Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 20η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια της παραίτησης του Εκτελεστικού μέλους, Διευθύνοντος Συμβούλου και CEO κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Έτσι ο Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
 
   Στη συνέχεια η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 27η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια των παραιτήσεων των κ.κ. Ν. Χριστοδουλάκη, Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Σ. Γκολέμη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τον κ. David Hexter του Richard και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τους κ.κ. Alexander Blades του Ζήση και Andreas Schultheis του Willi.
                                        
                                                       Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ
 • Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
 • Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου

Εκτελεστικά Μέλη
 • Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
 • Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη
 • Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Andreas Schultheis του Willi, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισθέντες Εκπρόσωποι:
 • Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
 • Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008).
Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η αξιολόγηση της καταλληλότητας των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).
 
 

Μετοχική Σύνθεση

   Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Τράπεζας το Δεκέμβριο 2015 ανερχόταν σε 82.000. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (8.733.183.280 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 καθεμία) το 26% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 74% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 66% από νομικά πρόσωπα και 8% από φυσικά πρόσωπα. (ΠΗΓΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ 2016

   Τέλος, σημαντικά στοιχεία προκύπτουν για τα σχέδια της Τράπεζας από την συνάντηση που είχε ο Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής-Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ) με τον (τότε) CEO της Τράπεζας Άνθιμο Θωμόπουλο στις 13.01.2016.
   Έτσι σύμφωνα με τις απαντήσεις που έλαβε η διαπαραταξιακή επιτροπή του Συλλόγου..."θα υπάρξει μείωση του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας και μείωση των καταστημάτων και του Προσωπικού με ορίζοντα το 2018". Η δε μείωση του προσωπικού θα επιτευχθεί με 3 τρόπους:

1. Με φυσική αποχώρηση λόγω ηλικίας

2. Με πώληση θυγατρικών

3. Με νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

    Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας εθελουσίας όπως τα έθεσε ο πρώην CEO της Τράπεζας ήταν σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ τα εξής:

1. Γενναιόδωρη και παρόμοια με την τελευταία

2. Στοχευμένη σε όσους θεωρηθεί(;;;) ότι έχουν ολοκληρώσει τον εργασιακό τους κύκλο.

3. Απόλυτα εθελοντική καθώς κανείς δεν θα υποχρεωθεί ή πιεστεί να αποχωρήσει. Η Τράπεζα ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα άρνησης αποδοχής της αίτησης. Έτσι αιτήματα από στελέχη που η ίδια θεωρεί απαραίτητα δεν θα γίνονται αποδεκτά.

  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ κάτι που αποτελεί ενδεχομένως ένδειξη του χρόνου που θα ακολουθήσουν και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων Τραπεζών ο Άνθιμος Θωμόπουλος τον προσδιόρισε ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ αφού πρώτα εξασφαλισθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την ΕΕ.

  Ο ΣΕΤΑΠ από την μεριά του εξέφρασε τις πάγιες ενστάσεις του για τις εθελουσίες οι οποίες δεν οδηγούν απαυθείας στην συνταξιοδότηση του αποχωρούντα και δήλωσε ότι επί της ουσίας πρόκειται για "βελούδινες απολύσεις". Ζήτησε ωστόσο να προβλεφθεί η δυνατότητα αναίρεσης της απόφασης ενός εργαζόμενου ως την λήξη του προγράμματος και καλύτερη πρόβλεψη για το ασφαλιστήριο όσων συμμετάσχουν.

 •  Δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής-Πειραιώς ΕΔΩ.

