως 55 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1963 έως και 01.01.1968) 45 μισθοί 
- Κατηγορία Γ: Συμμετέχοντες από 45 έως 50 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1968 έως και 01.01.1973) 40 μισθοί 
- Κατηγορία Δ: Συμμετέχοντες από 40 έως 45 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1973 έως και 01.01.1978) 35 μισθοί 
- Κατηγορία Ε: Συμμετέχοντες από 30 έως 40 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1978 έως και 01.01.1988) 28 μισθοί 
- Κατηγορία ΣΤ: Συμμετέχοντες έως 30 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1988 και μετά) 25 μισθοί 

Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΏΝ  Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά την οποία θα λαμβάνουν μηνιαίως το Μισθό Αναφοράς ως ίσχυε κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2017 και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. 
Κατά το τέλος της διετίας θα καταβληθούν επιπλέον 4 Μισθοί Αναφοράς ως οικειοθελής αποζημίωση. 
Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 
Το συνολικό ποσό που θα προκύψει από τις μικτές μηνιαίες καταβολές του Μισθού Αναφοράς για τα 2 χρόνια θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29 ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή.  Το επιπλέον ποσό των 4 Μισθών Αναφοράς που θα καταβληθεί στο τέλος της 2ετίας ως οικειοθελής αποζημίωση θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το μέγιστο όριο των 180.000 ευρώ. 
Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 2 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλο εργοδότη, ή παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αναλάβει για ίδιο αυτού λογαριασμό οποιαδήποτε επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα ή συμμετάσχει σε εταιρία που ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα / Θυγατρική με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.  Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Μισθών Αναφοράς και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών και το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το ανωτέρω γεγονός ή γεγονότα έως το πέρας των 2 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων.

  Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 3 ΕΤΩΝ  Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 3 ετών, κατά την οποία θα λαμβάνουν μηνιαίως το 66% του Μισθού Αναφοράς ως ίσχυε κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017 και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 3 ετών.  Κατά το τέλος της τριετίας θα καταβληθούν επιπλέον 4 Μισθοί Αναφοράς ως οικειοθελής αποζημίωση.  Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  Το συνολικό ποσό που θα προκύψει από τις μικτές μηνιαίες καταβολές του 66% του Μισθού Αναφοράς τους για τα 3 χρόνια θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή.  Το επιπλέον ποσό των 4 Μισθών Αναφοράς που θα καταβληθεί στο τέλος της 3ετίας ως οικειοθελής αποζημίωση θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το μέγιστο όριο των € 180.000.  Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 3 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλο εργοδότη, ή παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αναλάβει για ίδιο αυτού λογαριασμό οποιαδήποτε επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα ή συμμετάσχει σε εταιρία που ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα /Θυγατρική με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.  Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Μισθών Αναφοράς και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών και το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 3 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων.

http://s.kathimerini.gr/resources/2017-11/eurobank_romania-thumb-large.jpgΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Νοεμβρίου 2017

Ο Όμιλος Eurobank («Eurobank») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Banca Transilvania («ΒΤ») για την πώληση των μετοχών που κατέχει η Eurobank στις εταιρείες  Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. 

 Η Bancpost είναι η 9η τράπεζα στη Ρουμανία, με μερίδιο αγοράς περίπου στο 3% και σύνολο στοιχείων ενεργητικού την 31/12/2016, ανερχόμενο στα 11,6 δισεκατομμύρια Λέι Ρουμανίας (2,5 δισεκατομμύρια Ευρώ).
Απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους μέσα από δίκτυο 150 περίπου καταστημάτων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1 εκατομμύριο πελάτες. 

Η Banca Transilvania είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία με μερίδιο αγοράς άνω του 13%, και σύνολο στοιχείων ενεργητικού την 31/12/2016, ανερχόμενο στα 54,9 δισεκατομμύρια Λέι Ρουμανίας (11,9 δισεκατομμύρια Ευρώ), η Banca Transilvania .
Απασχολεί πάνω από 7.000 εργαζόμενους, έχει 2,2 εκατομμύρια πελάτες και περίπου 500 καταστήματα.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, σχολίασε σχετικά:«Με την αποεπένδυση από τις θυγατρικές της στη Ρουμανία, η Eurobank  εκπληρώνει πλήρως τη σχετική  δέσμευσή της για τη μείωση του ενεργητικού της στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από μια συναλλαγή κεφαλαιακά θετική για την Τράπεζα. ...».

