alpha logo2 Παραθέτουμε ορισμένα κύρια σημεία από το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank (31/05/2016) για τα αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2016:

- Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους Ευρώ -2,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2016, συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού της Alpha Bank Cyprus Ltd ύψους Ευρώ 31 εκατ.

- Μείωση των υπολοίπων των δανείων κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε Ευρώ 45,8 δισ.

- Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 61,9 δισ.,μειωμένες κατά 1,9% ετησίως. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 52,3 δισ.,

- Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων στην Ελλάδα το α΄ τρίμηνο 2016 κατά Ευρώ 540 εκατ., και διαμόρφωσή τους σε Ευρώ 26,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 0,3 δισ. το α΄ τρίμηνο 2016 και ανήλθε σε Ευρώ 24,1 δισ. Τον Μάιο 2016 η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 23,5 δισ.

- Ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 37,4% στο τέλος Μαρτίου 2016. Το α΄ τρίμηνο 2016 οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 275 εκατ.

- Σε επίπεδο Ομίλου οι νέες καθυστερήσεις ιδιωτών μειώθηκαν το α΄ τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την πτωτική τάση του προηγούμενου τριμήνου, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ανταποκρίσεως των Πελατών, η οποία επέτρεψε την επανέναρξη των διαδικασιών ρυθμίσεων σε συνέχεια και των προσφάτων τροποποιήσεων του νομικού και δικαστικού πλαισίου, ενώ οι νεές καθυστερήσεις των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκαν σε θετικά επίπεδα. Ως εκ τούτου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2016 μετά τις διαγραφές διαμορφώθηκε σε 37,6%, 34% και 45,6%,

- Τα Λειτουργικά Έξοδα (εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων και των εξόδων συγχωνεύσεως) μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 274,1 εκατ. κυρίως λόγω του περιορισμού των Δαπανών Προσωπικού.

- Κατά την ίδια περίοδο οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 129,5 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα του περιορισμού του Προσωπικού και της αποκομίσεως οφέλους από αλλαγές στη μισθολογική πολιτική.

- Το Προσωπικό στο τέλος του α΄ τριμήνου 2016 μειώθηκε σε 13.686 Υπαλλήλους, κυρίως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) της Alpha Bank Cyprus Ltd με την αποχώρηση 249 Υπαλλήλων, η οποία αναμένεται να επιφέρει όφελος Ευρώ 12,9 εκατ. σε ετήσια βάση.

- Η μείωση των Γενικών Εξόδων επίσης οφείλεται στην αναδιοργάνωση του Δικτύου, στις συνέργειες από την εξαγορά της Citi και στη χαμηλότερη συνεισφορά από τις αναδιαρθρώσεις δανείων.

- Στο τέλος Μαρτίου 2016 το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 882 Καταστήματα, μειωμένο κατά 24 Καταστήματα στην Ελλάδα.

* Τα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως τον σχηματισμό προβλέψεως Ευρώ 64 εκατ. για Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού εντός του 2016 (βλ. Πίνακα Δελτίου Τύπου)

  • Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank ΕΔΩ.

του Σπύρου Μητροτάσιου*

Σε συμφωνία με την Πολυεθνική "Kohlberg Kravis Roberts & Co.  (KKR) και την θυγατρική της "Pillarstone" προχώρησαν οι Τράπεζες Alpha Bank και Eurobank. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η διαχείριση "κόκκινων επιχειρηματικών δανείων" ύψους €1,2 δις

Παραθέτουμε λοιπόν προς ενημέρωση -με σχολιασμό και ενδιαφέρουσες παραπομπές- τα κύρια σημεία από το κοινό Δελτίο Τύπου των δύο Τραπεζών (όλες οι υπογραμμίσεις στο κείμενο δικές μας)

Αθήνα, 17 Μαΐου 2016 –

« Οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατέληξαν σήμερα σε δεσμευτική συμφωνία διά της οποίας οι τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν...
Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.
»

     Και συνεχίζει το Δελτίο Τύπου προβλέποντας και την συμμετοχή άλλων Τραπεζών στην "πίτα"...

«Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών

Ποιοί είναι αυτοί οι άλλοι δανειστές κλπ; Να υπενθυμίσουμε λοιπόν εδώ ότι τόσο η Alpha Bank με την "Actua Solutiones" όσο και η Τράπεζα Πειραιώς με την KKR έχουν ήδη συνάψει αντίστοιχες συνεργασίες για τη μεταβίβαση και διαχείριση δανείων σε καθυστέρηση (η δε Πειραιώς ύψους 1,2 δισ. ευρώ).

   
  Σημαντική επίσης για την απόκτηση μιάς όσο το δυνατόν πιό σφαιρικής εικόνας του όλου project είναι και η παραδοχή του Noel Edison,
Διευθυντή των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, ο οποίος μας αποκαλύπτει ότι η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών ήταν το πρώτο βήμα για την κερδοφορία των επερχόμενων "επενδυτών": «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο-αποδίδουν. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του turn-around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.»