Σημείωση: O Όμιλος Πειραιώς έχει παρουσία σε 9 χώρες και το Σεπτέμβριο του 2015 απασχολούσε 18,9 χιλιάδες εργαζόμενους

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας Κοιν.Ασφ.& Αλληλ.  Αθήνα 29.12.2015
  «ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ»

     Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δόθηκε λύση στο ασφαλιστικό πρόβλημα που είχε ανακύψει με τις προερχόμενες από το ΤΕΑΠΕΤΕ μητέρες ανηλίκων. Με την αποδοχή της ατομικής γνωμοδότησης 316/2015 του Νομικού Συμβούλου του Κράτους εκ μέρους του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιου Πετρόπουλου, σταματάει ο αναδρομικός καταλογισμός από το Ε.Τ.Ε.Α. συντάξεων που είχαν χορηγηθεί, σε μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες στο Ε.Τ.Ε.Α., ως προσυνταξιοδοτική παροχή από φορέα που κατέστη αναρμόδιος λόγω μεταβολής των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και του οποίου φορέα την αναρμοδιότητα έκτοτε καλόπιστα αγνοούσαν.
    Οι ασφαλισμένες καλούνταν να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά λόγω της μη πληροφόρησής τους χωρίς να φέρουν ευθύνη για αυτή την παράλειψη.
Βάσει της ανωτέρω γνωμοδότησης, τερματίζεται η πολύχρονη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων και καλούνται τα οικεία ταμεία να αποφασίσουν την παύση κάθε απαίτησης επιστροφής συντάξεων ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» από τις ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικο τέκνο.
Αποτελεί πάγια θέση του Υπουργείου ότι οι δυσλειτουργίες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους. Οι κρατικοί φορείς οφείλουν να επιλύουν τα προβλήματα που ανακύπτουν χωρίς την επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου.

 • Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.
alpha logo2
Η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ποσού 2,563 δισ (συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), που αποφασίσθηκε στην από 14.11.205 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με:
(α) την καταβολή μετρητών ύψους ευρώ 1.552.169.172,00 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και άλλους επενδυτές
(β) με κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων ποσού Ευρώ 1.010.830.828,00 στο πλαίσιο της προαιρετικής ανταλλαγής υφιστάμενων τίτλων
 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζα στην από 24.11.2015 συνεδρίασή του ενέκρινε, συν τοις άλλοις, τις σχετικές λογιστικές εγγραφές και ειδικότερα την πίστωση ποσού Ευρώ 384.450.000,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και ποσού Ευρώ 2.178.550.000,00 στο αποθεματικό "από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο"

Στην ανακοίνωσή της η Alpha Bank υπενθυμίζει ότι στην από 14.11.2015 ΈκτακτηΓΣ των Μετόχων της αποφασίσθηκαν:

¡. η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλης ονομαστικής μετοχής (Κοινή Μετοχή) λόγω συνενώσεως (reverse split) με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (με σχέση 50 παλιές μετοχές προς μία καινούργια), ούτως ώστε η ονομαστική αξία εκάστης Κοινής Μετοχής να ανέλθει σε Ευρώ 15,00 και

¡¡. εν συνεχεία η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Κοινής Μετοχής από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30 και πίστωση του αποδεσμευόμενου εκ της μειώσεως ποσού στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ 4α του κ.ν. 2190/1920

Τέλος, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλιο της ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 461.064.360,00 διαρούμενο σε 1.536.881.200 Κοινές Μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη.

 

 • Δείτε την ανακοίνωση της Alpha Bank στις 25.11.2015 στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR59A_BjpTTFqdxCfoiE05aTz6WsHIegwi8BevVaca16Ikb1bEΣε ανακοίνωσή της η ΕΣΑΚ Alpha αναφέρει εισαγωγικά τα εξής σε σχέση με τα αποτελέσματα 9μήνου της Τράπεζας:
--------------------------

85.900.000,00 €
Στα αποτελέσματα εννιαμήνου 2015 της Alpha bank, η εργοδοσία αναφέρει διθυραμβικά:
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 οι Δαπάνες Προσωπικού διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 399,5 εκατ., μειωμένες κατά 22,0% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση: 30.9.2015 (399,5) 30.9.2014 (485,4)
ΔΗΛΑΔΗ, ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2015 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΡΔΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ «ΚΟΣΤΟΥΣ» 85.900.000,00 ΕΥΡΩ.