 

του Σπύρου Μητροτάσιου*

Σε συμφωνία με την Πολυεθνική "Kohlberg Kravis Roberts & Co.  (KKR) και την θυγατρική της "Pillarstone" προχώρησαν οι Τράπεζες Alpha Bank και Eurobank. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η διαχείριση "κόκκινων επιχειρηματικών δανείων" ύψους €1,2 δις

Παραθέτουμε λοιπόν προς ενημέρωση -με σχολιασμό και ενδιαφέρουσες παραπομπές- τα κύρια σημεία από το κοινό Δελτίο Τύπου των δύο Τραπεζών (όλες οι υπογραμμίσεις στο κείμενο δικές μας)

Αθήνα, 17 Μαΐου 2016 –

« Οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατέληξαν σήμερα σε δεσμευτική συμφωνία διά της οποίας οι τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν...
Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.
»

     Και συνεχίζει το Δελτίο Τύπου προβλέποντας και την συμμετοχή άλλων Τραπεζών στην "πίτα"...

«Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών

Ποιοί είναι αυτοί οι άλλοι δανειστές κλπ; Να υπενθυμίσουμε λοιπόν εδώ ότι τόσο η Alpha Bank με την "Actua Solutiones" όσο και η Τράπεζα Πειραιώς με την KKR έχουν ήδη συνάψει αντίστοιχες συνεργασίες για τη μεταβίβαση και διαχείριση δανείων σε καθυστέρηση (η δε Πειραιώς ύψους 1,2 δισ. ευρώ).

   
  Σημαντική επίσης για την απόκτηση μιάς όσο το δυνατόν πιό σφαιρικής εικόνας του όλου project είναι και η παραδοχή του Noel Edison,
Διευθυντή των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, ο οποίος μας αποκαλύπτει ότι η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών ήταν το πρώτο βήμα για την κερδοφορία των επερχόμενων "επενδυτών": «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο-αποδίδουν. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του turn-around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.»

Ποιά είναι η EBRD...του κ. Noel Edison η οποία σύμφωνα με το Κοινό Δελτίο Τύπου Alpha-Eurobank «Υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την KKR και τις τράπεζες.» ;

Η EBRD είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης "μία πολυμετοχική τράπεζα επενδύσεων" , η οποία από την ίδρυσή της το 1991 έχει επενδύσει πάνω από €105 billion βάσίστηκε σε μία ιδέα του François Mitterrand για μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα ενώ ιδρύθηκε προκειμένου "να αντιμετώπισει την πρόκληση της κατάρρευσης του Κομμουνισμού (της Ανατολικής Ευρώπης)" με την Πτώση του Τείχους !!! Από τότε έχει επεκτείνει την ακτίνα δράσης της σε χώρες όπως η Μογγολία (το 2006), η Τουρκία (2009), η Ιορδανία, η Τυνησία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος και το Κοσσυφοπέδιο (το 2012), η Κύπρος ( 2014) και η Ελλάδα (2015) ενώ επί του παρόντος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες...

 
     Συνεχίζουμε με ακόμα πιό ενδιαφέροντα στοιχεία...

Η Pillarstone που θα αναλάβει την διαχείριση των προβληματικών δανείων (σύμφωνα πάλι με το Δελτίο Τύπου) «είναι μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2015 από την KKR Credit, με τον John Davison ως συν-επενδυτή και CEO, με σκοπό να συνεταιρισθεί με την Ευρωπαϊκές τράπεζες για την δημιουργία αξίας δια της διαχείρισης των ανοιγμάτων τους σε μη κύρια (non-core) και υπο-αποδίδοντα περιουσιακά στοιχεία των ισολογισμών τους»

Και είναι πράγματι συνταρακτικό το μέγεθος αυτών των στοιχείων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς  1.900 δισεκατομμύρια μη κύρια και υπό-αποδίσοντα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των € 1.200 δισεκατομμυρρίων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, "λιμνάζουν" στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου οικονομικού διαδικτυακού τύπου (δείτε εδώ) !!!

