Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η μεταφορά των ημερών της θερινής άδειας και αν υπάρξει τέτοια συμφωνία, αυτή είναι άκυρη (ανίσχυρη), ενώ ο εργοδότης, ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την άδεια στον μισθωτό κατά τη διάρκεια του έτους, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις αποδοχές του προσαυξημένες κατά 100%.

Ειδικότερα, τον Άρειο Πάγο απασχόλησε περίπτωση τραπεζοϋπαλλήλου, ο οποίος κατά την τριετία 2005-2008 έλαβε τμήμα της θερινής του αδείας και όχι το σύνολο των προβλεπομένων ημερών (π.χ. το 2005 μόνο 14 ημέρες) και για τον λόγο αυτό προσέφυγε στα δικαστήρια. Οι αρεοπαγίτες επικύρωσαν εφετειακή απόφαση, η οποία είχε επιδικάσει στον τραπεζοϋπάλληλο τις διαφορές των ημερών που εργάστηκε κατά την τριετία 2005-2008, προσαυξημένες κατά 100%.

Ειδικότερα, ο Άρειος Πάγος επισημαίνει ότι σκοπός του Συντάγματος (άρθρο 28) της διεθνούς σύμβασης 52/1936 για τους κανόνες χορήγησης αδειών μετ’ αποδοχών, της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών οδηγιών 93/104 και 2003/88, είναι «να εξασφαλισθεί με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας η περιοδική ανάπαυση και η ανανέωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων του εργαζομένου για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής του υγείας».

Από τις διατάξεις αυτές «προκύπτει σαφώς ότι δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη, η μεταφορά των ημερών της ετήσιας άδειας του πρώτου, που δεν του χορηγήθηκαν από τον εργοδότη, στο επόμενο ή στα μεθεπόμενα έτη, με συνέπεια να είναι ανίσχυρη (άκυρη) κατά τα άρθρα 174 και 180 του Αστικού Κώδικα τέτοια συμφωνία και ο εργοδότης, ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την κανονική άδεια στο μισθωτό του, κατά τη διάρκεια του έτους που αυτή αφορά, να είναι υποχρεωμένος, από το τέλος του αντίστοιχου έτους, να καταβάλει σε αυτόν τις αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές αδείας, και μάλιστα με προσαύξηση κατά 100% σε περίπτωση υπαιτιότητάς του, μη δυνάμενος να εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωσή του προς το μισθωτό με τη χορήγηση σ’ αυτόν των παραπάνω ημερών αδείας και τον συμψηφισμό αυτών προς το ανύπαρκτο σύνολο ήδη συσσωρευμένων ημερών άδειας περασμένων ετών, που δεν του χορηγήθηκαν».

Ο Άρειος Πάγος διευκρινίζει ότι «η προσαύξηση 100% αφορά μόνον στις αποδοχές και όχι στο επίδομα αδείας, αφού ο νόμος αναφέρεται ρητά στις αποδοχές αδείας και όχι στο επίδομα». Τέλος, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι για τη θεμελίωση της αξίωσης του μισθωτού προς λήψη τής κατά 100% προσαύξησης, απαιτείται υπαιτιότητα του εργοδότη, έστω και σε βαθμό ελαφράς αμέλειας, η οποία υπάρχει όταν ο μισθωτός ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης δεν του την χορήγησε.

ΠΗΓΗ

kepea gseeΠαραθέτουμε από την ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων-Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ) ανακοίνωση που αφορά στο δικαίωμα λήψης αδείας σπουδών σε εργαζόμενους και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:
«««««««««««««««««««««««««««««
Εκτός από την κανονική τους άδεια, οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας 30 εργάσιμων ημερών (ΕΓΣΣΕ 96 άρθρο 7), συνεχών ή διακεκομμένων κατ' έτος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Την ειδική άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι-εργαζόμενες σπουδαστές, χωρίς όριο ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος,προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα και ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο υπηρεσίας στον εργοδότη.

Η ιδιότητα του μαθητή,σπουδαστή, φοιτητή και η συμμετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της σχολής του που υποβάλλεται στον εργοδότη από τον εργαζόμενο. Σημειώνεται ότι με το υπ΄αριθμόν 2674/2002 έγγραφο του Υπ. Εργασίας γίνεται δεκτό ότι την άδεια εξετάσεων δικαιούνται και όσοι παρακολουθούν προγράμματα στα Ανοικτά Πανεπιστήμια, εφ΄όσον ανήκουν στα ιδρύματα του Δημόσιου Τομέα ή εποπτεύονται απ΄ αυτό.