Η μείωση της «ζημιάς», όπως αποκαλούνται από την τράπεζα οι εργαζόμενοι, οφείλεται:
- στις μειώσεις των μισθών μας από τις κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις
- στη μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών
- στις μαζικές απολύσεις 2.208 εργαζομένων μέσα από το κόλπο της «εθελουσίας»
- στην υπογραφή του νέου αντιδραστικού Οργανισμού

Αυτά τα 85,9 εκατ.€ έκαναν φτερά από τις δίκες μας τσέπες και τώρα φωλιάζουν στα θησαυροφυλάκια της τράπεζας.
Αυτά τα 85,9 εκατ.€ είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας που υλοποιούν οι κυβερνήσεις (πρώην και νυν) και υπερασπίζονται οι συνδικαλιστικές
πλειοψηφίες στις τράπεζες.
Αυτά τα 85,9 εκατ.€ που αρπάξαν από τα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα δεν τους φτάνουν, θέλουν κι αλλά, μέχρι να μας εξαθλιώσουν.....
---------------------------

 • Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΣΑΚ Alpha ΕΔΩ.
 • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank ΕΔΩ.

 

alpha logo2 Δελτίο Τύπου εξέδωσε στις 28.05.2015 η Alpha Bank εμφανίζοντας τα Αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου του 2015 καθώς και άλλα στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν σίγουρα τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα. Σας παραθέτουμε σε μορφή σύνοψης κάποια κρίσιμα σημεία του Δελτίου Τύπου από τα οποία εξάγονται συν τοις άλλοις χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα (οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2015

Μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ

 • Καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν σε Ευρώ 36,0 δισ. το α΄ τρίμηνο 2015, «επηρεασμένες αρνητικά από το ασταθές περιβάλλον της Ελληνικής Οικονομίας.»

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 30,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015, μειωμένες κατά Ευρώ 6,6 δισ. το α΄ τρίμηνο, εκ των οποίων το 80% περίπου αφορά καταθέσεις προθεσμίας.

Μετά το τέλος του α΄ τριμήνου 2015, οι εκροές καταθέσεων βαίνουν μειούμενες και ανέρχονται σε Ευρώ 1,5 δισ. έως τον Μάιο.

 • Χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες- ELA

Τo α΄ τρίμηνο 2015 η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες αυξήθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 8,8 δισ. και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 23,6 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα εκροών καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 6,6 δισ. …«λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αβεβαιότητας.»

Aπρίλιος-Μάιος : H χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες αυξήθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 25,4 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 4,8 δισ. από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και Ευρώ 20,6 δισ. από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

Το α΄ τρίμηνο 2015 το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 481,5 εκατ., αυξημένο κατά 2,2% ετησίως, επηρεασμένο θετικά από τη μείωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το α΄ τρίμηνο 2015 το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αυξήσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες ως αποτέλεσμα της χρήσεως του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) να σταματήσει να αποδέχεται ως ενέχυρα για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ τα ομόλογα εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου και τα ομόλογα που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ως αποτέλεσμα της αποφάσεως αυτής, μεταφέρθηκαν Ευρώ 11 δισ. από την ΕΚΤ στον ELA στα μέσα Φεβρουαρίου 2015 με προσαυξημένο επιτόκιο κατά 1,5% για την υπολειπόμενη περίοδο

 • Καθυστερήσεις

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 137% στο τέλος Μαρτίου 2015 με τα δάνεια σε καθυστέρηση να ανέρχονται σε Ευρώ 21,3 δισ.

Οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 554 (επιχειρηματικά δάνεια κατά Ευρώ 199 εκατ , στεγαστικά δάνεια 125 εκατ., δάνεια καταναλωτικής πίστεως Ευρώ 230 εκατ.

 • Λειτουργικά Έξοδα - Δαπάνες Προσωπικού

  «Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 285,5 εκατ., μειωμένα κατά 9,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της θετικής επιπτώσεως της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς ποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme ), της επιτεύξεως Συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους»

Οι Δαπάνες Προσωπικού διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 136,7 εκατ., μειωμένες κατά 18,2% ετησίως (από 167,1 εκ στις 31.03.2014), «ως αποτέλεσμα του περιορισμού του Προσωπικού και της αποκομίσεως οφέλους από αλλαγές στη μισθολογική πολιτική.»