Συνεπώς το αρχικό χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση δανείων, το οποίο θα ανέλθει σταδιακά σε ύψος 1,2 δις ευρώ, με εκτιμώμενη ισόποση συμμετοχή των δύο τραπεζών Alpha-Eurobank (δηλαδή 50%-50%) αποτελεί το 1‱ του συνόλου των προβληματικών δανείων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο !!!

Και βέβαια ξεχωριστή σημασία έχει επίσης το μέγεθος του KKR του οποίου τα υπο διαχείριση κεφάλαια (Assets Under Management) ανέρχονταν στις 31.12.2015 στα $120 δις

 
...ΤΑ 10 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Σύμφωνα, τέλος, με τραπεζικές πηγές που επικαλείται το Capital.gr, τα βασικά σημεία της νέας συνεργασίας, έχουν ως εξής:

1. Η KKR μέσω της εξειδικευμένης θυγατρικής της "Pillarstone Europe” θα ιδρύσει ελληνική εταιρεία διαχείρισης προβληματικών δανείων στην οποία σκοπεύει να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) με ποσοστό 5%.

2. Η εταιρεία διαχείρισης θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για τη διαχείριση των NPL’s στην Ελλάδα (ν.4354/2015). 

3. Το αρχικό χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση δανείων, θα ανέλθει σταδιακά σε ύψος 1,2 δις ευρώ, με εκτιμώμενη ισόποση συμμετοχή των δύο τραπεζών (50%-50%) και η σύνθεσή του θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης και την KKR.

4. Οι δύο τράπεζες (Eurobank και Alpha Bank) θα συνεχίσουν να εγγράφουν στις καταστάσεις τους τα δάνεια, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πώληση παρά μόνον διαχείρισή τους από την εταιρεία διαχείρισης.

5. Η διαδικασία αυτή δε θα επηρεάζει αρνητικά τα κεφάλαια των τραπεζών (capital neutral) ενώ η δομή της συναλλαγής είναι τέτοια που επιτρέπει σε μεταγενέστερο χρόνο και την συμμετοχή κι άλλων ελληνικών τραπεζών στο εγχείρημα

6. Το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει προβληματικά δάνεια επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται βιώσιμες αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

7. Εκτός από την αναδιάρθρωση του δανεισμού, οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να έχουν ανάγκη από 
-    νέα κεφάλαια, 
-    λειτουργική αναδιοργάνωση (;;;), και 
-    ενίσχυση του management (;;;) ,  
 στοιχεία που θα παρέχει η KKR και που θα επιτρέψουν την ανασυγκρότησή τους και τη δυναμική επιστροφή τους στην αγορά. 

8. Πριν από την έναρξη διαχείρισης των προβληματικών δανείων απαιτείται συμφωνία μεταξύ των τραπεζών, της εταιρείας διαχείρισης και της KKR για το σχέδιο αναδιάρθρωσης ενός εκάστου δανείου ξεχωριστά, ώστε αυτό να ενταχθεί στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο.

9. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε νέα κεφάλαια τα οποία θα καλυφθούν από την KKR και την EBRD. Οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και οι ίδιες στη νέα χρηματοδότηση.

10. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα στελεχωθεί από εξειδικευμένα στελέχη στην Ελλάδα και θα αξιοποιήσει την υψηλή τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία της Pillarstone στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης κάθε επιχείρησης, ενώ οι τράπεζες θα ενημερώνονται αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου.


Για την ιστορία τέλος να αναφέρουμε ότι ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha Bank ενήργησε η HSBC Bank plc καθώς επίσης και για την Eurobank (από κοινού όμως με την Mediobanca).

