Αποτέλεσμα εικόνας για τχσΝέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στην Alpha Bank στη θέση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνα-Σταύρου A. Μαυρόγαλου- Φώτη  ο Johannes Herman Frederik G. Umbgrove. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε έχει ως ακολούθως:

 - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

 - Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ Ο κ. Ibrahim S. Dabdoub, η κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010, ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως (διά της υπ’ αριθ. 50/16.4.2018 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Δελτίο Τύπου ALPHA BANK στις 26 Απριλίου 2018

http://www.newmoney.gr/media/k2/items/cache/5c7781c0579a6623d5b2e8f3b42e0e40_XL.jpg?t=-62169984000Παραθέτουμε ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότηταςη οποία αφορά στην ανάθεση της αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών των συστημικών τραπεζών στην εταιρεία Spencer Stuart:

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 2015 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ενεργεί για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου με αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, θα υλοποιήσει πρόγραμμα αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών των συστημικών τραπεζών. Η αξιολόγηση θα εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές και το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό και Εθνικό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, με την εφαρμογή κριτηρίων που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει το μέγεθος, τη λειτουργία, την οργάνωση, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και θα προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης του κάθε ιδρύματος.

Για την εκπλήρωση του έργου το ΤΧΣ, το οποίο λαμβάνει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), διεξήγαγε διαγωνισμό σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία Spencer Stuart επιλέχθηκε ως η προτιμώμενη εταιρεία συμβούλων.

H Spencer Stuart ιδρύθηκε το 1956, έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, απασχολεί περισσότερους από 400 συμβούλους και αναλαμβάνει ετησίως περισσότερα από 4.000 έργα. H Spencer Stuart έχει περισσότερα από 60 χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στην αξιολόγηση διοικήσεων και εταιρικής διακυβέρνησης. Διαθέτει επίσης αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση διοικήσεων σημαντικών τραπεζών της Ευρωζώνης και στις χώρες του ΟΟΣΑ, εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και λεπτομερή γνώση του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ρυθμίζει την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών και των εποπτικών πρακτικών της ΕΕ.

Ο σκοπός του έργου που θα αναλάβει η Spencer Stuart θα αφορά κυρίως:

α) Το σχεδιασμό, σε συνεργασία με το ΤΧΣ και σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, των κριτηρίων αξιολόγησης και των δεξιοτήτων/προφίλ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών τους.

β) Την αξιολόγηση και αναθεώρηση της δομής διακυβέρνησης.

γ) Τη σύνταξη και παρουσίαση αναλυτικής έκθεσης αξιολόγησης καθώς και την υποβολή συστάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών τους.


Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών και των Επιτροπών τους σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αλλά και υπό τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό τραπεζικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και θέματα όπως αυτό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 • Η Ανακοίνωση του Ταμείου ΕΔΩ.
 • Η επίσημη ιστοσελίδα της "Spencer Stuart" ΕΔΩ.

Η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε στα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ στο πρώτο εννεάμηνο  του 2015 ανήλθε σε €573,5χιλ. Επιπρόσθετα, για τα Εκτελεστικά Μέλη, καταβλήθηκε για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ποσό ύψους €41,4χιλ.

Συνολικά δηλαδή οι δαπάνες του ΤΧΣ για τα παρακάτω 12 μέλη της ΕΕ και του ΓΣ για το εννεάμηνο του 2015 ήταν €614,9 χιλ.

