Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Συλλόγου της πρ. Ιονικής:
--------------------------------------------------

ΣΥΙΛΤΕ Νο 42. Άδεια σχολικής προόδου

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

            Σας παραθέτουμε ακολούθως για ενημέρωσή σας, την υπ΄αριθμόν 23/8.3.2016 επιστολή του συλλόγου μας προς την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού σχετικά με την άρνησή της να χορηγήσει άδεια σχολικής προόδου στις συναδέλφισσες όταν ο σύζυγος τους δεν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται : 

Προς                                                                                                                                                     Αθήνα, 08 Μαρτίου  2016

τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου                                                                                                  ΑΠ: 23

Δυναμικού Alpha Bank

Κύριοι,

Με αφορμή την σημερινή Ημέρα της Γυναίκας θέτουμε υπόψιν σας τα εξής:

             Επανειλημμένα γυναίκες – μέλη του Συλλόγου μας, μας έχουν καταγγείλει ότι η Τράπεζα αρνείται να χορηγήσει την άδεια σχολικής προόδου, όταν ο σύζυγός τους δεν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Η πρακτική αυτή της Τράπεζας αποτυπώνεται και στην υπ’ αρ. 158/24.6.2010 εγκύκλιό της, που στην παρ.3.3 του Κεφαλαίου Γ΄ αναφέρει ότι η «Άδεια Σχολικής Προόδου «χορηγείται σε υπαλλήλους με παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών, των οποίων ο/η σύζυγος εργάζεται εκτός οικίας».

              Πλην όμως η πρακτική αυτή της Τράπεζας αντιβαίνει προς το εθνικό μας δίκαιο (άρθρο 21 Συντάγματος, που θέτει τη μητρότητα και την παιδική ηλικία υπό την προστασία του Κράτους και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος της χώρας – βλ. αποφάσεις 1, 2/2006 Ολομ. ΣτΕ). Αντιβαίνει επίσης και προς το ενωσιακό δίκαιο, αφού η άδεια σχολικής προόδου αποτελεί μορφή γονικής άδειας εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Οδηγία 2010/18/ΕΕ[1] που (όπως και η προϊσχύσασα Οδηγία 96/34/ΕΚ) αναγνωρίζει ρητώς τη γονική άδεια ως ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέως και είναι ερμηνευτέα και υπό το φως της αρχής του δικαίου της ΕΕ περί εναρμόνισης (συμφιλίωσης) της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, που αναγνωρίζεται πλέον και ως θεμελιώδες δικαίωμα από το άρθρο 33 παρ.2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2] Η αρχή αυτή της εναρμόνισης (συμφιλίωσης) της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, αποτελεί φυσικό συμπλήρωμα της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και μέσο για την ουσιαστική εφαρμογή της, με την αναγνώριση στους εργαζομένους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχου ατομικού δικαιώματος να λαμβάνουν άδεια σχολικής παρακολούθησης, για να μπορούν να ασχοληθούν με την ανατροφή των τέκνων τους, ώστε να καθίσταται στην πράξη εφικτός, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες, ο συνδυασμός των επαγγελματικών τους ευθυνών με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις (πρβλ. αποφάσεις ορόσημο 1 και 2/2006 Ολομ. ΣτΕ, που με βάση τις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις, υπό το φως του δικαίου της ΕΕ, επεξέτειναν και στους άνδρες δικαστικούς λειτουργούς το δικαίωμα στην ειδική 9μηνη άδεια με αποδοχές του άρ. 53 παρ.2 εδαφ.β του Υ.Κ., που προβλεπόταν μέχρι τότε μόνο για τις μητέρες).

               Ήδη επί προδικαστικού ερωτήματος που διατυπώθηκε με την απόφαση 1113/2014 του ΣτΕ (Γ΄τμ.) εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16.7.2015, υπόθ. C-222/14 Μαϊστρέλλης. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι αντιβαίνει στις διατάξεις της προϊσχύσασας Οδηγίας 96/34/ΕΚ[3]. εθνική ρύθμιση[4], η οποία προβλέπει ότι δημόσιος υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα γονικής άδειας σε περίπτωση κατά την οποία η σύζυγός του δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, εκτός αν, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού. Ειδικότερα με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η ρύθμιση της γονικής άδειας ως ατομικού δικαιώματος του κάθε γονέως του παιδιού αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κανόνες που θεσπίζονται με την ως άνω συμφωνία-πλαίσιο και ότι η ευχέρεια των κρατών μελών και/ή των κοινωνικών εταίρων να καθορίσουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη γονική άδεια και τους τρόπους εφαρμογής της δεν μπορεί να καταλήγει στην αποστέρηση του δικαιώματος γονικής άδειας του ενός γονέα, λόγω της επαγγελματικής κατάστασης του/της συζύγου του (βλ. σκ. 31-36). Η κρίση αυτή του ΔΕΕ επιβεβαιώνει την αντίθεση προς το δίκαιο της ΕΕ της εν λόγω πρακτικής της Τράπεζας.

            Σημειωτέον άλλωστε ότι σε συμμόρφωση προς την ως άνω απόφαση του ΔΕΕ ο έλληνας νομοθέτης με την διάταξη του άρ. 38 Ν. 434082015 (ΦΕΚ 134/1.11.2015) για τον ιδιωτικό τομέα όρισε ότι την άδεια φροντίδας παιδιού των ΕΓΣΣΕ δικαιούται ο γονέας «ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται».

            Ενόψει των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε για την εν λόγω πρακτική της Τράπεζας και ζητούμε την άμεση μεταρρύθμιση της ως άνω διάταξης της παρ.3.3 του Κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αρ. 158/24.6.2010 εγκυκλίου της Τράπεζας κατά τρόπο ώστε να ορίζει ότι η Άδεια Σχολικής Προόδου «χορηγείται σε υπαλλήλους με παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται». Στο πλαίσιο αυτό απαιτούμε επίσης την άμεση ικανοποίηση των σχετικών εκκρεμών αιτημάτων των συναδέλφων μας καθώς και την επανεξέταση των ήδη απορριφθέντων τοιούτων με το ως άνω εσφαλμένο σκεπτικό.

            Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε αρχικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και στο Συνήγορο του Πολίτου και στη συνέχεια να προβούμε σε σχετική καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

            Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας.

[1] Η Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34 (ΕΕ λ 68, σ.13). Στη ρήτρα 2 αυτής με τίτλο «Γονική Άδεια» ορίζεται ότι: «1. Η παρούσα συμφωνία παρέχει ατομικό δικαίωμα γονικής άδειας σε εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες, λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, έτσι ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με το παιδί αυτό, μέχρι μιας ορισμένης ηλικίας που μπορεί να φτάνει μέχρι τα οκτώ έτη και προσδιορίζεται από τα κράτη μέλη και/ή τους κοινωνικούς εταίρους…».

[2] Το άρθρο 33 παρ.2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι: «2. Κάθε πρόσωπο, προκειμένου να συνδυάζει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή του, έχει … δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας και γονικής άδειας μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία του παιδιού».

[3] Η Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, την CEEP και την CES (EE L 145, Σ.4), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 (ΕΕ 1998, L 10, σ.24).

[4] Επρόκειτο για την ήδη καταργηθείσα διάταξη του άρ. 53 παρ.3 νόμου 3528/2007, που είχε εφαρμογή και στους δικαστικούς λειτουργούς και όριζε ότι: «…Αν η σύζυγος του υπαλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οπιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 [μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η χορήγηση, μετ’ αποδοχών, γονικής άδειας για την ανατροφή τέκνου], εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί αίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος».

Για το Δ.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                            Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

  • Το link του Συλλόγου με την ανακοίνωση ΕΔΩ.