 • Στοιχεία Προσωπικού

Η αναδιοργάνωση του Δικτύου (σ.σ. «Διεθνές») συνεχίσθηκε, με τον συνολικό αριθμό των Καταστημάτων να ανέρχεται σε 1.004, μειωμένος κατά 57 Καταστήματα σε ετήσια βάση, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 20 επιπλέον Καταστήματα της Citi.

Το δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Κύπρος, Ρουμανία, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, Π.Γ.Δ.Μ.) αριθμεί 396 Καταστήματα στο τέλος Μαρτίου 2015 από 429 το προηγούμενο έτος.

Ο αριθμός του Προσωπικού στο τέλος Μαρτίου 2015 διαμορφώθηκε σε 15.149 Υπαλλήλους, μειωμένος κατά 1.739 άτομα σε ετήσια βάση, ύστερα από την αποχώρηση 2.208 Υπαλλήλων έως το τέλος του 2014 ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού. Την ίδια περίοδο η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi προσέθεσε 719 Υπαλλήλους στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Τραπέζης.

                                           Δήλωση Δημήτρη Μαντζούνη

Σε δήλωσή του ο Δ/νων Σύμβουλος Δ.Μαντζούνης έκανε λόγο βελτίωση δεικτών όπως η οργανική κερδοφορία παρά τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα "την αύξηση της εξαρτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες". Στόχοι ωστόσο της Τράπεζας είναι «η διατήρηση επαρκούς διαθέσιμης ρευστότητος, η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων.»

Τέλος ένας, πολιτικής υφής, σχολιασμός του Δημήτρη Μαντζούνη κάνει φανερό σε όλους ότι το επιχειρηματικό κατεστημένο του τόπου μας πιέζει για συμφωνία με τους όρους που επιδιώκουν οι δανειστές:

«Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και των Ευρωπαίων εταίρων αποτελεί προϋπόθεση για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα και την αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών λειτουργίας του.» «Αυτή η εξέλιξη θα βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας εντός του έτους και θα οδηγήσει εκ νέου την Alpha Bank σε πορεία ανακάμψεως σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας».

 • Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank ΕΔΩ.

rakintzisΣτην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης, την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή, για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των πρώην υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας.
Στην έρευνα των ελεγκτών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αποκαλύπτεται ότι στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των πρώην υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας για τα έτη 2007-2013 δημιουργήθηκε οικονομική «τρύπα» στα έσοδα, επειδή σε ορισμένους ασφαλισμένους του δινόταν παρανόμως, ταυτόχρονα, προσυνταξιοδοτικό βοήθημα και σύνταξη.
Ο αναπληρωτής υπουργός ζητά από τη δικαιοσύνη, αλλά και από τους διοικητές των ταμείων ΙΚΑ και ΕΤΕΑ, να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες που ορίζει ο νόμος, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και να επιστραφούν τα χρήματα που απώλεσαν τα ασφαλιστικά ταμεία.

 • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ εδώ.

alpha logo2   ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Η ALPHA BANK

   Σε τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων προχώρησε η Alpha Bank εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο χρηματοδότηση άνω των 500 εκ. USD.

   Στο Δελτίο Τύπου της η Alpha Bank αφού αναφέρει ότι η επιτυχής, όπως την χαρακτηρίζει, συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Cιτι, επισημαίνει κατόπιν τα εξής: "Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή τιτλοποιήσεως από ελληνική Τράπεζα , με τοποθέτηση σε επενδυτές από το 2008 και συγχρόνως ,για μία από τις ελάχιστες συναλλαγές ναυτιλιακών δανείων παγκοσμίως. Η καινοτόμος αυτή συναλλαγή προσφέρει στην Τράπεζα χρηματοδότηση σε δολλάρια για έναν από τους βασικούς κλάδους δραστηριότητάς της , ενώ παράλληλα διαφοροποιεί τις πηγές αντλήσεως και ενδυναμώνει τη ρευστότητα του Ομίλου"       

