Αποτέλεσμα εικόνας για συμβολαιοΜετά την ανακοίνωση Νο 24 της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  με την οποία καλούσαμε Τράπεζα και Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank να φέρουν στο φώς την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση που υπέγραψαν πρόσφατα (δείτε εδώ), τα μέλη του ΔΣ και του Προεδρείου του ΕΝΑΣ που έχουν εκλεγεί με την ΣΥΜΜΑΧΙΑ προχώρησαν σε μια ακόμα σημαντική παρέμβαση.

Στα πλαίσια του αγώνα για διαφάνεια αυτή τη φορά αποδέκτης ήταν ο κ. Κωνσταντινόπουλος Πρόεδρος του ΕΝΑΣ από τον οποίο απαιτούμε πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση των μελών του ΔΣ και των μελών του Συλλόγου στο ζήτημα της ενοικίασης (με 20ετή μίσθωση !!) του ακινήτου της Ευπόλιδος 12 ...σε ιδιώτη έναντι €2.700 μηνιαίως. 

Ακολουθεί η επιστολή η οποία απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 09:39 πμ

------------------------------------------------------------------------

Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΝ.Α.Σ.

Κοινοποιούμενη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ

                                                               

                                                                 ΑΙΤΗΣΗ

  1. Νίκου Κωνσταντόπουλου, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΕΝ.Α.Σ.
  2. Βασίλη Νικητόπουλου, Εφόρου Λέσχης του ΕΝ.Α.Σ.
  3. Διονυσίας Γούλου, Μέλους Δ.Σ. ΕΝ.Α.Σ.
  4. Σπύρου Μητροτάσιου, Μέλους Δ.Σ. ΕΝ.Α.Σ.

---------------------------------------------------------------

Η από 18-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου για συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου την 21-9-2018, περιείχε τα εξής τρία θέματα «Ενημέρωση για το ασφαλιστικό», «Αξιοποίηση κτιρίου Ευπόλιδος 12» και «Ενημέρωση για οικονομικά θέματα». Κατά την συνεδρίαση αυτή, παρά την εσφαλμένη εντύπωση που δημιουργεί η ως άνω πρόσκληση για τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εν λόγω συνεδριάσεως ως προς τα θέματα ημερήσιας διατάξεως, και μολονότι δεν είχε προηγηθεί καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. περί των ειδικότερων όρων της προτεινόμενης μίσθωσης του ακινήτου μας επί της οδού Ευπόλιδος αρ. 12, πλην μιάς γενικόλογης και ασαφούς αναφοράς περί του ενδιαφέροντος που είχε εκδηλώσει τρίτος να το μισθώσει, λήφθηκε εν τάχει και με μειωμένη σύνθεση του Δ.Σ. (καθώς απουσίαζε το 1/3 των μελών του) και παρά τις αντιρρήσεις μας, οι οποίες μας οδήγησαν να απέχουμε από την ψηφοφορία, απόφαση περί εκμίσθωσης του εν λόγω ακινήτου σε ιδιώτη, έναντι μηνιαίου μισθώματος 2.700 € και με 20ετή διάρκεια, χωρίς να γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, πλην των ανωτέρω στοιχείων της σχεδιαζόμενης μίσθωσης, κανέναν από τους ειδικότερους όρους που θα περιέχει η εν λόγω μακροχρόνια μίσθωση, αναφορικά π.χ. με την χρήση αυτού, με το τυχόν δικαίωμα υπομίσθωσης και το δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθώματος.

Επειδή προκαλεί έντονα ερωτηματικά η επιθυμία ιδιώτη να μισθώσει το εν λόγω ακίνητο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έναντι πολλαπλάσιου της εμπορικής αξίας μηνιαίου μισθώματος, χωρίς αυτός να έχει απαιτήσει να προβλεφθούν στο συμφωνητικό μίσθωσης απαλλακτικές ρήτρες ως προς την ευθύνη του, οι οποίες πιθανόν να απομειώνουν πλήρως την ωφέλεια του Συλλόγου από την εν λόγω μίσθωση.

Επειδή υπό τα ανωτέρω δεδομένα, και δη την ελλιπή ενημέρωση του σώματος ως προς τους όρους της μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου και τους σκοπούς αυτής εκ μέρους του υποψήφιου μισθωτή, καθώς και λόγω της πλημμελούς αναγραφής του θέματος επί της από 18-9-2018 προσκλήσεως του Προέδρου, η απόφαση του Δ.Σ. της 21-9-2018 είναι προφανώς ελαττωματική και πάσχει ακυρότητας, η οποία θα επιφέρει την ακυρότητα και οιασδήποτε σύμβασης με τρίτον συνάψει το Σωματείο βάσει αυτής.

Σας καλούμε, πριν την σύναψη οιασδήποτε σύμβασης μισθώσεως αναφορικά με το εν λόγω ακίνητο:

Να συγκαλέσετε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. εντός σύντομης προθεσμίας, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 19-10-2018, προκειμένου να ενημερώσετε πλήρως όλα τα μέλη του Δ.Σ. για το σύνολο των όρων της μίσθωσης που προτίθεστε να συνάψετε ως ανωτέρω και εν συνεχεία να κληθεί το Δ.Σ. να αποφασίσει εκ νέου την έγκριση ή μη της εν λόγω μίσθωσης.

Να καλέσετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου θα εξεταστεί εκ νέου το εν λόγω θέμα, τον υποψήφιο μισθωτή, προκειμένου να διαπιστωθούν από το αποφασίζον όργανο οι προθέσεις αυτού και η καταλληλότητά του για την σύναψη με αυτόν τόσο μεγάλης διάρκειας σύμβασης.

Να μας χορηγήσετε άμεσα, έως την Πέμπτη 18-10-2018, αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21-9-2018, καθώς και της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 6-7-2018, κατά την οποία συζητήθηκε το ως άνω ζήτημα, καθώς και αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης μίσθωσης που προτίθεστε να συνάψετε, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

Οι αιτούντες