Αποτέλεσμα εικόνας για τχσΝέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στην Alpha Bank στη θέση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνα-Σταύρου A. Μαυρόγαλου- Φώτη  ο Johannes Herman Frederik G. Umbgrove. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε έχει ως ακολούθως:

 - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

 - Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ Ο κ. Ibrahim S. Dabdoub, η κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010, ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως (διά της υπ’ αριθ. 50/16.4.2018 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Δελτίο Τύπου ALPHA BANK στις 26 Απριλίου 2018