Ποιά είναι η EBRD...του κ. Noel Edison η οποία σύμφωνα με το Κοινό Δελτίο Τύπου Alpha-Eurobank «Υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την KKR και τις τράπεζες.» ;

Η EBRD είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης "μία πολυμετοχική τράπεζα επενδύσεων" , η οποία από την ίδρυσή της το 1991 έχει επενδύσει πάνω από €105 billion βάσίστηκε σε μία ιδέα του François Mitterrand για μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα ενώ ιδρύθηκε προκειμένου "να αντιμετώπισει την πρόκληση της κατάρρευσης του Κομμουνισμού (της Ανατολικής Ευρώπης)" με την Πτώση του Τείχους !!! Από τότε έχει επεκτείνει την ακτίνα δράσης της σε χώρες όπως η Μογγολία (το 2006), η Τουρκία (2009), η Ιορδανία, η Τυνησία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος και το Κοσσυφοπέδιο (το 2012), η Κύπρος ( 2014) και η Ελλάδα (2015) ενώ επί του παρόντος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες...

 
     Συνεχίζουμε με ακόμα πιό ενδιαφέροντα στοιχεία...

Η Pillarstone που θα αναλάβει την διαχείριση των προβληματικών δανείων (σύμφωνα πάλι με το Δελτίο Τύπου) «είναι μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2015 από την KKR Credit, με τον John Davison ως συν-επενδυτή και CEO, με σκοπό να συνεταιρισθεί με την Ευρωπαϊκές τράπεζες για την δημιουργία αξίας δια της διαχείρισης των ανοιγμάτων τους σε μη κύρια (non-core) και υπο-αποδίδοντα περιουσιακά στοιχεία των ισολογισμών τους»

Και είναι πράγματι συνταρακτικό το μέγεθος αυτών των στοιχείων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς  1.900 δισεκατομμύρια μη κύρια και υπό-αποδίσοντα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των € 1.200 δισεκατομμυρρίων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, "λιμνάζουν" στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου οικονομικού διαδικτυακού τύπου (δείτε εδώ) !!!

Συνεπώς το αρχικό χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση δανείων, το οποίο θα ανέλθει σταδιακά σε ύψος 1,2 δις ευρώ, με εκτιμώμενη ισόποση συμμετοχή των δύο τραπεζών Alpha-Eurobank (δηλαδή 50%-50%) αποτελεί το 1‱ του συνόλου των προβληματικών δανείων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο !!!

Και βέβαια ξεχωριστή σημασία έχει επίσης το μέγεθος του KKR του οποίου τα υπο διαχείριση κεφάλαια (Assets Under Management) ανέρχονταν στις 31.12.2015 στα $120 δις

 
...ΤΑ 10 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Σύμφωνα, τέλος, με τραπεζικές πηγές που επικαλείται το Capital.gr, τα βασικά σημεία της νέας συνεργασίας, έχουν ως εξής:

1. Η KKR μέσω της εξειδικευμένης θυγατρικής της "Pillarstone Europe” θα ιδρύσει ελληνική εταιρεία διαχείρισης προβληματικών δανείων στην οποία σκοπεύει να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) με ποσοστό 5%.

2. Η εταιρεία διαχείρισης θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για τη διαχείριση των NPL’s στην Ελλάδα (ν.4354/2015). 

3. Το αρχικό χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση δανείων, θα ανέλθει σταδιακά σε ύψος 1,2 δις ευρώ, με εκτιμώμενη ισόποση συμμετοχή των δύο τραπεζών (50%-50%) και η σύνθεσή του θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης και την KKR.

4. Οι δύο τράπεζες (Eurobank και Alpha Bank) θα συνεχίσουν να εγγράφουν στις καταστάσεις τους τα δάνεια, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πώληση παρά μόνον διαχείρισή τους από την εταιρεία διαχείρισης.

5. Η διαδικασία αυτή δε θα επηρεάζει αρνητικά τα κεφάλαια των τραπεζών (capital neutral) ενώ η δομή της συναλλαγής είναι τέτοια που επιτρέπει σε μεταγενέστερο χρόνο και την συμμετοχή κι άλλων ελληνικών τραπεζών στο εγχείρημα

6. Το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει προβληματικά δάνεια επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται βιώσιμες αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

7. Εκτός από την αναδιάρθρωση του δανεισμού, οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να έχουν ανάγκη από 
-    νέα κεφάλαια, 
-    λειτουργική αναδιοργάνωση (;;;), και 
-    ενίσχυση του management (;;;) ,  
 στοιχεία που θα παρέχει η KKR και που θα επιτρέψουν την ανασυγκρότησή τους και τη δυναμική επιστροφή τους στην αγορά. 

8. Πριν από την έναρξη διαχείρισης των προβληματικών δανείων απαιτείται συμφωνία μεταξύ των τραπεζών, της εταιρείας διαχείρισης και της KKR για το σχέδιο αναδιάρθρωσης ενός εκάστου δανείου ξεχωριστά, ώστε αυτό να ενταχθεί στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο.

9. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε νέα κεφάλαια τα οποία θα καλυφθούν από την KKR και την EBRD. Οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και οι ίδιες στη νέα χρηματοδότηση.

10. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα στελεχωθεί από εξειδικευμένα στελέχη στην Ελλάδα και θα αξιοποιήσει την υψηλή τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία της Pillarstone στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης κάθε επιχείρησης, ενώ οι τράπεζες θα ενημερώνονται αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου.


Για την ιστορία τέλος να αναφέρουμε ότι ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha Bank ενήργησε η HSBC Bank plc καθώς επίσης και για την Eurobank (από κοινού όμως με την Mediobanca).

 

*Ο Σπύρος Μητροτάσιος είναι Γενικός Γραμματέας του ΕΝ.Α.Σ. Alpha Εμπορικής και Γενικός Σύμβουλος στην ΟΤΟΕ με την Ριζοσπαστική Παρέμβαση

 

 

 

 

 

http://www.utrinski.mk/WBStorage/Articles/61AC9D276F715B4388E71FA2062D332B.jpgΑνακοίνωση [10.5.2016] - H Alpha Bank A.E.(“Alpha Bank”) ανακοινώνει ότι την 10 Μαΐου 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση του 100% της Εταιρίας του Ομίλου Alpha Bank A.D. Skopje στη Silk Road Capital , κατόπιν λήψεως των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων. Η αγοράστρια εταιρία ανήκει σε ιδιώτη Ελβετό επενδυτή, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τομέα της Κεντρικής και της Νοτίου Ευρώπης από το 2001. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεώς της.

Σε άρθρο του Mirče Jovanovski (Μίρτσε Γιοβάνοφσκι), το οποίο αλιεύσαμε από ιστοσελίδα των Σκοπίων στο διαδίκτυο, πληροφορούμαστε ότι η αγορά έγινε αντί του ποσού των €1,2 εκ. (1,2 милиони евра) ποσό το οποίο, σύμφωνα με τον νέο Ελβετό ιδιοκτήτη Πακιστανικής καταγωγής Anis Khan, δεν είναι τόσο χαμηλό όσο φαίνεται αν λάβει κανείς υπόψη την αξία των μετοχών των άλλων τραπεζών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Στη φωτογραφία από την press conference (10.05.2016) ο νέος  ιδιοκτήτης Anis Khan αναφέρεται στους στόχους της νέας Διοίκησης...

 

Η πώληση της Alpha Bank A.D. Skopje έρχεται σε συνέχεια της εξαγοράς του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από την Eurobank Bulgaria AD (“Postbank”), θυγατρική της Eurobank Ergasias Α.Ε., την 1η Μαρτίου του 2016 (εδώ η σχετική ανακοίνωση).

 

«Η Alpha Bank τοποθετεί ως νέο Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Jan Vanhevel, σε αντικατάσταση του Μηνά Τάνες, από την 21 Απριλίου 2016» ανακοινώνει με Δελτίο Τύπου της η Alpha Bank...διαβλέποντας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τις πρόσφατες τροποποιήσεις νομικού και εποπτικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβερνήσεως.

Σύμφωνα άλλωστε με δημοσιεύματα του τύπου -μεταξύ άλλων με αναφορές στους Financial Times- πάνω από το 1/3 των Διοικητικών Συμβουλίων των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών θα αντικατασταθεί καθώς τουλάχιστον τα 20 από τα 55 μέλη των Δ.Σ των τραπεζών δεν θα καταφέρουν να «περάσουν τις εξετάσεις» που εχει θέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.focusbank.gr/products/poies-allages-epikeintai-se-dioikitika-symvoylia-kai-dioikiseis-ton-ellinikon-trapezon/ 

                                                   ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήναι, 24 Μαρτίου 2016

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 24 Μαρτίου 2016 συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέο Μέλος τον κ. Jan Vanhevel, σε αντικατάσταση του κ. Μηνά Τάνες, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους, από την 21 Απριλίου 2016.
Ο κ. Vanhevel έχει διαγράψει εξαιρετική πορεία στον τραπεζικό κλάδο και ανήλθε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και στη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου KBC, στον οποίο εργάσθηκε για διάστημα άνω των 40 ετών. Η τοποθέτησή του προσδίδει στην Τράπεζα περαιτέρω διεθνή εμπειρία, σε συνέχεια της εκλογής των κ.κ. Ibrahim Dabdoub και Shahzad Shahbaz που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου ήδη από τον Μάιο του 2014, ως ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και διαβλέποντας τις πρόσφατες τροποποιήσεις νομικού και εποπτικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβερνήσεως.
Ο Jan Vanhevel γεννήθηκε το 1948. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Leuven (1971), Χρηματοοικονομική Διοίκηση στη Vlekho, στις Βρυξέλλες (1978), και Προηγμένη Διοίκηση (Advanced Management) στο INSEAD, στο Fontainebleau. Το 1971 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Kredietbank, η οποία το 1998 μετεξελίχθηκε στην KBC Bank and Insurance Holding Company. Το 1991 ανέλαβε μέλος της Ανωτάτης Διοικήσεως και το 1996 εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2003 κατείχε τη θέση του υπευθύνου των καταστημάτων και των θυγατρικών εταιριών εκτός Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το 2005 ανέλαβε επικεφαλής των θυγατρικών εταιριών της KBC στην Κεντρική Ευρώπη και στη Ρωσία. Το 2009 ορίσθηκε Διευθύνων Σύμβουλος και εφήρμοσε το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως του Ομίλου έως το 2012, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Από τον Μάιο του 2013 κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέως του Institut International d’Études Bancaires (Διεθνές Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών), ενώ από το 2008 έως το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Fédération Belge du Secteur Financier (Βελγική Ομοσπονδία Χρηματοοικονομικού Τομέα), καθώς
και μέλος της Verbond van Belgische Ondernemingen (Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Βελγίου).
Συμμετείχε επίσης στην Ομάδα Liikanen με αντικείμενο την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank αναγνωρίζει την πολύτιμη συνεισφορά του κ. Τάνες κατόπιν τριών διαδοχικών θητειών κατά τα τελευταία δώδεκα έτη και του εύχεται κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

  • Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

 Ενδιαφέρον άρθρο του πρώην Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank (πρ. Ιονικής) για τους στόχους των προγραμμάτων εθελουσιών που έχουν εξαγγείλει οι τράπεζες για το 2016 και ήδη υλοποιούν δύο εξ αυτών και συγκεκριμένα η Πειραιώς και η Alpha Bank Kύπρου.

Το παραθέτουμε αυτούσιο από την ιστοσελίδα της Ιονικής Ενότητας.

-----------------------------------------------------------------------------------

Με νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που ετοιμάζουν οι τράπεζες υπολογίζεται ότι θα αποχωρήσουν απο την εργασίας τους εως 5.500 τραπεζουπάλληλοι, ενώ αναμένεται να κλείσουν και περί τα 170 καταστήματα μέχρι και τα τέλη του 2017.

Με προγράμματα εθελούσιας εξόδου οι τράπεζες επιδιώκουν να «τρέξουν» γρηγορότερα τα σχέδια αναδιάρθρωσης και να πιάσουν στόχους κερδοφορίας υπό την πίεση των επενδυτών. Σε ό,τι αφορά στην Τράπεζα Πειραιώς, το πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει περί τα 1.500 άτομα. Το πρόγραμμα της Εθνικής θα αφορά σε 1.600 άτομα, ενώ η Eurobank αναμένεται να κηρύξει πρόγραμμα για 1.000 άτομα. Η Alpha Bank αναμένεται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για 170 περίπου άτομα. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες υποχρεούνται από τα σχέδια αναδιάρθρωσης να μειώσουν, ως το τέλος του 2017, το προσωπικό κατά 4.300 άτομα και το δίκτυό τους κατά 180 καταστήματα. Η Τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει να μειώσει το προσωπικό στα 12.800 άτομα από 14.370 σήμερα, η Alpha Bank στα 9.504 από περίπου 9.678, η Εθνική Τράπεζα οφείλει να περιορίσει το δυναμικό της στους 10.695 υπαλλήλους από 12.300 σήμερα και η Eurobank στα 9.800 άτομα από 10.800 σήμερα. Ο νέος γύρος μείωσης δαπανών, με μείωση προσωπικού, καταστημάτων και άλλων λειτουργικών δαπανών των τραπεζών γίνεται στο πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρωσης που έχουν συμφωνήσει οι διοικήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν.

Επιπλέον πίεση για νέες περικοπές δημιουργεί και η συνεχιζόμενη συρρίκνωση της οικονομίας που οδηγεί σε συρρίκνωση των τραπεζικών εργασιών και αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Την περίοδο 2009-2015 οι τράπεζες έχουν μειώσει το προσωπικό τους στην Ελλάδα κατά 25.000 εργαζομένους, ενώ έχουν προχωρήσει στη διακοπή λειτουργίας περίπου 1.700 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Περικοπές

Πρώτη η Πειραιώς

Εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ και ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς ελπίζει σε εξοικονόμηση κόστους 52 εκατ. ευρώ ετησίως από το πρόγραμμα που θα έχει ισχύ ως τις 11 Απριλίου. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας στην τράπεζα.

Από τις 23 Μαρτίου και εώς τη Δευτέρα 11 Απριλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία λήξης του εν λόγω προγράμματος, η τράπεζα και οι εν Ελλαδιτών θυγατρικές, όσες ασχολούνται με τον χρηματοοικονομικό τομέα, θα δέχονται τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων , οι οποίοι δυνητικά μπορούν να φτάσουν τα 1500 άτομα. 

Η Πειραιώς επιδιώκει την αποχώρηση συνολικά 2.500 εργαζόμενων μέχρι το τέλος του 2017, εκ των οποίων οι 1.500 φέτος και έχει υπολογίσει κόστος ύψους 110 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε ως πρόβλεψη στο τέταρτο τρίμηνο του 2015. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να μειώσει στην Ελλάδα το δίκτυό της στα 650 καταστήματα ως το τέλος του 2017.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις αποχωρήσεις υπαλλήλων ηλικίας άνω των 40 ετών, το 54% του προσωπικού της τράπεζας σήμερα, και κυρίως άνω των 45 ετών, όπως επίσης και στις αποχωρήσεις υπαλλήλων που εργάζονται σε περιφερειακά καταστήματα, εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και σε καταστήματα τα οποία πρόκειται να κλείσουν.