 

Εκτελεστική Επιτροπή                Θέση

Αριστείδης Ξενόφος                  Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Κουτσός                   Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Γάγαλης                Εκτελεστικό Μέλος  

 

Γενικό Συμβούλιο                       Θέση

Γεώργιος Μιχελής                      Πρόεδρος

Pierre Mariani,                            Μέλος

Wouter Devriendt                       Μέλος

Steven Franck                            Μέλος

Χριστόφορος Στράτος                  Μέλος

Ηλίας Καρακίτσος                       Μέλος

Jon Sigurgeisson                        Μέλος 

Κερασίνα Ραυτοπούλου              Μέλος, εκπρόσωπος του Υπ. Οικ. Βασίλειος

Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος         Μέλος, ορισμένος από την ΤτΕ

 

Οι Ζημίες από την 3η ανακεφαλαιοποίηση και τα νέα ποσοστά συμμετοχής του Ταμείου στις Τράπεζες

Στο μεταξύ ζημίες ρεκόρ ύψους 8,27 δισ. ευρώ παρουσίασε στο ίδιο διάστημα (εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015) το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αποτυπώνοντας τις τεράστιες απώλειες του ελληνικού Δημοσίου τις οποίες προκάλεσε η 3η ανακεφαλαιοποίηση.

Στοιχεία που παραθέτει η εφημερίδα "Καθημερινή":

«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΤΧΣ, η αξία των συμμετοχών του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες διαμορφώθηκε κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 στα 2,1 δισ. ευρώ έναντι 11,6 δισ. ευρώ που ήταν την 31η Δεκεμβρίου του 2014.
Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι του 2014, πριν δηλαδή η χώρα μπει σε προεκλογική περίοδο και πριν από την παρατεταμένη διαπραγμάτευση του 2015, η αξία των συστημικών τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών είχε ανέλθει στα 33 δισ. ευρώ.
Σήμερα η τρέχουσα αξία των συμμετοχών του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες διαμορφώνεται σε μόλις 1,15 δισ. ευρώ, εξαιτίας της νέας κατάρρευσης των τιμών των τραπεζικών μετοχών.
Μετά την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση η συμμετοχή του ΤΧΣ συρρικνώθηκε δραστικά: στη Eurobank διαμορφώθηκε στο 2,38% από 35,41%, στην Alpha Bank στο 11,01% από 66,29%, στην Τράπεζα Πειραιώς στο 26,42% από 66,93% και στην Εθνική Τράπεζα στο 40,39% από 57,24% που ήταν πριν από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Υπενθυμίζεται ότι η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση έγινε σε τιμές που αντιστοιχούσαν σε αποτίμηση... 750 εκατ. ευρώ για όλο το τραπεζικό σύστημα, έναντι χρηματιστηριακής αξίας άνω των 33 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2014.
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες ενισχύθηκαν στο πλαίσιο της 3ης ανακεφαλαιοποίησης με νέα κεφάλαια ύψους περίπου 14 δισ. ευρώ ενώ η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών διαμορφώνεται κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ

 

 • Δείτε όλα τα στοιχεία στο Δελτίο Τύπου του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΕΔΩ.
 • Δείτε το ρεπορτάζ στην εφημερίδα "Καθημερινή" ΕΔΩ.

txsΑθήνα, 14 Ιανουαρίου 2016  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  (σ.σ. οι υπογραμμίσεις δικές μας)
Διάψευση ΤΧΣ αναφορικά με την παραίτηση A. Θωμόπουλου

Σχετικά με αναφορές στον τύπο που εμφανίζουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να ζητά την παραίτηση του κ. Θωμόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς, το Ταμείο διαψεύδει ότι υπήρξε τέτοιο αίτημα.  
Διευκρινίζεται επίσης ότι στο πλαίσιο των διατάξεων του καταστατικού νόμου του Ταμείου και σύμφωνα με το Μνημόνιο (MoU), το ΤΧΣ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων των συστημικών τραπεζών.  Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί, με την υποστήριξη διεθνούς συμβούλου αναγνωρισμένης εμπειρίας, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2016.  