 

*Ο Σπύρος Μητροτάσιος είναι Γενικός Γραμματέας του ΕΝ.Α.Σ. Alpha Εμπορικής και Γενικός Σύμβουλος στην ΟΤΟΕ με την Ριζοσπαστική Παρέμβαση

 

 

 

 

 

sydaptt1Με μια σοβαρή νίκη -που μπορεί να αποδειχθεί στρατηγική- στέφθηκε η κινητοποίηση ενάντια στις απολύσεις "ενοικιαζομένων" της Eurobank που διοργάνωσαν από κοινού ο Σύλλογος Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα (ΣΥΔΑΠΤΤ) και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS ενώ συμμετείχαν και μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Εργαζομένων στην MellonTechnologies.

Έτσι οι απολύσεις αποτράπηκαν -προς το παρόν όμως- καθώς έχει οριστεί Τριμερής συνάντηση για την Τρίτη 19/4/16 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας.

Ωστόσο η εξέλιξη αυτή κρίνεται σίγουρα θετική.

«Η συμμετοχή – πάνω από 70 άτομα – στην παράσταση διαμαρτυρίας της Παρασκευής  από εργαζόμενους και νεολαίους, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Χρειάζεται να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και εγρήγορση για να τα καταφέρουμε» τονίζει ο ΣΥΔΑΠΤΤ και καλεί στο επόμενο "ραντεβού" για τη στήριξη του Σωματείου αλλά και για  διασκέδαση την Κυριακή 17/4/16 στη ταβέρνα Απτάλικο, Παλαιάς Καβάλας 165, Περιστέρι, στις 2 μ.μ. για φαγητό με ζωντανή μουσική με λαϊκή ορχήστρα». Η ΕΑΣ στήριξε -και με ένα συμβολικό ποσό αυτήν τη φορά αγοράζοντας "προσκλήσεις"- και στηρίζει ποικιλλοτρόπως τον δύσκολο αγώνα των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες.

Πάνω απ'ολα όμως η ΕΑΣ και το easp.gr αναδεικνύουν τέτοιου είδους κινήσεις γιατί κάνουν σαφή την διαφορά ενός αγωνιστικού σωματείου με τους εργαζόμενους σε δράση από την πλειοψηφία των ουκ ολίγων "νεκρών" - λόγω επιλογής των ηγεσιών τους βέβαια - συνδικάτων στον Κλάδο των Τραπεζών και γενικότερα. 

Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, ότι την συγκεκριμένη κινητοποίηση στήριξαν πολλοί συνδικαλιστές από διάφορους χώρους (τραπεζών και όχι μόνο) αλλά και μέλη της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Επαναφορά των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα! 

 

 

Η περικοπή του λειτουργικού κόστους της Eurobank ξεκίνησε με απολύσεις ενοικιαζόμενων τραπεζοϋπαλλήλων, εργαζομένων των 586 ευρώ οι οποίοι δούλευαν για χρόνια ως ταμίες στα καταστήματα του πρώην ΤΤ, νυν Eurobank ! Τα παραπάνω καταγγέλει ο Σύλλογος Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα (ΣΥΔΑΠΤΤ) και καλεί την Παρασκευή 15/4, ώρα 3 – 6 μ.μ. σε κινητοποίηση – παράσταση διαμαρτυρίας – μπροστά στο κεντρικό κτίριο  της Eurobank (Μποδοσάκειο), Αμαλίας και Σουρή στο Σύνταγμα.

"Κάθε βοήθεια και συμμετοχή ευπρόσδεκτη" αναφέρει ο Σύλλογος στο κάλεσμά του!

FOTO: Βράβευση αριστούχων μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (!!!) του ομίλου Eurobank.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162 μέλος  Ο.Ι.Υ.Ε. &   Ε.Κ.Α.