Για τους ανήλικους εργαζόμενους που είναι συγχρόνως μαθητές ή σπουδαστές ο Ν. 1837/ 89, ορίζει ότι δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις άδεια άνευ αποδοχών δύο ημερών, συνεχόμενη ή τμηματική, για κάθε μέρα εξετάσεων.Η άδεια αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες συνολικά και οι αποδοχές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.

Οι μαθητές,σπουδαστές και φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ δικαιούνται άδεια 14 ημερών με αποδοχές.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη (ΕΓΣΣΕ 2004-05,άρθρο 10).

 • Δείτε την ανακοίνωση του ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Η νέα ΣΣΕ των τραπεζοϋπαλλήλων υπογράφηκε στις 16 Μαρτίου 2016 από την ΟΤΟΕ (εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Στ. Κούκο και τον Γεν. Γραμματέα Αχ. Μυλωνόπουλο) και τις Τράπεζες Alpha Bank, Ευrobank, Πειραιώς, Εθνική, Συνεταιριστικές (Παγκρήτια-Ηπείρου-Θεσσαλίας).

Η νέα ΣΣΕ αποτελείται από 8 "θεματικές" (παρατίθενται ως έχουν):

Αρθρο 1: Μισθολογικά Θέματα

Άρθρο 2: Προστασία της απασχόλησης

Άρθρο 3: Στεγαστικά δάνεια τραπεζ/λων

Άρθρο 4: Προστασία της οικογένειας

Άρθρο 5: Κλαδικό συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας και πρόνοιας

Άρθρο 6: Παροχές πρόνοιας

Άρθρο 7: Ρυθμίσεις για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για πολιτιστικές,ερρευνητικές, αθλητικές δραστηριότητες

Σήμερα 16/03/2016 υπεγράφη η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών - Δείτε τα όσα προβλέπονται σε αυτήν.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Συλλόγου της πρ. Ιονικής:
--------------------------------------------------

ΣΥΙΛΤΕ Νο 42. Άδεια σχολικής προόδου

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

            Σας παραθέτουμε ακολούθως για ενημέρωσή σας, την υπ΄αριθμόν 23/8.3.2016 επιστολή του συλλόγου μας προς την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού σχετικά με την άρνησή της να χορηγήσει άδεια σχολικής προόδου στις συναδέλφισσες όταν ο σύζυγος τους δεν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται : 

Προς                                                                                                                                                     Αθήνα, 08 Μαρτίου  2016

τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου                                                                                                  ΑΠ: 23

Δυναμικού Alpha Bank

Κύριοι,

Με αφορμή την σημερινή Ημέρα της Γυναίκας θέτουμε υπόψιν σας τα εξής:

             Επανειλημμένα γυναίκες – μέλη του Συλλόγου μας, μας έχουν καταγγείλει ότι η Τράπεζα αρνείται να χορηγήσει την άδεια σχολικής προόδου, όταν ο σύζυγός τους δεν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Η πρακτική αυτή της Τράπεζας αποτυπώνεται και στην υπ’ αρ. 158/24.6.2010 εγκύκλιό της, που στην παρ.3.3 του Κεφαλαίου Γ΄ αναφέρει ότι η «Άδεια Σχολικής Προόδου «χορηγείται σε υπαλλήλους με παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών, των οποίων ο/η σύζυγος εργάζεται εκτός οικίας».

