ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΥ ΣΠ 1Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΝ.Α.Σ.

Κοινοποιούμενη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ

«Απάντηση στην από 23.10.2018 πρόσκληση ΔΣ» Σπύρου Μητροτάσιου, Μέλους Δ.Σ. ΕΝ.Α.Σ.

---------------------------------------------

     Με την από 16-10-2018 αίτηση που υπογράφων εγώ και άλλα τρία μέλη του Δ.Σ. ζητήσαμε μεταξύ άλλων:

«Να συγκαλέσετε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. εντός σύντομης προθεσμίας, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 19-10-2018, προκειμένου να ενημερώσετε πλήρως όλα τα μέλη του Δ.Σ. για το σύνολο των όρων της μίσθωσης που προτίθεστε να συνάψετε ως ανωτέρω και εν συνεχεία να κληθεί το Δ.Σ. να αποφασίσει εκ νέου την έγκριση ή μη της εν λόγω μίσθωσης.

Να καλέσετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου θα εξεταστεί εκ νέου το εν λόγω θέμα, τον υποψήφιο μισθωτή, προκειμένου να διαπιστωθούν από το αποφασίζον όργανο οι προθέσεις αυτού και η καταλληλότητά του για την σύναψη με αυτόν τόσο μεγάλης διάρκειας σύμβασης.

Να μας χορηγήσετε άμεσα, έως την Πέμπτη 18-10-2018, αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21-9-2018, καθώς και της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 6-7-2018, κατά την οποία συζητήθηκε το ως άνω ζήτημα, καθώς και αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης μίσθωσης που προτίθεστε να συνάψετε, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Συλλόγου

Παρ’ όλα αυτά, στην από 23-10-2018 πρόσκληση για σύγκληση Δ.Σ., αναφέρετε ως πρώτο θέμα «Αξιοποίηση ακινήτου Ευπόλιδος 12 – Εκμίσθωση – Βασικοί όροι μισθωτικής σύμβασης».

Επειδή το μόνο που ζητάμε οι υπογράφοντες την ως άνω αίτηση είναι η πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια αναφορικά με τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., ειδικά σε τόσο σημαντικά θέματα για τον Σύλλογό μας όσο η εν λόγω εκμίσθωση, η πλήρης έλλειψη των οποίων με ανάγκασε να προβώ στην χθεσινή αγωγή μου και στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (δεύτερο θέμα της ίδιας συνεδρίασης), σας παρακαλώ να με διαβεβαιώσετε πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ. ότι κατά την συνεδρίαση αυτή:

1. Θα μας ενημερώσετε για το σύνολο των όρων της εν λόγω μίσθωσης, και όχι μόνο για βασικούς (κατά την κρίση σας) όρους αυτής.

2. Θα μας χορηγηθεί αντίγραφο του Σχεδίου της μίσθωσης

3. Θα παρίσταται ο υποψήφιος μισθωτής, προκειμένου να τον γνωρίζουμε και να διαπιστώσουμε εάν είναι κατάλληλος για να συμβληθούμε μαζί του για τα επόμενα 20 έτη.

4. Θα μας χορηγήσετε τον Κανονισμό Πολυκατοικίας, τον οποίο έχω ήδη ζητήσει από την Γραμματεία του Συλλόγου και ακόμη περιμένω…

5. Θα χορηγήσετε στο σώμα του Δ.Σ. εύλογη προθεσμία προκειμένου να μελετήσουμε τα εν λόγω έγγραφα και να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη, προκειμένου να λάβουμε οριστική απόφαση για την συγκεκριμένη εκμίσθωση σε επόμενο Δ.Σ.

Παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα για τα ανωτέρω, καθώς από την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων μου εξαρτάται και η θέση που θα έχω αναφορικά και με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018