 • To Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

s.mitrotaΣτα χέρια των δανειστών και των ελίτ ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος
του Σπύρου Μητροτάσιου

Στις 31 Οκτωβρίου 2015 ψηφίστηκε στην Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπ.Οικονομικών» όπως είναι ο πλήρης τίτλος του νομοσχεδίου. Από τα πέντε (5) συνολικά άρθρα , στο άρθρο 1 (σε αυτό δηλαδή που μας ενδιαφέρει εδώ ) "περνούν" οι τροποποιήσεις  του ν.3864/2010 δηλαδή του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
   Όπως είναι γνωστό ιδρυτικός σκοπός του εν λόγω Ταμείου ήταν -και είναι- η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Εδώ θα σταθούμε λίγο και θα ανατρέξουμε στην ιστορία κάποιων αριθμών.  
   Σύμφωνα λοιπόν με τον έγκριτο δημοσιογράφο Γιάννη Κιμπουρόπουλο οι «ενέσεις» κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών έχουν ως εξής:

«Από το 2008 οι ελληνικές τράπεζες έχουν «φιλοδωρηθεί» με περίπου 201 δισ. ευρώ. Τα 130 δισ. ήταν κρατικές εγγυήσεις, τα 48,5 δισ. άμεση κρατική χρηματοδότηση, τα 11 δισ. συμμετοχή ιδιωτών στις αυξήσεις κεφαλαίου και τα 11,5 δισ. το κυριολεκτικό φιλοδώρημα του αναβαλλόμενου φόρου. Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση θα φτάσει τον λογαριασμό στα 215 δισ. Με βάση τη χρηματιστηριακή αξία των 4 συστημικών τραπεζών, το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην απόκτησή τους –από το κράτος, και τελικά τους φορολογούμενους–, όχι μία, αλλά 43 φορέςΈτσι για να μην χάνουμε το δάσος κάτω από το δέντρο!

Ας επανέλθουμε όμως στα σχετικά με το δέντρο..συγνώμη στα σχετικά με το ΤΧΣ θέλαμε να πούμε, και πιό συγκεκριμένα στο τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα Οργανα Διοίκησης του Ταμείου, για τις αρμοδιότητες και για τους σκοπούς του νέου σχήματος.

 • Ως όργανα λοιπόν Διοίκησης του Ταμείου ορίζονται το Γενικό Συμβούλιο (ΓΣ) και η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ).
  - Το ΓΣ αποτελείται από εννέα (9) μη εκτελεστικά μέλη μεταξύ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) και ένας (1) της Τράπεζας Ελλάδος (ΤτΕ).
  - Η ΕΕ είναι 3μελής με τον Δ/νων Σύμβουλο να έχει απαραίτητα εμπειρία σε θέματα εξυγίανσης τραπεζών. Το 2ο μέλος της ΕΕ διορίζεται καθ'υπόδειξιν της ΤτΕ και το 3ο είναι υπεύθυνο για τον ρόλο του Ταμείου «στην διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων» στις τράπεζες βέβαια όπου συμμετέχει το Ταμείο.

Είναι όμως το ΓΣ και η ΕΕ οι ουσιαστικοί λήπτες των αποφάσεων; ΟΧΙ ! Η "πρωτογενής" εξουσία στο ΤΧΣ ασκείται από την λεγόμενη «Επιτροπή Επιλογής» η οποία με πρότασή της στον ΥΠΟΙΚ προεπιλέγει τα μέλη του ΓΣ και της ΕΕ, τα αξιολογεί ετησίως ή τα απομακρύνει από τις θέσεις τους!
Από ποιούς όμως αποτελείται η «Επιτροπή Επιλογής»;

 • Αποτελείται από έξι (6) εμπειρογνώμονες εκ των οποίων οι τρείς (3), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, υποδεικνύονται από την Κομισιόν, την ΕΚΤ και τον ESM ! Αντίστοιχα δύο (2) από τον ΥΠΟΙΚ και ένα (1) από την ΤτΕ. Ωστόσο η ψήφος του Προέδρου είναι αυτή που βαρύνει σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοψηφίας

Το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα:

Είναι οι κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοί που έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην όλη λειτουργία του Ταμείου.
Εξάλλου ρητώς προβλέπεται στο νομοσχέδιο ότι:

 • για τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών του ΓΣ και της ΕΕ απαιτείται (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.
 • στις συνεδριάσεις του ΓΣ και της ΕΕ του Ταμείου καλούνται να συμμετέχουν ένας(1) εκπρόσωπος της Κομισιόν, ένας (1) της ΕΚΤ και ένας (1) του ESM.
 • η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται στο Ταμείο μόνον κατόπιν έγκρισης της κρατικής ενίσχυσης αλλά και των σχεδίων αναδιάρθρωσης των Τραπεζών από την Κομισιόν