              Πλην όμως η πρακτική αυτή της Τράπεζας αντιβαίνει προς το εθνικό μας δίκαιο (άρθρο 21 Συντάγματος, που θέτει τη μητρότητα και την παιδική ηλικία υπό την προστασία του Κράτους και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος της χώρας – βλ. αποφάσεις 1, 2/2006 Ολομ. ΣτΕ). Αντιβαίνει επίσης και προς το ενωσιακό δίκαιο, αφού η άδεια σχολικής προόδου αποτελεί μορφή γονικής άδειας εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Οδηγία 2010/18/ΕΕ[1] που (όπως και η προϊσχύσασα Οδηγία 96/34/ΕΚ) αναγνωρίζει ρητώς τη γονική άδεια ως ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέως και είναι ερμηνευτέα και υπό το φως της αρχής του δικαίου της ΕΕ περί εναρμόνισης (συμφιλίωσης) της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, που αναγνωρίζεται πλέον και ως θεμελιώδες δικαίωμα από το άρθρο 33 παρ.2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2] Η αρχή αυτή της εναρμόνισης (συμφιλίωσης) της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, αποτελεί φυσικό συμπλήρωμα της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και μέσο για την ουσιαστική εφαρμογή της, με την αναγνώριση στους εργαζομένους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχου ατομικού δικαιώματος να λαμβάνουν άδεια σχολικής παρακολούθησης, για να μπορούν να ασχοληθούν με την ανατροφή των τέκνων τους, ώστε να καθίσταται στην πράξη εφικτός, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες, ο συνδυασμός των επαγγελματικών τους ευθυνών με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις (πρβλ. αποφάσεις ορόσημο 1 και 2/2006 Ολομ. ΣτΕ, που με βάση τις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις, υπό το φως του δικαίου της ΕΕ, επεξέτειναν και στους άνδρες δικαστικούς λειτουργούς το δικαίωμα στην ειδική 9μηνη άδεια με αποδοχές του άρ. 53 παρ.2 εδαφ.β του Υ.Κ., που προβλεπόταν μέχρι τότε μόνο για τις μητέρες).

               Ήδη επί προδικαστικού ερωτήματος που διατυπώθηκε με την απόφαση 1113/2014 του ΣτΕ (Γ΄τμ.) εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16.7.2015, υπόθ. C-222/14 Μαϊστρέλλης. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι αντιβαίνει στις διατάξεις της προϊσχύσασας Οδηγίας 96/34/ΕΚ[3]. εθνική ρύθμιση[4], η οποία προβλέπει ότι δημόσιος υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα γονικής άδειας σε περίπτωση κατά την οποία η σύζυγός του δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, εκτός αν, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού. Ειδικότερα με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η ρύθμιση της γονικής άδειας ως ατομικού δικαιώματος του κάθε γονέως του παιδιού αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κανόνες που θεσπίζονται με την ως άνω συμφωνία-πλαίσιο και ότι η ευχέρεια των κρατών μελών και/ή των κοινωνικών εταίρων να καθορίσουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη γονική άδεια και τους τρόπους εφαρμογής της δεν μπορεί να καταλήγει στην αποστέρηση του δικαιώματος γονικής άδειας του ενός γονέα, λόγω της επαγγελματικής κατάστασης του/της συζύγου του (βλ. σκ. 31-36). Η κρίση αυτή του ΔΕΕ επιβεβαιώνει την αντίθεση προς το δίκαιο της ΕΕ της εν λόγω πρακτικής της Τράπεζας.

            Σημειωτέον άλλωστε ότι σε συμμόρφωση προς την ως άνω απόφαση του ΔΕΕ ο έλληνας νομοθέτης με την διάταξη του άρ. 38 Ν. 434082015 (ΦΕΚ 134/1.11.2015) για τον ιδιωτικό τομέα όρισε ότι την άδεια φροντίδας παιδιού των ΕΓΣΣΕ δικαιούται ο γονέας «ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται».

            Ενόψει των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε για την εν λόγω πρακτική της Τράπεζας και ζητούμε την άμεση μεταρρύθμιση της ως άνω διάταξης της παρ.3.3 του Κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αρ. 158/24.6.2010 εγκυκλίου της Τράπεζας κατά τρόπο ώστε να ορίζει ότι η Άδεια Σχολικής Προόδου «χορηγείται σε υπαλλήλους με παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται». Στο πλαίσιο αυτό απαιτούμε επίσης την άμεση ικανοποίηση των σχετικών εκκρεμών αιτημάτων των συναδέλφων μας καθώς και την επανεξέταση των ήδη απορριφθέντων τοιούτων με το ως άνω εσφαλμένο σκεπτικό.

            Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε αρχικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και στο Συνήγορο του Πολίτου και στη συνέχεια να προβούμε σε σχετική καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

            Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας.

[1] Η Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34 (ΕΕ λ 68, σ.13). Στη ρήτρα 2 αυτής με τίτλο «Γονική Άδεια» ορίζεται ότι: «1. Η παρούσα συμφωνία παρέχει ατομικό δικαίωμα γονικής άδειας σε εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες, λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, έτσι ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με το παιδί αυτό, μέχρι μιας ορισμένης ηλικίας που μπορεί να φτάνει μέχρι τα οκτώ έτη και προσδιορίζεται από τα κράτη μέλη και/ή τους κοινωνικούς εταίρους…».