Μέσω του προγράμματος οι εργαζόμενοι έχουν δύο δυνατότητες, είτε της άμεσης αποχώρησης με καταβολή αποζημίωσης και επιπλέον μπόνους είτε της διετούς άδειας με αποδοχές (Sabbatical) και αποχώρησης μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής.

Η εξοικονόμηση κόστους υπολογίζεται στα 52 εκατ. ευρώ, ενώ η απόσβεση του προγράμματος υπολογίζεται στα δύο χρόνια. Για παράδειγμα, εργαζόμενος ηλικίας 42 ετών, με μικτό μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, ο οποίος εργάζεται στην Αττική, εάν αποχωρήσει άμεσα θα λάβει συνολικά 35 μισθούς, δηλαδή 70.000 ευρώ ενώ αν επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια θα λάβει συνολικό ποσό 64.000 ευρώ. Εργαζόμενος ηλικίας 55 ετών, σε περιφερειακά υποκαταστήματα, με μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, στην περίπτωση που επιλέξει να φύγει, θα λάβει συνολικά 58 μισθούς, δηλαδή 116.000 ευρώ ενώ όποιοι επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια θα λάβουν 64.000 ευρώ. Υπάλληλος της τράπεζας ηλικίας 58 ετών, με μηνιαίο μεικτό μισθό 2.500 ευρώ, εάν εργάζεται στην περιφέρεια, για άμεση αποχώρηση θα λάβει 66 μισθούς, ήτοι 165.000 ευρώ. Οσοι πάλι επιλέξουν τη διετή άδεια θα λάβουν συνολικό ποσό 80.000 ευρώ, το οποίο φθάνει στις 100.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. Για μια διετία η τράπεζα θα καλύπτει όλες τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ενώ διατηρεί μέχρι τη λήξη του το ευνοϊκό καθεστώς αποπληρωμής δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.) και για 12 μήνες το χαμηλό επιτόκιο των πιστωτικών καρτών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου δίνει τις εξής δυνατότητες στους ενδιαφερόμενους και σε όσους πληρούν τα κριτήρια:

Επιλογή 1:Άμεση Αποχώρηση

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο εργαζόμενος μπορεί να αποχωρήσει άμεσα. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του εργαζομένου θα καθορίζεται :

o    Από το ηλικιακό εύρος στο οποίο ανήκει (συμπληρωμένα έτη ηλικίας έως 31/12/2015).

o    Από το εάν απασχολείται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Περιφέρειας ή στο Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής & Θεσσαλονίκης και σε Μονάδες της Διοίκησης της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρίας.

Στην περίπτωση εργαζομένων που απασχολούνται σε Κατάστημα που πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία του, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης άμεσης αποχώρησης θα προσαυξάνεται με +20%.

Η αποζημίωση άμεσης αποχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20.000€ ενώ δεν θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 180.000 ευρω,

Επιλογή 2: Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Εναλλακτικά ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει να λάβει μακροχρόνια άδεια δύο ετών.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση της άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια

Όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν να συμμετέχουν στη μακροχρόνια άδεια και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη λήξη του προγράμματος, θα λάβουν επιπλέον τη νόμιμη αποζημίωση συνταξιοδότησης.

Σαν βάση υπολογισμού είναι ο μισθός Δεκεμβρίου 2015.

Επιπλέον το πρόγραμμα προβλέπει πρόσθετες παροχές όπως συμμετοχή σε προγράμματα ασφαλιστικά ενώ διατηρεί τις δεσμεύσεις που ήδη υπάρχουν για ενήμερα στεγαστικά η καταναλωτικά δάνεια ( που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι με προνομιακός όρους). Ταυτόχρονα, παρέχεται η  δυνατότητα αξιοποίησης για ένα έτος των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων  (Παροχή 24ωρης Γραμμής Υποστήριξης & 5 Συναντήσεις Πρόσωπο με Πρόσωπο) με τη συνεργασία της Hellas ΕAP: τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Ως τελική ημερομηνία αποχώρησης, διευκρινίζεται ότι όλες οι εργασιακές σχέσεις συμβάσεις θα λυθούν το αργότερο στις 31/5/2016 για όσους επιλέξουν την άμεση αποχώρηση. Για όσους επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια 2ετους διαρκείας,  η ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους συμβάσεως θα είναι με τη συμπλήρωση της διετίας ή νωρίτερα εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει και η Τράπεζα/Εταιρεία συναινέσει.

Σαφώς διευκρινίζεται οτι η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζομένου στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Αποχώρησης είναι πλήρως εθελοντική. Κάθε εργαζόμενος είναι  ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την υποβολή αιτήσεως, και την επιλογή προγράμματος. Επίσης, καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Δευτέρα, 11/4/2016.

Βασικός όρος του   προγράμματος τον οποίο έθεσε το ΤΧΣ και θα αφορά και τις άλλες τράπεζες που θα προχωρήσουν σε εθελούσιες, είναι όσοι λάβουν το πρόγραμμα να μην ξαναπροσληφθούν από την τράπεζα.

Την εθελούσια της Πειραιώς θα ακολουθήσουν και οι άλλες τράπεζες, με την Εθνική Τράπεζα  να αναμένεται ότι θα είναι η επόμενη. Η Εθνική καλείται να μειώσει τους εργαζομένους στην Ελλάδα κατά 1.600 άτομα ως το τέλος του 2017, η Eurobankκατά 1.000 άτομα και η Alpha Bank κατά 174 εργαζομένους.

Ολοκληρώθηκε η εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank Κύπρου

Διαδικασία εθελούσιας εξόδου διεξήγαγε όμως και η Alpha Bank για τους υπαλλήλους της στην Κύπρο, που ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου.

Στόχος ήταν η μείωση του προσωπικού της κατά 20%από 870 άτομα που είναι σήμερα.

Η δομή του σχεδίου της Alpha ήταν διαφορετική από τις αντίστοιχες κινήσεις της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς η αποζημίωση ήταν ανάλογη όχι μόνο με τα έτη υπηρεσίας αλλά και με την ηλικία. Η Τράπεζα έδωσε μεγαλύτερο ποσοστό αποζημίωσης επί του μισθού σε στελέχη μεταξύ 36 και 45 ετών. Το σχέδιο της Alpha προνοούσε έναν ετήσιο ακαθάριστο μισθό επί τα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, τον οποίο πολλαπλασίαζε με συντελεστή αναλόγως της ηλικίας του υπαλλήλου.

Το ποσοστό προσαρμογής καθορίστηκε ως ακολούθως:

• Κάτω από 30 ετών: 8% προσαρμογή στον αριθμό ετήσιων μισθών
• Για ηλικίες 31-35: 10%
• Για ηλικίες 36-45: 23%
• Για ηλικίες 46-50: 18%
• Για ηλικίες 51-55: 17%
• Για ηλικίες 56-64: 10%

Για παράδειγμα, αν κάποιος υπάλληλος εντάχθηκε στο σχέδιο και απολάμβανε ετήσιου μισθού €45 χιλ. περιλαμβανομένου βασικού και τιμάριθμου και είχε 15 χρόνια υπηρεσίας και η ηλικία του είναι 42 ετών, τότε θα λάβει ως αποζημίωση €45 χιλ. επί τα 15 χρόνια υπηρεσίας επί 23% που είναι το ποσοστό προσαρμογής.

Ο υπάλληλος αυτός θα λάβει περίπου ως αποζημίωση €155,2 χιλ.

Οι €150 χιλ. θα είναι αφορολόγητα και θα φορολογηθεί μόνο το υπόλοιπο ποσό με βάση τους ισχύοντες συντελεστές. Το μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης έχει καθοριστεί στις €170 χιλ.

Επιπρόσθετα υπήρχε για τους υπαλλήλους που εργάζονται στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο, ένα επιπλέον ποσοστό 5% προσαρμογής. Ο λόγος που παραχωρείτο το κίνητρο αυτό στους εκτός Λευκωσίας υπαλλήλους είναι γιατί η Τράπεζα θέλει να κεντροποιήσει τις υπηρεσίες της στη Λευκωσία.

Το σχέδιο προέβλεπε επίσης την παραχώρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για δύο συνεχή χρόνια και δύο χρόνια για ομαδική ασφάλιση ζωής. Επίσης προέβλεπε όπως η τιμολόγηση των δανείων όσων αποχωρήσουν εθελουσίως θα ισχύσει όπως είναι του υφιστάμενου προσωπικού και με βάση τις οποιεσδήποτε μεταβολές, επί του επιτοκίου, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό όριο.

Λέμε “ναι” στην απόφαση ζωής για εθελούσια έξοδο, με μεγάλη σύνεση και προσοχή

Η θέση των συλλόγων μας, όπως και στη διαδικασία εθελουσίας εξόδου που πραγματοποίησε η Alpha Bank το 2014, εξακολουθεί να είναι σταθερή. Πρόκειται για μία απόφαση ζωής που στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει μία διέξοδο διαφυγής με θετικές συνέπειες.

Τονίζουμε κατηγορηματικά ότι κάθε συνάδελφός μας που προβληματίζεται για τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα προγράμματα οφείλει να εξετάσει ενδελεχώς όλους τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις, γιατί μετά την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής, στη συνέχεια αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί.

Ωστόσο, θέλουμε να επισημάνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δηλώνουν συμμετοχή σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου συνάδελφοί μας που δεν έχουν συμπληρώσει τις συνταξιοδοτικές τους προϋποθέσεις. Δυστυχώς, έχουμε βιώσει στο παρελθόν αντίστοιχες άστοχες επιλογές συναδέλφων που τους οδήγησαν σε οικονομικό και οικογενειακό αδιέξοδο, δυσχεραίνοντας σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο διαβίωσής τους.

Γι αυτό για μία ακόμα φορά εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους ότι μία τέτοια απόφαση απαιτεί προηγουμένως ενδελεχή έρευνα και μελέτη σχετικά με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις και πρέπει εν τέλει να λαμβάνεται μόνο όταν διαπιστωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι η συμμετοχή στη διαδικασία είναι προς το συμφέρον του εκάστοτε συναδέλφου.

Ο σύλλογός μας παραμένει πάντα δίπλα σε κάθε συνάδελφο που προβληματίζεται για τα ασφαλιστικά του ζητήματα και ο καθένας μπορεί να απευθύνει ερωτήματα και να ζητήσει διευκρινίσεις από τους έμπειρους ασφαλιστικούς μας συμβούλους, συναδέλφους Νίκο Αλεξόπουλο και Μαρία Φιλιπποπούλου, που είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των συναδέλφων.

Πηγές:

www.newsbomb.com

http://www.kathimerini.gr/

http://www.bankwars.gr/

http://www.euro2day.gr/

http://news247.gr/

 

  • ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΔΩ.

Σχόλιο από naftemporiki.gr

«Την εμπιστοσύνη και τη στήριξη της στα στελέχη της Alpha Bank τα οποία φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση χορήγησης επισφαλών δανείων στον Σταύρο Ψυχάρη, εκφράζει η διοίκηση της τράπεζας.
Την ίδια στιγμή βέβαια, το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank καθιστά σαφές ότι σέβεται απολύτως το έργο της ελληνικής δικαιοσύνης και διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί στην εν εξελίξει έρευνα.
Σημειώνεται ότι oι δικαστικές αρχές έχουν ασκήσει δίωξη εναντίον τεσσάρων εν ενεργεία μελών του δ.σ. της Alpha Bank, σχετικά με τη χορήγηση δανείων προς τον κ. Ψυχάρη με στόχο την απόκτηση μετοχών του ΔΟΛ.»

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Τραπέζης A.E., κατόπιν ενημερώσεως ότι ασκήθηκε ποινική δίωξηκατ’ Ανωτάτων (εν ενεργεία και αποχωρησάντων) Στελεχών της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (εν ενεργεία) Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, αναφορικά με χορηγηθέντα υπό της Τραπέζης δάνεια προς τον κ. Σταύρο Ψυχάρη για την εκ μέρους του απόκτηση μετοχών εκδόσεως του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη...»

«Τα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως τον σχηματισμό προβλέψεως Ευρώ 64 εκατ. για Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού εντός του 2016, Ευρώ 37 εκατ. ζημίες απομειώσεως παγίων και Ευρώ 34 εκατ. εισφορά στα Ταμεία Εξυγιάνσεως»

     Τα παραπάνω αναφέρονται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Alpha Bank χθές 03 Μαρτίου 2016 με αφορμή την δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2015. Η εν λόγω αναφορά που αφορά πρόβλλεψη 64 εκατ. ευρώ για εθελόυσια μέσα στο 2016 βρίσκεται στην σελίδα 3 του Δελτίου Τύπου-Υποσημείωση 3 όπου αναλύει τα Έκτακτα Έξοδα του Πίνακα.
   Μπορούμε λοιπόν εύκολα να συμπεράνουμε ότι το πρόγραμμα θα "αγκαλιάσει" τελικά ίσως και πάνω από 400 άτομα, μιας και το ποσόν των 64 εκατ ευρώ, διαιρούμενο με το 174 (σ.σ. τόσα είναι τα ατομα που προβλέπεται να συμμετάσχουν με βάση το σχέδιο εγκεκριμένο από την DGCom σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει υποβάλλει η Alpha Bank), ισούται με -περίπου- 367.000 ευρώ το άτομο...πράγμα που αποκλείεται βέβαια να ισχύσει.

   Συνεπώς πρόκειται πράγματι για μία "στοχευμένη" εθελουσία μεγαλόβαθμων-υψηλόβαθμων υπαλλήλων όπως άλλωστε εδώ και ένα χρόνο φημολογείται!
 
  • Δείτε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank ΕΔΩ.

H «αφρόκρεμα» της πολιτικής ζωής του τόπου (Στουρνάρας,Σαμαράς,Παπαδήμος) ο Προκόπης Παυλόπουλος, οικονομικοί παράγοντες (Μιχελής, Γκότσης) «τα είπαν» στην παρουσίαση της εκδόσεως του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank:

"Με λογισμό και μ'όνειρο". Alpha Bank,19oς 21ος αιώνας"

Την παρουσίαση έκαναν οι :

Αλέξης Παπαχελάς -Δ/ντής εφημερίδας "Η Καθημερινή"    

Κώστας Κωστής -Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αποτέλεσμα εικόνας για alpha bank bulgariaΣε Δελτίο Τύπου της, στις 17 Ιουλίου 2015, η ALPHA BANK αναφέρει:

   «Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ανώνυμος Εταιρεία (‘Alpha Bank ’) και η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (‘Eurobank’) γνωστοποιούν τη συμφωνία στους κύριους όρους για τη μεταβίβαση των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD(‘Postbank’) (‘Προτεινόμενη Συναλλαγή’). Η Προτεινόμενη Συναλλαγή εντάσσεται στα Σχέδια Αναδιαρθρώσεως των δύο τραπεζικών ομίλων, ως αυτά είχαν εγκριθεί το 2014 από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την επικέντρωση των δραστηριοτήτων σε βασικές αγορές

Στο Δελτίο Τύπου σημειώνεται επίσης ότι «η Προτεινόμενη Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στοπλαίσιο επικεντρώσεως των δραστηριοτήτων του Ομίλου Alpha Bank σε βασικές αγορές.»