 

 •           Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank

 

 • alpha logo2 Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.
 • Βελτίωση του Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα στο 110%
 • Μείωση της χρηματοδοτήσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε Ευρώ 7,9 δισ. λόγω του οφέλους από την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi
 • Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 3,1% το γ ́τρίμηνο σε Ευρώ 43,5 δισ

 

 

Τα παραπάνω σημειώνονται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Alpha Bank στις 04.11.2014 με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου του 2014 καθώς και ότι "η αναδιοργάνωση του Δικτύου συνεχίσθηκε, με τον συνολικό αριθμό Καταστημάτων να ανέρχεται σε 1.024,μειωμένος κατά 10,6 % ή κατά 121 Καταστήματα σε ετήσια βάση , χωρίς να λαμβάνονται υπ'όψιν τα 20επιπλέον Καταστήματα της Citi. Την 6 Οκτωβρίου 2014, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού με τη συμμετοχή 2.208 Εργαζομένων ή 20% του συνόλου των Εργαζομένων στην Ελλάδα. Το όφελος του Προγράμματος για την Τράπεζα εκτιμάται περίπου σε Ευρώ 120 εκατ. ετησίως, ενώ το μη επαναλαμβανόμενο κόστος του Προγράμματος αναμένεται να ανέλθει σε Ευρώ 194,5 εκατ.,ποσό το οποίο λογιστικοποιήθηκε στο γ ́τρίμηνο 2014."

 • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank εδώ.

 syriza logotupoΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΙΖΑ  
          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Aθήνα 26/09/2014)         

     Άλλη μια «εθελούσια» έξοδος... του φόβου!

   Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χρηματοπιστωτικού Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τη Διοίκηση της Alpha Bank, αξιώνοντας να βάλει αμέσως τέρμα στην ολομέτωπη εκστρατεία εκφοβισμού των εργαζομένων στην τράπεζα. Μια εκστρατεία που στόχο έχει την επιτυχία του αντεργατικού πλάνου της δήθεν εθελούσιας αποχώρησης 2.250 εργαζομένων στην Alpha Βank.
  
    Οι δημόσιες καταγγελίες από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΝ.Α.Σ. ότι «όχι μόνο πιέζουν αλλά εκβιάζουν ωμά, ακόμη κι αν δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης για βίαιη αποχώρηση» καθώς και από τη συνδικαλιστική παράταξη Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση ότι «είναι τέτοιος ο κατατρεγμός των εργαζομένων στην τράπεζα, η ηθική και ψυχολογική εξόντωσή τους, η εκδίωξη και υποχρεωτική παραίτηση ανεξάρτητα από θέση ευθύνης, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ψυχική και σωματική υγεία, στην οποία ωθούνται, που ίσως πρόκειται για πρωτοφανές, στα χρονικά των τραπεζών, σχέδιο "αναδιαρθρώσεως"!» συνοψίζουν το κλίμα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, τόσο οι προερχόμενοι από την πρώην Πίστεως, από την πρώην Ιονική όσο και από την πρώην Εμπορική.
• Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους.
• Αξιώνουμε να παύσει η επίθεση της διοίκησης.

   Η αντεργατική σκυτάλη των προγραμμάτων «εθελούσιας αποχώρησης» στις συστημικές τράπεζες είναι αλυσίδα με πολλούς κρίκους. Έχουν προηγηθεί, ως γνωστόν, οι Διοικήσεις της Πειραιώς, της Eurobank, της Εθνικής. Τώρα τη σκυτάλη την έχει στα έμπειρα χέρια της η Διοίκηση της Alpha Βank. Έμπειρα, καθώς έχει προηγηθεί ανάλογο πρόγραμμα σε βάρος των εργαζομένων της πρώην Ιονικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «εθελούσιας» εξόδου ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις της Alpha Bank για μείωση λειτουργικών δαπανών στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της τράπεζας, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, ώστε να συνάδει με τις κρατικές ενισχύσεις! Από τη μείωση μάλιστα του προσωπικού μέσω της «εθελούσιας» αποχώρησης αναμένεται η επίτευξη του 54% της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Ουσιαστικά δηλαδή η τράπεζα ενισχύεται μέσω του ΤΧΣ, το οποίο πληρώνουν οι εργαζόμενοι για να βρεθούν τελικά εκτός εργασίας.