[2] Το άρθρο 33 παρ.2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι: «2. Κάθε πρόσωπο, προκειμένου να συνδυάζει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή του, έχει … δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας και γονικής άδειας μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία του παιδιού».

[3] Η Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, την CEEP και την CES (EE L 145, Σ.4), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 (ΕΕ 1998, L 10, σ.24).

[4] Επρόκειτο για την ήδη καταργηθείσα διάταξη του άρ. 53 παρ.3 νόμου 3528/2007, που είχε εφαρμογή και στους δικαστικούς λειτουργούς και όριζε ότι: «…Αν η σύζυγος του υπαλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οπιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 [μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η χορήγηση, μετ’ αποδοχών, γονικής άδειας για την ανατροφή τέκνου], εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί αίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος».

Για το Δ.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                            Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

 • Το link του Συλλόγου με την ανακοίνωση ΕΔΩ.

penaΣε συνέχεια της ανακοίνωσης Νο 72 ο Σύλλογός μας ενημερώνει τους εργαζόμενους της Alpha Bank και όλους τους τραπεζοϋπάλληλους για δύο νέες πρωτοβουλίες του σχετικά με την νέα Κλαδική ΣΣΕ . Συγκεκριμένα με επιστολές του προς την ΟΤΟΕ ο ΕΝ.Α.Σ. προτείνει στην Ομοσπονδία ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο διαπραγματευτικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας εν'όψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων με τους τραπεζίτες.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν:

 • στην μείωση του επιτοκίου των Στεγαστικών δανείων προσωπικού και
 • στην άδεια σχολικής παρακολούθησης

Ειδικότερα αναφορικά με το επιτόκιο των στεγαστικών η πρόταση ζητά: "...δραστική περαιτέρω μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται στους τραπεζοϋπάλληλους -βάσει της ΣΣΕ ’84..."
Όσο για τις ημέρες αδείας σχολικής παρακολούθησης η εισήγηση αναφέρει: "...θεωρούμε απόλυτα ώριμο και δίκαιο να συμπεριληφθεί στις διεκδικήσεις του Κλάδου μας το αίτημα για χορήγηση της αδείας σχολικής παρακολούθησης για κάθε παιδί ξεχωριστά* όπως ισχύει και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους..."

 • Διαβάστε την ανακοίνωση Νο 73 του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ.

Ο Ενωτικός Αγωνιστικός Σύλλογος Alpha Bank – Εμπορικής συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε στην Επιχειρησιακή του 2014 για την υποχρεωτική εφαρμογή του «εννεάμηνου» στην Alpha Bank.

Με επιστολή του στην ΟΤΟΕ τονίζει ότι "η βιοφυσική αλλά και ψυχική σύνδεση μητέρας-παιδιού αποτελεί άκρως σημαντικό παράγοντα για την ανατροφή του παιδιού, όπως όλο και περισσότερες επιστημονικές έρευνες μαρτυρούν τον τελευταίο καιρό" και προτείνει στην Ομοσπονδία:

Να συμπεριλάβει στις διεκδικήσεις της νέας Κλαδικής ΣΣΕ την υποχρεωτικότητα* χορήγησης της σωρευτικής άδειας φροντίδας τέκνων στις μητέρες-τραπεζοϋπάλληλους.

Καλεί τέλος όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα να γίνουν αρωγοί του δίκαιου και υπερώριμου αυτού αιτήματος.

 •  Διαβάστε την ανακοίνωση Νο 72 του ΕΝ.Α.Σ. Alpha Εμπορικής ΕΔΩ.

   Συνάδελφοι σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Συλλόγου μας με αντικείμενο τα ισχύοντα σχετικά με την "Αδεια σχολικής προόδου" στον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων. Πρόκειται για μία πλήρως εμπεριστατωμένη ανακοίνωση η οποία, εκτός από τις γενικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας και της  Κλαδικής Συλλογικής μας Σύμβασης οι οποίες παρατίθενται, "ρίχνει φως σε γκρίζα σημεία" τα οποία όμως επιτρέπουν στις τράπεζες να αποδυναμώνουν το δικαίωμα αυτό των εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση αυτή βασίζεται σε μεγάλο μέρος σε απάντηση την οποία έλαβε από το αρμόδιο Υπουργείο, κατόπιν ερωτήματος, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου μας συνάδελφος Μητροτάσιος Σπύρος. Η απάντηση του Υπουργείου (19.10.2015, Αριθμ. Πρωτ: 45522/771) είναι στην διάθεση του όποιου ενδιαφερόμενου...