Κεδρηνού 43, Αμπελόκηποι, Τηλ.211 011-3749  Web:  sydaptt.org     Email: 

9/4/2016

Συναδέλφισσες, -οι,

Η περικοπή του λειτουργικού κόστους της Eurobank ξεκίνησε με απολύσεις ενοικιαζόμενων τραπεζοϋπαλλήλων, εργαζομένων των 586 ευρώ. Οι συνάδελφοι δούλευαν για χρόνια σαν ταμίες στα καταστήματα του πρώην ΤΤ, νυν Eurobank, με εναλλασσόμενους «εργολάβους». - Αν δεν είναι τραπεζοϋπάλληλος ο ταμίας, τότε ποιος είναι; -  Εξαναγκάστηκαν πριν από περίπου ένα χρόνο, για να κρατήσουν τη δουλειά τους να αλλάξουν για άλλη μία φορά εργολάβο και να κάνουν την βρώμικη δουλειά, την εκκαθάριση του φυσικού αρχείου στα υπόγεια των καταστημάτων μαζί με κατσαρίδες και τρωκτικά. Εξαναγκάστηκαν πριν από 6 μήνες να υπογράψουν μείωση μισθού και να πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό.

Υψηλά τραπεζικά στελέχη, απόλυτα υπεύθυνα για την σημερινή κατάσταση αποφασίζουν ότι δεκαεπτά οικογένειες δεν θα έχουν τρόπο να επιβιώσουν. Θεωρούν ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και διασώζουν την Τράπεζα μειώνοντας το κόστος. Όμως ακόμα και αυτό δεν ισχύει: με απλά μαθηματικά 17 * 586 = 9962 ευρώ, μικρότερο ποσό από τον μισθό ενός (1) μόνο γενικού διευθυντή. Οι απόλυτα υπεύθυνοι για την σημερινή κατάντια διασώζονται, οι σκληρά εργαζόμενοι υπάλληλοι πετιούνται στο δρόμο.

Είναι κοροϊδία η προσφορά του «εργολάβου» για δουλειά στην Αθήνα, να μετακομίσουν δηλαδή οι συνάδελφοι από την Καρδίτσα, Βόλο,  Θεσσαλονίκη,  Χανιά, κ.α.   στην πρωτεύουσα και να ζήσουν (πώς;) με 586 ευρώ μικτά.

Η πρόταση γίνεται για να καλύψει το γεγονός ότι μεταξύ των απολυόμενων υπάρχουν

  • ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων Mellon Technologies

·         μέλλουσες μητέρες ή μητέρες  σε άδεια λοχείας

οι οποίοι προστατεύονται από τον νόμο.

Η συνδικαλιστική ελευθερία είναι άγνωστη λέξη, δεν ανέχονται την ίδρυση σωματείου που προσπαθεί να οργανώσει στοιχειωδώς τους ενοικιαζόμενους  ώστε να αντισταθούν μπροστά στην παντοκρατορία των τραπεζιτών. Η προστασία της μητρότητας δεν υφίσταται για γυναίκες που δουλεύουν μέσω «εργολάβου» στην Eurobank.

Αντί να εισπράττουμε μόνο παχιά λόγια για αξιολόγηση, λες και δεν ξέρουμε πώς γίνεται η αξιολόγηση και δήθεν αξιοκρατία, θα ήταν ωφελιμότερο να εξεταστεί με προσοχή το πρόβλημα των συναδέλφων, με επίγνωση και  ευαισθησία στα προβλήματα της κοινωνίας, στην οποία στηρίζεται η ίδια η λειτουργία των τραπεζών. Θα είναι φοβόμαστε πολύ αργά όταν κάποια στελέχη αντιληφθούν ότι τράπεζες χωρίς κοινωνία δεν στέκονται.

Ζητάμε την ανάκληση των προαναγγελθεισών απολύσεων και την έναρξη διαβούλευσης ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Βασιλική Χριστοπούλου     6976 685 485 (Άνεμος)         Γιώργος Καπετανάκης          6977 741 228 (Vodafone)

Νάντια Κατσιμίγα                 6946 561 195                       Μαρία Λάτσα                        6980 548 900 (Cosmote)

Γεωργία   Γιαννούλη           6949 432 210                       Αφροδίτη Ανδρίτσου          6936 163 458

Άννα Λιάκου                         6972 668 910

 SYDAPTTEurobank1Σε προηγούμενη ανάρτησή μας είχαμε αναφερθεί στον αγώνα που δίνουν οι καθαρίστριες των "εταιρειών ενοικίασης εργαζομένων" στη Eurobank ενάντια στην πρόθεση της Διοίκησης για μείωση των αποδοχών τους κατά 53% ! Μάλιστα μέλη της "Ενιαίας" είχαν συμπαρασταθεί έμπρακτα στον αγώνα αυτό κατά την Απεργία της 3ης Δεκέμβρη.