Εδώ ας προσέξουμε λίγο οι τραπεζοϋπάλληλοι... Στο νομοσχέδιο τονίζεται ότι μαζί με το αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης υποβάλλεται και το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας (ενώ εάν υπάρχει ήδη εγκεκριμένο σχέδιο από την Κομισιόν τότε η Τράπεζα υποβάλλει ένα συμπληρωματικό προσχέδιο τροποποίησης του ήδη εγκεκριμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης). Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Μα γιατί το σχέδιο αναδιάρθρωσης «πρέπει να περιγράφει, υπό το πρίσμα συντηρητικών εκτιμήσεων, με ποιά μέσα το Πιστωτικό Ίδρυμα θα επανέλθει σε ικανοποιητική κερδοφορία στα επόμενα 3 εως 5 χρόνια». Και το ερώτημα που προκύπτει είναι: Αφορά στους εργαζόμενους η πολιτική αυτή; Θα τους επηρεάσουν και με ποιό τρόπο τα μέσα που σύμφωνα με το Σχέδιο θα εξασφαλίσουν κερδοφορία και μάλιστα ικανοποιητική στις τράπεζες; Και άραγε θα είναι αυτή η πολιτική συμβατή με την πρόταση που θα «κατεβάσουν» οι Τραπεζίτες εν όψει της νέας Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών;

 Για την σχέση τώρα ΤΧΣ-Τράπεζών και για λόγους καταγραφής αυτής της σχέσης να πούμε ότι:

 • Ο εκπρόσωπος του Ταμείου (η ιδιότητα του οποίου είναι ασυμβίβαστη με τη ιδιότητα του εκπροσώπου του Δημοσίου του αρ.1 παρ3β του ν.3723/2008) στο ΔΣ της κάθε Τράπεζας έχει δικαίωμα α) να ζητήσει Γενική Συνέλευση Μετόχων β) να ζητήσει σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, να θέσει veto σε οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣ !
 • Το Ταμείο θεσπίζει κριτήρια αξιολόγησης τόσο στην λειτουργία και δομή του Πιστωτικού Ιδρύματος (Εταιρική Διακυβέρνηση) όσο και στα ίδια τα μέλη του ΔΣ της Τράπεζας και στης Επιτροπές αυτού.

Τέλος επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως το Ταμείο διαδραματίζει ρόλο και στο ζήτημα των «κόκκινων δανείων» αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον οικονομολόγο Γιάννη Τόλιο :

«Τα κόκκινα δάνεια τον Οκτώβρη ’15, ανήλθαν σε 107 δις € (ή 60% ΑΕΠ) και αποτελούν το 52% του συνόλου των δανείων. Ο όγκος τους αγγίζει 1,5 εκατ. δανειολήπτες (300.000 στεγαστικά, 700.000 καταναλωτικά, 500.000 πιστωτικές κάρτες και 100.000 επιχειρηματικά, κυρίως ΜμΕ).! Στους παραπάνω πρέπει να προστεθούν μια ειδική κατηγορία 70.000 δανειοληπτών, που πήραν στεγαστικό σε ελβετικό φράγκο και λόγω ανατίμησης του ευρώ καλούνται τώρα να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά.» 

Αντί επιλόγου καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι συνεδριάσεις της ΕΕ και του ΓΣ του Ταμείου ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ!  To Ταμείο δίνει αναφορά για την δραστηριότητά του ΜΟΝΟ στην Κομισιόν, στην ΕΚΤ, στον ESM, στο ΥΠΟΙΚ , στην ΤτΕ και στο Euro Working Group. Ενημερώνει ωστόσο δύο (2) τουλάχιστον φορές τον χρόνο και την Βουλή των Ελλήνων...ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΜΑΣ !

 • Δείτε το Σχέδιο Νόμου για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων ΕΔΩ.
 • Δείτε το ΦΕΚ με την ΠΥΣ_36 για ζητήματα συμμετοχής του Ταμείου στην κεφαλαιακή ενίσχυση ΕΔΩ.

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για BANK stress testΗ Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενήργησε συνολική αξιολόγηση των 4 σημαντικών ελληνικών τραπεζών (Alpha, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς) σύμφωνα με την απόφαση της συνόδου κορυφής για το ευρώ της 12ης Ιουλίου 2015 και το μνημόνιο (Ευρωπαϊκής Επιτροπής –Ελληνικής Δημοκρατίας-ΤτΕ) που υπογράφηκε στις 19 Αυγούστου 2015.
   Στο πλαίσιο της ως άνω αξιολόγησης διενεργήθηκε έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review – AQR) και μια μελλοντικής προοπτικής άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία περιελάμβανε ένα βασικό σενάριο και ένα σενάριο δυσμενών εξελίξεων, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ειδικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των επιμέρους τραπεζών στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

   Από τη συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών προκύπτει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου και 14,4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων.

Σχετικά με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο βασικό σενάριο και στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων (ως ποσοστά %) λήφθηκαν υπόψιν:

  Βασικό σενάριο Σενάριο δυσμενών εξελίξεων
Έτος 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ -2,3% -1,3% +2,7% -3,3% -3,9% 0,3%

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtzeC_tq3AHGYFspu1JHHbr3dgLGVA5n80fHOZKCBzx6hMaYTe

     Σε Δελτίο Τύπου της η Alpha Bank ανακοινώνει τις χαμηλές, με βάση τα αποτελέσματα της ΕΚΤ, κεφαλαιακές ανάγκες οι οποίες ανέρχονται στα 263 εκ. ευρώ υπό το βασικό σενάριο και 2,7 δισ. ευρώ υπό το δυσμενές. Στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα επισημαίνει ότι κατέγραψε σημαντική επίδοση παρά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών 940 εκ. ευρώ στο Δημόσιο το 2014.

Αποτέλεσμα εικόνας για τραπεζα αττικησ

 
 
 

   Στο μεταξύ η Τράπεζα της Ελλάδος διεξήγαγε άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης 2015 για την Τράπεζα Αττικής, στο πλαίσιο της αντίστοιχης αξιολόγησης που διενήργησε η ΕΚΤ για τις 4 "συστημικές" όπου με βάση τα αποτελέσματα η Τράπεζα παρουσιάζει υστέρηση ύψους 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1.021 εκατ. ευρώ στο δυσμενές (χωρίς όμως να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας).

                                      Θα ακολουθήσει η υποβολή Σχεδίων Αναδιάρθρωσης

   Οι τέσσερις "συστημικές" έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών με τα οποία θα εξηγούν πώς προτίθενται να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων ενώ εντός της εβδομάδας η Τράπεζα Αττικής θα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα καλυφθεί η υστέρηση αυτή.

                                    ...και αμέσως μετά οι Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.

 • Δείτε το Δελτίο Τύπου της ΤτΕ για τις 4 "συστημικές" Τράπεζες ΕΔΩ.
 • Δείτε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank ΕΔΩ.
 • Δείτε το Δελτίο Τύπου της ΤτΕ για την Τράπεζα Αττικής ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ για την περίοδο 30 Ιουνίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2017

http://img.antenna.gr/images/0c9c529d-4952-4900-a737-320cfc259a6a.jpg

 • Αποκλείεται το ενδεχόμενο περαιτέρω συγχωνεύσεων μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών
 • Τέλος Σεπτεμβρίου ο έλεγχος χαρτοφυλακίου (Asset Quality Review) -Τέλος Οκτωβρίου τα stresstests
 • Μέσα Δεκεμβρίου η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης
 • Μέριμνα ώστε να «προστατευτεί» ο ιδιωτικός χαρακτήρας των τραπεζών μετά την ανακεφαλαιοποίηση με συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στις νέες ΑΜΚ
 • Στόχος να αποφευχθεί η διαδικασία του «bail in» έτσι ώστε να προστατευτούν ιδιοκτήτες ,μέτοχοι κλπ
 • Σύσταση ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδας και του Υπουργείου Οικονομικών  για την προετοιμασία του απαιτούμενου νομοθετικού έργου
 • Διατήρηση των capital controls και του ορίου των 420 ευρώ ανά εβδομάδα (1680 ευρώ μηνιαίως)
 • Τέλος Οκτωβρίου η ολοκλήρωση από την ΤτΕ του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων.

Διαβάστε το ρεπορτάζ από τη συνάντηση του υπηρεσιακού υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη με τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα όπου και συζητήθηκαν τα παραπάνω θέματα.

  Το ΒΗΜΑ       Καθημερινή

MixelisGeorgiosTXSΟ Γεώργιος Μιχελής είναι τελικά ο νέος Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά την παραίτηση του Χρήστου Σκλαβούνη. Ο Γεώργιος Μιχελής είναι γνωστός στους παλαιότερους συναδέλφους της Εμπορικής καθώς είχε διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην Τράπεζα. Η θητεία του θα διαρκέσει έως τις 30.06.2017.

Στο μεταξύ μετά την παραίτηση της κας Σακελλαρίου κενή παραμένει ακόμη η θέση του Δ/ντος Συμβούλου του Ταμείου, θέση για την οποία ωστόσο έχει ήδη δημοσιευτεί πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου του ΤΧΣ για τον διορισμό του νέου Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου ΕΔΩ.

txsΜε ανακοίνωσή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αναφέρεται στις Δραστηριότητές του για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014. Όσον αφορά στην Alpha Bank παραθέτει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία της Τράπεζας (συγχωνεύσεις) και τα γεγονότα που σημάδεψαν το εργασιακό status (εθελουσία) . Πιό συγκεκριμένα:
       «Τον Ιούνιο του 2014 το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στην Alpha να αποκτήσει τη Λιανική Τραπεζική της Citibank στην Ελλάδα, καθώς και την Diners Club Ελλάδος Α.Ε., τις σχετικές απαιτήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, τις καταθέσεις, τις πελατειακές σχέσεις, καθώς και τα υποκαταστήματα, τους εργαζόμενους και τις υποδομές. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2014.
       Η Alpha Bank, με τη συγκατάθεση του ΤΧΣ, ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο του 2014 πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 2.200εργαζόμενοι. Σαν αποτέλεσμα η Alpha Bank θα έχει μείωση του μισθολογικού κόστους κατά περίπου €120 εκ.ετησίως και ένα εφάπαξ κόστος περίπου €195 εκ.Το Δεκέμβριο του 2014 το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του για τη νομική συγχώνευση των θυγατρικών της Alpha Bank στην Κύπρο, Alpha Bank Κύπρου και Εμπορική Τράπεζα Κύπρου, σε συνέχεια της συγχώνευσης της Alpha Bank με την Εμπορική στην Ελλάδα .
       Το Δεκέμβριο του 2014 το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του για την πώληση της Alpha Bank Insurance Ltd, ασφαλιστικού βραχίονα της Τράπεζας στην Κύπρο, μετά από ανοικτή διαδικασία πώλησης. Η πώληση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015.
       Το Δεκέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε η τρίτη άσκηση warrants της Alpha Bank. Εξασκήθηκαν 2.055.566 warrants και πουλήθηκαν 15.228.481 μετοχές ,για τις οποίες το Ταμείο έλαβε €7.136.066. Μετά την εξάσκηση των warrants η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Alpha Bank μειώθηκε από 66,36% σε 66,24 %.

 • Διαβάστε τον απολογισμό δραστηριοτήτων του ΤΧΣ για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014 εδώ.

Στο μεταξύ στις 12/05 το ΤΧΣ ανακοίνωσε την παραίτηση κας Αναστασίας Σακελλαρίου από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου. Η κα Σακελλαρίου διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου από το Φεβρουάριο του 2013 .

 • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.