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η σχετική Εγκύκλιος της Alpha Bank είναι ελλιπής αλλά και λαθεμένη σε κάποια σημεία όπως για παράδειγμα στο σημείο όπου αναφέρει τα έξι έτη του παιδιού ως προϋπόθεση για την χορήγηση αδείας στους γονείς ενώ η νομοθεσία ορίζει ως προϋπόθεση την ένταξη του παιδιού σε Νηπιαγωγείο ή Κρατικό Παιδικό Σταθμό. Με επιστολή του (04.11.2015 , Αριθμ. Πρωτ:3070) ο Σύλλογός μας κάλεσε την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού να διορθώσει άμεσα την Εγκύκλιο 158.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, της Γενικής Γραμματέα, Φωτεινής Κούβελα, με την Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, κ. Λούκα Κατσέλη. Στη συνάντηση η Γενική Γραμματέας εξέθεσε σειρά προβλημάτων που πλήττουν τις γυναίκες εργαζόμενες στις Τράπεζες. Παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας τα πιό σημαντικά σημεία των προτάσεων της Γ.Γ. Ισότητας που αφορούν σε παραβιάσεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και παράτυπες ερμηνείες αυτών, επιδόματα βρεφονηπιακού σταθμού, επιδόματα τοκετού, σωρευτικές άδειες 9 μηνών με αποδοχές, άδειες παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου κ.α.

Πιό συγκεκριμένα στο κείμενο- επιστολή προς στην Πρόεδρο της ΕΕΤ αναφέρονται ως συμπεράσματα τα εξής:
----------------------------------------------------------------------------

Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού

Σύμφωνα την κλαδική σύμβαση, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας μόνο με μόνο δύο προϋποθέσεις: Ο εργαζόμενος στην Τράπεζα να είναι γονέας τέκνου προσχολικής ηλικίας και η Τράπεζα να μη διαθέτει ιδιόκτητο βρεφονηπιακό σταθμό (ΣΣΕ 1984). Τα τελευταία χρόνια αυθαίρετα και με παράτυπες ερμηνείες ζητούν από τους δικαιούχους να δηλώσουν αν εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγος και να δηλώσουν αν το επίδομα το παίρνει σύζυγος ή η σύζυγος από άλλο οργανισμό ή Τράπεζα με αποτέλεσμα να μη καταβάλλεται το ως άνω επίδομα σε πολλές περιπτώσεις.

Επίδομα τοκετού

Σε ορισμένες Τράπεζες εφαρμόζουν πλημμελώς τις διατάξεις των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ή/και σχετικών Διαιτητικών Αποφάσεων (ΔΑ) μεταξύ Τραπεζών και ΟΤΟΕ και δεν καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό που οφείλουν ως εργοδότες σε ό,τι αφορά το επίδομα τοκετού.

Σωρευτική άδεια 9 μηνών με αποδοχές

Ο εργαζόμενος γονέας (γυναίκα η άνδρας) μπορεί να λάβει σωρευτική άδεια 9 μηνών με αποδοχές αντί του μειωμένου ωραρίου που δικαιούται (2 ώρες για τα 2 πρώτα χρόνια και 1 ώρα για τα 2 επόμενα ) σύμφωνα με κλαδική η επιχειρησιακή σύμβαση. Η δυνατότητα αυτή δυστυχώς δεν χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς αλλά κάποιες Τράπεζες προϋποθέτουν την έγκριση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης λόγω της οικονομικής κρίσης, της υψηλής ανεργίας και του φόβου απόλυσης, οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι  παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη φύλαξη των παιδιών τους, διστάζουν να κάνουν χρήση αυτών των δικαιωμάτων τους.

Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνου.

Ο εργαζόμενος γονέας βάση νομοθεσίας η κλαδικής σύμβασης δικαιούται άδειας μετ’ αποδοχών (για τις Τράπεζες είναι έξι ημέρες το χρόνο) για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Ενώ για τη χορήγηση αυτής της άδειας δεν απαιτείται να εργάζονται και οι δύο γονείς, ορισμένες τράπεζες εξαρτούν τη χορήγηση της άδειας από το αν εργάζονται και οι δύο γονείς με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μη την χορηγούν.