Όταν σωματείο και "απλές" καθαρίστριες των 400ε αντιμετωπίζουν στα ίσια την Διοίκηση της Eurobank !

 Χρειάστηκαν 6 μήνες αγώνα για να αποτρέψουν τις εξοντωτικές μειώσεις που σχεδίαζε η Τράπεζα. Τελικά έχοντας στο πλευρό τους την αμέριστη συμπαράσταση του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα (ΣΥΔΑΠΤΤ)...ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ !

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΣΥΔΑΠΤΤ (16/2/2016)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Δικαίωση για τις καθαρίστριες στην Eurobank

Χρειάστηκαν 6 μήνες αγώνα για να καταφέρουμε να αποτρέψουμε τις εξοντωτικές μειώσεις που σχεδίαζε η Eurobank για τις καθαρίστριες που εργάζονταν εδώ και χρόνια στις εγκαταστάσεις της.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση της Διοίκησης της Τράπεζας και του εργολάβου δεν μείναμε άπραγοι. Προσπαθήσαμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν έχουν να κάνουν με φοβισμένες εργαζόμενες που αποδέχονται αδιαμαρτύρητα οτιδήποτε αλλά με εργαζόμενες οργανωμένες σε σωματείο με τους εκπροσώπους του οποίου είναι υποχρεωμένοι να έρθουν σε διάλογο. Έγιναν τρεις συμφιλιωτικές συναντήσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο Υπουργείο Εργασίας.  Επειδή δεν φάνηκε να είναι αρκετό οργανώσαμε παραστάσεις διαμαρτυρίας, 3ωρη στάση εργασίας, απεργιακή φρουρά στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας.

Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο φέραμε τελικά και την Διοίκηση της Τράπεζας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σε διαβούλευση απευθείας με το Σωματείο μας. Αυτός ήταν ο τρόπος για να γίνουν πειστικά και κατανοητά τα αυτονόητα επιχειρήματά μας.

Ζητήσαμε και βρήκαμε συμπαράσταση από αλληλέγγυους φίλους, συγγενείς, συντρόφους. Η παρουσία τους μας στήριξε σε κάθε βήμα και έδωσε το μήνυμα ότι οι καθαρίστριες δεν είναι μόνες τους. Οι συναδέλφισσες απέδειξαν ότι δεν λειτουργούν με τη λογική της ανάθεσης, παίρνουν τις τύχες τους στα χέρια τους, συντονίζουν και οργανώνουν τον αγώνα τους μέσα από το σωματείο τους.

Οι συναδέλφισσες αφού κατάφεραν να αναστείλουν την μείωση 55% για πέντε μήνες, εξασφάλισαν αξιοπρεπείς μισθούς και θέσεις εργασίας.   Ο αγώνας τους είναι παράδειγμα για όλους μας. Με συσπείρωση γύρω από το σωματείο μας ενισχύουμε τη δύναμή μας για τους αγώνες που έρχονται.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Γιώργος Καπετανάκης            6977 741 228

Βασιλική Χριστοπούλου         6976 685 485

Νάντια Κατσιμίγα                    6946 561 195

Μαρία Λάτσα                          6980 548 900

Γεωργία   Γιανούλη                 6949 432 210

Αφροδίτη Ανδρίτσου               6936 163 458

Άννα Λιάκου                            6972 668 910

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑsydaptt

Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162 μέλος  Ο.Ι.Υ.Ε. &   Ε.Κ.Α.

Κεδρηνού 43, Αμπελόκηποι, Τηλ.211 011-3749  Web:  sydaptt.org     Email: