ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ)

"Το μόνο που εγγυάται η νέα εθελουσία της Τράπεζας Πειραιώς είναι η ανεργία"

Δημοσιοποίησε χθες η τράπεζα Πειραιώς την πρόταση της για εθελουσία με τίτλο «Ανακοίνωση Προγράμματος Αποχώρησης», την τρίτη τα δυο τελευταία χρόνια, την οποία δημοσιεύουμε πιο κάτω.

 Ο ΣΕΤΑΠ αυτή τη στιγμή θα επαναλάβει την πάγια θέση του για όσους/ες συνάδελφους/ισσες σκέφτονται την αποχώρηση τους από την τράπεζα με την εθελουσία:

  • μη βιαστείτε να αποφασίσετε η εθελουσία αργεί να τελειώσει (τυπικά 11/4/2016),
  • μην ενδίδετε σε πιέσεις και εκβιασμούς δεν μπορεί κανείς να σας υποχρεώσει να φύγετε με εθελουσία χωρίς τη θέληση σας,
  • σκεφθείτε ότι η εθελουσία είναι ανεργία όταν τελειώσουν τα χρήματα και δυστυχώς τελειώνουν γρήγορα,
  • μην κάνετε χρήση της εθελουσίας αν δεν έχετε εξασφαλίσει τι θα κάνετε μετά άλλη εργασία ή σύνταξη.

Ο ΣΕΤΑΠ γνωρίζει το άσχημο εργασιακό περιβάλλον και παλεύει να το αλλάξει. Σας προτείνουμε να επιλέξετε τον αγώνα για την αλλαγή του από τη φυγή, που στο βάθος του χρόνου θα σας κάνει άνεργους.

Ο ΣΕΤΑΠ σας καλεί να ενημερωθείτε αλλά και να οπλιστείτε με θάρρος, υπομονή και δύναμη για να αποκρούσουμε μαζί αυτά που σχεδιάζουν για μας χωρίς εμάς. Δεν είναι κανείς μόνος του, ο ΣΕΤΑΠ είναι στο πλευρό όλων των συναδέλφων που θα αποφασίσουν να αντισταθούν

...................

Υ.Σ. 2016/1204 - 23.03.2016

Αθήνα, 23.03.2016

Προς: Όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό της Τράπεζας

& των Θυγατρικών Εσωτερικού Χρηματοοικονομικού Τομέα

Θέμα: Ανακοίνωση Προγράμματος Αποχώρησης

Για μία ακόμα χρονιά οι αλλαγές στην οικονομία και ιδιαίτερα στον Τραπεζικό κλάδο υπήρξαν καταιγιστικές. Βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε πρωτοφανείς εξελίξεις. Παρ’ όλ’ αυτά ο Όμιλος με τις στρατηγικές κινήσεις που πραγματοποίησε έχει πετύχει τη διατήρηση του πρωταγωνιστικού του ρόλου, τόσο στις αποδόσεις του όσο και στις προτιμήσεις των πελατών μας.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αλλαγές, επιτάσσει κινήσεις προσαρμογής της λειτουργίας του Ομίλου στα νέα δεδομένα. Με βαθύ αίσθημα ευθύνης η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει στην διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των θέσεων εργασίας παράλληλα με τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας του Ομίλου και του ανθρώπινου δυναμικού του, που είναι άλλωστε αλληλένδετα.

Στο κρίσιμο αυτό σημείο, εξετάζοντας κοινωνικά υπεύθυνες επιλογές και σταθμίζοντας το μακροπρόθεσμο συμφέρον των εργαζομένων και τα μηνύματα που έρχονται από την βάση του Ομίλου, αποφασίστηκε να τεθεί σε λειτουργία Πρόγραμμα Αποχώρησης, θέλοντας να δοθεί κίνητρο στους εργαζόμενους εκείνους που επιθυμούν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές επιλογές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί με κριτήριο την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους για τους εργαζόμενους, αξιολογώντας συγχρόνως τις υφιστάμενες λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας και τις συνθήκες της τραπεζικής αγοράς. Οι όροι του Προγράμματος έχουν ως εξής:

1. Διάρκεια του Προγράμματος Αποχώρησης

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 μέχρι την Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016.