Ακολούθως οι αντίστοιχες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της Γ.Γ. Ισότητας ήταν:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Σωστή εφαρμογή σε όλες τις τράπεζες των Κλαδικών Συμβάσεων και των Διοικητικών αποφάσεων που αφορούν τα γονεικά επιδόματα και τις γονεικές άδειες σε όλες και όλους τους δικαιούχους.
 • Χορήγηση της σωρευτικής άδειας 9 μηνών με αποδοχές από όλες τις τράπεζες χωρίς να χρειάζεται η έγκριση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Απρόσκοπτη χορήγηση του μειωμένου ωραρίου εναλλακτικά με τη σωρευτική άδεια.
 • Εφαρμογή πολιτικών διευκόλυνσης για τις θηλάζουσες εργαζόμενες μητέρες όπως: Χορήγηση αδειών με αποδοχές για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για τις εργαζόμενες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ευέλικτα εργασιακά ωράρια για να μπορεί η μητέρα να θηλάζει το βρέφος της, δημιουργία φιλικών χώρων για άντληση του γάλακτος ή και θηλασμό μέσα στους εργασιακούς χώρους καθώς και δημιουργία παιδικών σταθμών κοντά ή και μέσα στους εργασιακούς χώρους.

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΔΩ

http://3.bp.blogspot.com/_ZUFEocpQxd4/SH9ToxeS5lI/AAAAAAAAAUc/w8WgIrNwFUg/s400/photo-holidays.jpgΥπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία η χορήγηση της ετήσιας άδειας πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι υποχρεωτική .

Επίσης επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των δυο περιόδων με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου. Σε αυτήν την περίπτωση η τμηματική άδεια πρέπει να περιλαμβάνει ενιαίο τμήμα δέκα (10) εργασίμων ημερών επί του πενθημέρου.

Συνοπτικά μπορείτε να δείτε τι προβλέπεται σε σχέση με τον χρόνο και τον τρόπο χορήγησης της κανονικής άδειας στο ενημερωτικό σημείωμα του

Πιο συγκεκριμένα και σε ότι αφορά στην ενσωμάτωση της νομοθεσίας από την Alpha Bank, σας παραπέμπουμε στην

 

Η Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση εύχεται σε όλους τους συναδέλφους

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

 

 

 

 dikastirio   "Η διεκδίκηση με αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών οφειλομένων υπολοίπων αδειών συναδέλφων μας έληξε επιτυχώς με εξώδικο συμβιβασμό, με την καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου και του μεγαλύτερου μέρους των τόκων."

   Τα παραπάνω σημειώνει ο Σύλλογος εργ/νων & συντ/χων της πρ. Ιονικής και καλεί όσους συναδέλφους έχουν διαφορές στις πληρωθείσες άδειες του 2014 ή/και υπόλοιπα αδειών των ετών 2010-2013, που δεν τους έχουν καταβληθεί, να προβούν σε συνεργασία με τον Σύλλογο σε δικαστική διεκδίκηση (ομαδικές αγωγές).

   Στην ίδια ανακοίνωση ο Σύλλογος της πρ. Ιονικής τονίζει ότι "θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στις αγωγές να προσκομίσουν: α) τυχόν ημερολόγια παρουσίας ή άλλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν τα υπόλοιπα αδειών τους, καθώς και β) τις αναλύσεις μισθοδοσίας Δεκεμβρίου των αντίστοιχων ετών (αν υπάρχουν).

 • Διαβάστε την ανακοίνωση του Συλλόγου της πρ. Ιονικής ΕΔΩ.

   diakopesΑνακοίνωση εξέδωσε ο Ενωτικός Αγωνιστικός Σύλλογος Alpha-Εμπορικής με αφορμή την έλλειψη ενημέρωσης από την πλευρά της Τράπεζας τόσο στο θέμα των ανεπίδοτων αδειών παρελθόντων ετών (2013 και πίσω) όσο και στον υπολογισμό της αποζημίωσης όσων έχουν ήδη πληρωθεί (ανεπίδοτες του 2014) στην μισθοδοσία Φεβρουαρίου 2015.

   Όπως μάλιστα τονίζει ο Σύλλογος της Ιονικής "οι άδειες των εργαζομένων δεν παραγράφονται μέχρι να παρέλθει πενταετία από τo τέλος του έτους, εντός του οποίου δεν έγινε η χρήση τους. Δηλαδή, σήμερα μπορούν να ζητηθούν άδειες που υφίστανται από το 2010 και μετά."

 • Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση του ΕΝ.Α.Σ Alpha-Εμπορικής εδώ.
 • Διαβάστε την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργ.& Συντ/χων στην Ιονική Τράπεζα εδώ.