   Το «πρόγραμμα εκβιασμών» έχει όμως και άλλη αντεργατική όψη:
Η τράπεζα δεν εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις της (άρθρο 69 του νόμου 3371/2005) για κάλυψη από την ίδια των επιβαρύνσεων που υφίστανται τα Ασφαλιστικά Ταμεία από τα προγράμματα εθελούσιων αποχωρήσεων. Συνέπεια αυτής της αντεργατικής στάσης είναι οι εκβιαζόμενοι σε «οικειοθελή» αποχώρηση να αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα, τόσο ως προς το δικαιούμενο εφάπαξ, όσο, κυρίως, ως προς την άγνωστη προοπτική της σύνταξής τους.

   Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χρηματοπιστωτικού Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους να υψώσουν μέτωπο αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της Alpha Βank. Σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προχωρεί σε ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων με στόχο:
• Την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
• Την άμεση εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της Alpha Βank (ν. 3371/2005) απέναντι στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

alpha citi Εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής και του Diners Club της Citi Bank

     Ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 από την Alpha Bank η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi Bank, συμπεριλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα. Στην ανακοίνωσή της προς το "Προσωπικό" του Ομίλου η Διοίκηση αναφέρει ότι το "Ανθρώπινο Δυναμικό της Citi αποτελείται από 720 εργαζόμενους, το Δίκτυο της City στην Ελλάδα από 20 Καταστήματα ενώ οι πελάτες ανέρχονται στους 480.000. Σημειώνεται ότι στην εξαγορά συμπεριλαμβάνεται το Diners Club στην Ελλάδα.

 • Δείτε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank για την εξαγορά εδώ.

     Στο μεταξύ, ενημέρωση για το εργασιακό καθεστώς και τις συμβάσεις των νεοεισερχομένων συναδέλφων δεν υπάρχει από καμία πλευρά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ταυτόχρονη λήξη μιάς βίαιης "εθελουσίας" με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Citi κάθε άλλο παρά τυχαίο γεγονός είναι, καθώς, όπως έχουμε τονίσει, στόχος της Διοίκησης είναι "η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου οτιδήποτε θύμιζε Τράπεζα Πίστεως, Εμπορική και Ιονική από άποψη εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων αλλά και τραπεζικής πρακτικής και κουλτούρας θα αποτελεί παρελθόν" αλλά καιδημιουργία, στην καλύτερη περίπτωση, ενός εργαζόμενου φοβισμένου και ευάλωτου στις όποιες απαιτήσεις ή αποφάσεις της Διοίκησης..." (βλ.εδώ)

alpha logo2 Κέρδη μετά φόρων Ευρώ 267,4 εκτ. το α' εξάμηνο 2014

Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Alpha Bank εχθές Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014 και με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α' εξαμήνου του 2014 ξεκαθαρίζεται για άλλη μία φορά η πρόθεση της Διοίκησης και η σταθερή προσήλωσή της στην επανιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. Αναφέρεται επίσης ότι οι "Δαπάνες Προσωπικού" ανήλθαν σε Ευρώ 332,7 εκατ., μειωμένες κατά 8,8% ετησίως πράγμα που "...οφείλεται εν μέρει στην αποκόμιση του οφέλους από τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σε περαιτέρω αλλαγές της μισθολογικής πολιτικής, καθώς και στις αυξημένες αποχωρήσεις Προσωπικού."

    Αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι, την 9 Ιουλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank στο πλαίσιο των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων. Οι ενέργειες με βάση αυτό το σχέδιο περιλαμβάνουν "...τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών καθώς και του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα, την περαιτέρω ενδυνάμωση του Ισολογισμού, τον περιορισμό των δραστηριοτήτων εξωτερικού."

 

 • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank εδώ και
 • Μία...διαφορετική άποψη  εδώ.