2. Εργαζόμενοι που δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

Ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας και των Θυγατρικών Εσωτερικού Χρηματοοικονομικού Τομέα οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής. Ρητά εξαιρούνται:

  • Οι εργαζόμενοι Θυγατρικών Εσωτερικού μη χρηματοοικονομικού τομέα
  • Όσοι βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές που αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Οι παρόντες όροι δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.

3. Αποζημίωση Προγράμματος Αποχώρησης

3.1 Επιλογές Προγράμματος

Επιλογή 1: Άμεση Αποχώρηση

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο εργαζόμενος μπορεί να αποχωρήσει άμεσα. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του εργαζομένου θα καθορίζεται:

  • Από το ηλικιακό εύρος στο οποίο ανήκει (συμπληρωμένα έτη ηλικίας έως 31/12/2015).
  • Από το εάν απασχολείται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Περιφέρειας ή στο Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής & Θεσσαλονίκης και σε Μονάδες της Διοίκησης της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρίας.

Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται αναλυτικά η αποζημίωση για άμεση αποχώρηση:

Στην περίπτωση εργαζομένων που απασχολούνται σε Κατάστημα που πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία του, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης άμεσης αποχώρησης θα προσαυξάνεται με +20%.

Η αποζημίωση άμεσης αποχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20.000€ ενώ δεν θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 180.000€.

Επιλογή 2: Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Εναλλακτικά ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει να λάβει μακροχρόνια άδεια δύο ετών.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση της άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Για το σύνολο του χρόνου συμμετοχής στο πρόγραμμα μακροχρόνιας άδειας, θα καταβάλλονται οι μικτές αποδοχές του εργαζόμενου, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί τον 12/2015, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Σημείωση 1: όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν να συμμετέχουν στη μακροχρόνια άδεια και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη λήξη του προγράμματος, θα λάβουν επιπλέον τη νόμιμη αποζημίωση συνταξιοδότησης.

Σημείωση 2: Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που θα συμμετέχει στην Μακροχρόνια άδεια, ζητήσει να διακοπεί η σύμβαση νωρίτερα από τα δύο έτη, τότε αυτό θα μπορεί να γίνει καταβάλλοντάς του εφάπαξ τις υπολειπόμενες μισθοδοσίες και τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το συνολικό ποσό (μηνιαία ποσά που θα έχουν ήδη καταβληθεί και νέο εφάπαξ ποσό) δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που θα δινόταν σε περίπτωση επιλογής της Άμεσης Αποχώρησης (δηλ. το ποσό της Επιλογής 1).

Ενδεικτικά ποσά για κάθε επιλογή μπορείτε να δείτε στο HRMS στο link:

Main Menu> Η εικόνα μου > Προσωπικές Πληροφορίες > Πρόγραμμα Αποχώρησης

4. Πρόσθετες παροχές Προγράμματος Αποχώρησης

4.1 Συμμετοχή του μισθωτού σε προγράμματα ασφαλιστικής ή/και κοινωνικής κάλυψης

Κατά τη διάρκεια παραμονής του μισθωτού στο Πρόγραμμα συνεχίζεται:

Για την Άμεση Αποχώρηση

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της με κοινή συμφωνία λύσης της σύμβασης εργασίας για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και για τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

Για τη Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

α) Καταβολή των εισφορών του στα ταμεία Ασφάλισης,

β) Ιατροφαρμακευτική κάλυψη από την ημερομηνία έναρξης της μακροχρόνιας άδειας και για δύο (2) έτη για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

γ) Συμμετοχή στα άλλα ομαδικά προγράμματα που ήδη συμμετέχει ο εργαζόμενος για όσο διαρκεί η Μακροχρόνια Άδεια.

4.2 Υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που έχουν λάβει οι υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφληση τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Οι γενικές ρυθμίσεις που τυχόν θα ισχύσουν στο μέλλον για το εν ενεργεία προσωπικό για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, θα έχουν ισχύ και για τους αποχωρούντες εθελουσίως.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας διατήρηση για την Άμεση Αποχώρηση για ένα έτος των προνομιακών επιτοκίων προσωπικού από τη λήξη της εργασιακής σχέσης και για τη Μακροχρόνια Άδεια, διατήρηση έως τη λήξη της σύμβασης.

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι Εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λήξη της σύμβασης εργασίας. Ειδικά για τους συμμετέχοντες στη Μακροχρόνια Άδεια, τα δάνεια προκαταβολής μισθών θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται πλήρως μέσω της μηνιαίας μισθοδοσίας.

Για τυχόν καθυστερήσεις σε δανειακές υποχρεώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Στην Άμεση Αποχώρηση θα πρέπει να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν την καταβολή της αποζημίωσης που θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης ή θα συμψηφιστούν με αυτή.

(β) Στη Μακροχρόνια Άδεια, θα πρέπει να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν την καταβολή της αποζημίωσης που θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης ή θα συμψηφιστούν με αυτή.

4.3 Άλλες Παροχές

Δυνατότητα αξιοποίησης για ένα έτος των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων(Παροχή 24ωρης Γραμμής Υποστήριξης & 5 Συναντήσεις Πρόσωπο με Πρόσωπο) με τη συνεργασία της Hellas ΕAP: τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Δυνατότητα αξιοποίησης ατομικών συναντήσεων και ομαδικών εκπαιδεύσεων για εναλλακτικές επαγγελματικής συνέχειας μέσω της ICAP PeopleSolutions.

5. Βάση υπολογισμού/Τρόπος καταβολής Ποσού

Για την Άμεση Αποχώρηση

Ο μισθός που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι ο μικτός μισθός κατά τον μήνα 12/2015.

Το σύνολο του ποσού θα καταβληθεί με την αποχώρηση του εργαζομένου.

Για τη Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Ο μισθός που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για τις μηνιαίες καταβολές όσο και για το ποσό στη λήξη του προγράμματος είναι ο μικτός μισθός του 12/2015.

Οι καταβολές θα γίνονται σε μηνιαία βάση στον τηρούμενο ήδη στην Τράπεζα Πειραιώς λογαριασμό μισθοδοσίας του μισθωτού και θα συνεχίζεται η καταβολή των ανάλογων εργοδοτικών εισφορών.

6. Φορολόγηση

Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι μικτή και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες, φορολογικές ή άλλες, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής.

7. Χρόνος καταβολής αποζημίωσης

Η αποζημίωση που προβλέπεται κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης κάθε Εργαζομένου με την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία.

8. Προσδιορισμός Ημερομηνίας Αποχώρησης

Για την Άμεση Αποχώρηση

Όλες οι εργασιακές σχέσεις συμβάσεις θα λυθούν το αργότερο στις 31/5/2016.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα/ή η Θυγατρική αυτής Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος - και το δικαίωμα αυτό θα της αναγνωριστεί και με τη σύμβαση λύσης της σχέσης και σύμβασης - να τροποποιήσει/μεταθέσει αυτή την ημερομηνία για κάποιον εργαζόμενο εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

Για τη Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Όσοι εργαζόμενοι δηλώσουν συμμετοχή και ενταχθούν στο Πρόγραμμα, η ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους συμβάσεως θα είναι με τη συμπλήρωση της διετίας ή νωρίτερα εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει και η Τράπεζα/Εταιρεία συναινέσει.

9. Εθελοντική συμμετοχή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζομένου στο παρόν Πρόγραμμα Αποχώρησης είναι πλήρως εθελοντική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την υποβολή αιτήσεως, και την επιλογή προγράμματος.

10. Συμφωνία Λύσης Σύμβασης

Αν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης και η αίτηση του γίνει δεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος και η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία θα συμφωνήσουν από κοινού να λύσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση ή τη σύμβαση πάγιας αντιμισθίας και θα υπογράψουν το οικείο έγγραφο κοινής συμβατικής λύσεως της εργασιακής συμβάσεως. Η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης, θα κοινοποιηθεί άμεσα στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης που θα υποβάλλει κάθε εργαζόμενος.

11. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων

Η αίτηση συμμετοχής, η οποία μετά την υποβολή της δεν είναι δεκτική ανακλήσεως συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος. Αιτήσεις με όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Κάθε ποσό που θα καταβληθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, περιλαμβάνει και εξοφλεί κάθε απαίτηση ή αξίωση του εργαζομένου κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής Εταιρίας, οιασδήποτε φύσης ή/και αιτίας, (εξαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της τρέχουσας μισθοδοσίας). Όσοι εργαζόμενοι έχουν ασκήσει αγωγή από οποιαδήποτε αιτία κατά της Τράπεζας θα πρέπει να δηλώσουν ότι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν διατηρούν πλέον οποιαδήποτε αξίωση κατά της Τράπεζας, δυνάμενη να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι αυτής, ή να αποτελέσει αντικείμενο αγωγής και να δηλώσουν ότι παραιτούνται από τυχόν εκκρεμή αγωγή κατ’ αυτής.

Στις συμφωνίες που θα υπογραφούν και θα αφορούν τη συμμετοχή σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, ο εργαζόμενος θα δηλώνει την αποδοχή των όρων του προγράμματος και την έλλειψη οποιασδήποτε αξιώσεώς του κατά της Τράπεζας.

12. Αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αποχώρησης θα πρέπει να είναι έγγραφες και ανεπιφύλακτες, να απευθύνονται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια με εσωτερική αλληλογραφία στη διεύθυνση Πανεπιστήμιου 25-29,10564 Αθήνα, 3ος όροφος, (υπόψη Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου, με την ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ) και να υποβάλλονται από τον Δικαιούχο, από την Τετάρτη, 23/3/2016 έως και την Δευτέρα, 11/4/2016.

Για τυχόν ερωτήσεις, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον Πίνακα Επικοινωνίας. Επίσης, μπορούν να ανατρέξουν στις Συχνές Ερωτήσεις.

Καμιά αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά την Δευτέρα, 11/4/2016. Η υποβολή και ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα αποδεικνύονται μόνο με την επιβεβαίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου μέσω e-mail, ρητά αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Οι Επικεφαλής των Μονάδων/Καταστημάτων πρέπει να ενημερώσουν τους εργαζόμενους που απουσιάζουν με άδεια/ασθένεια για τους όρους του παρόντος προγράμματος.

Η Τράπεζα/Θυγατρική εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξετάσει κάθε αίτηση και να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, σύμφωνα με την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

13. Αποκλειστικότητα

Το παρόν πρόγραμμα λήγει την Δευτέρα, 11/4/2016.

Το πρόγραμμα δεν δημιουργεί υποχρέωση για επανάληψή του στο μέλλον, ούτε για παράτασή του πέραν από την παραπάνω αναφερθείσα ημερομηνία, ούτε για καταβολή ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω αναφερθέντα ποσά και παροχές προς εργαζομένους που είτε δεν πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, είτε / και δεν θα αιτηθούν ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είτε / και δεν θα αποδεχθούν ανεπιφύλακτα όλους τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, είτε / και η αίτησή τους δεν γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία.

Προς αποφυγή κάθε παρανόησης, ειδικώς διευκρινίζεται ότι αν, για οιονδήποτε λόγο ή / και αιτία (συμπεριλαμβανομένης και της επίκλησης οιασδήποτε ιδιότητας, προσόντος, περίπτωσης, άποψης κτλ), ο εργαζόμενος δεν αιτηθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ή / και δεν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα όλους τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, δεν θα δικαιούται κανενός ποσού ή παροχής του προγράμματος, ούτε συνολικού, ούτε επιμέρους.

14. Τελική διάταξη - επιφύλαξη δικαιωμάτων

Ακόμα κι αν η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία αποδεχθεί την πρόταση κάποιου εργαζομένου, εάν, στο μεσοδιάστημα και μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση συμβιβασμού, συντρέξει σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικοτεχνικών λόγων), η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, οπότε ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούται την αποζημίωση του προγράμματος. Η Τράπεζα/Θυγατρική επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, ακόμη και για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα, αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων οποιαδήποτε δόλια, άδικη ή/και ποινικά κολάσιμη πράξη του εργαζομένου εναντίον αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε ποσό που τυχόν έλαβε ο εργαζόμενος λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα αναζητείται ως αδικαιολογήτως καταβληθέν.

Γεωργίου Κωνσταντίνος                                          Τούντα Τατιάνα

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής                   Βοηθός Γενικός Διευθυντής

[1]Οι ηλικίες έως 29 ετών δεν συμμετέχουν στην Άμεση Αποχώρηση.

[2]Τα ποσά αυτά δεν εισπράττονται από τον εργαζόμενο αλλά καταβάλλονται στα Ασφαλιστικά Ταμεία για λογαριασμό του εργαζόμενου.

  • Δείτε την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ στον σύνδεσμο ΕΔΩ.