  • Δείτε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank εδώ.

 

 

dioikish alphabank   Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο πρ. Πρόεδρος του Συλλόγου της Alpha Bank (προερχομένων εκ της Ιονικής) Σαράντος Φιλιππόπουλος, η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Πηνελόπη Κονιδάρη προτίθεται να αποχωρήσει από την Τράπεζα.
   Στην συνέχεια του άρθρου του, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου "Ιονική Ενότητα" ο κ. Φιλιππόπουλος αναφέρεται στο ιστορικό της σύγκρουσης Συλλόγου-Διεύθυνσης Προσωπικού πάνω σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα των εργαζομένων μετά την συγχώνευσή Ιονικής-Τράπεζα Πίστεως.

 

  • Δείτε την ανάρτηση στο ιστολόγιο της Ιονικής Ενότητας εδώ.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

rapanos-samaras«Μόνο στα χέρια δεν ήρθαμε με τραπεζίτες που προσπαθούσαν να μην καταφέρουμε να πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς τω συντάξεων», αποκάλυψε ο Δημήτρης Στρατούλης, μιλώντας στο «Κόκκινο» και στον Κώστα Αρβανίτη αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η κυβέρνηση, προσπαθώντας να διασφαλίσει τα χρήματα για τις συντάξεις. «Τελικά καταφέραμε να πιστωθούν όλες οι συντάξεις, κατέληξε ο Δ. Στρατούλης»

Για το ίδιο θέμα η Εφημερίδα των Συντακτών κάνει λόγο για «νύχτα φόβου και πανικού την οποία επιχείρησε, σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, να… προσφέρει στους συνταξιούχους η διοίκηση της Alpha Bank και ο επικεφαλής της Β. Ράπανος» !!!

«Ούτε λίγο ούτε πολύ η διοίκηση της Alpha Bank όρθωσε τεχνητά εμπόδια για να μην πληρωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ και να εκτεθεί έτσι η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα η διοίκηση της κρατικοδιαίτης Alpha Bank, ύστερα από εισήγηση της νομικής της υπηρεσίας, αρνήθηκε να εφαρμόσει την υπουργική απόφαση του υπουργείου Εργασίας που προέβλεπε τον δανεισμό του ΙΚΑ από το ΕΤΑΤ, προκειμένου να καταβληθούν κανονικά οι συντάξεις του ΙΚΑ» αναφέρει στο δημοσίευμά της η ΕΦΣΥΝ και συνεχίζει:

« Τελικά ο κ. Στρατούλης το έμαθε τυχαία κάπου μεταξύ Βουλής και υπουργείου και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Alpha, Β. Ράπανο, ζητώντας να εκταμιευθούν άμεσα από τον λογαριασμό του ΕΤΑΤ προς το ΙΚΑ τα 150.000.000 ευρώ, προκειμένου να πληρωθούν στην ώρα τους οι συνταξιούχοι.

Στο τηλεφώνημα, όπως φαίνεται, ο κ. Ράπανος στύλωσε τα πόδια και επικαλέστηκε, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, την ανάγκη ύπαρξης απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΑΤ και όχι υπουργικής απόφασης για να προχωρήσει στην εκταμίευση των 150 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα συγκεκριμένα ΜΜΕ που εντάσσονται στο «μαύρο μπλοκ» παραπληροφόρησης άρχισαν να μιλούν για εμπλοκή και μη καταβολή των συντάξεων.

Τη λύση έδωσε τάχιστα ο κ. Στρατούλης, αφού το ποσό καλύφθηκε από το ίδιο το Δημόσιο και οι συνταξιούχοι πληρώθηκαν κανονικά παρά την «τυχαία» εμπλοκή που επιχείρησε να δημιουργήσει η ονομαζόμενη και συστημική τράπεζα (για να κρυφτεί ο όρος κρατικοδιαίτη).

Όμως, όπως πληροφορούμαστε, ο κ. Ράπανος όταν διαπίστωσε ότι απέτυχαν τα εμπόδια που έθεσε η διοίκηση της τράπεζας κάλεσε τηλεφωνικά -και γεμάτος προθυμία- τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρη Στρατούλη, προκειμένου να προσφέρει χείρα βοηθείας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρήκε τοίχο, καθώς ο Δημήτρης Στρατούλης δεν ήταν το ίδιο πρόθυμος.

«Κύριε Ράπανε, με τη στάση σας, εσείς προσωπικά και η τράπεζά σας, υπονομεύετε την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες και διαπραγματεύεται για τη χώρα. Θα φροντίσω να τον ενημερώσω για τη στάση σας, μόλις κατέβει από το αεροπλάνο», του είπε σε έντονο ύφος και του έκλεισε το τηλέφωνο, κυριολεκτικά στα μούτρα, για να μπει ταφόπλακα με αυτόν τον τρόπο στο σχέδιο πρόκλησης φόβου στους συνταξιούχους.

ΠΗΓΗ