Αποτέλεσμα εικόνας για union eurobankΜαζικές μετακινήσεις προσωπικού το οποίο αρνήθηκε την συμμετοχή του στην Εθελουσία που πρόσφατα ανήγγειλε η "EUROBANK" καταγγέλει το σωματείο "UNION"!
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του "UNION" η Τράπεζα στελεχώνει την υπό ίδρυση Μονάδα Сustomer File Completion (CFC) αποκλειστικά από συναδέλφους που αρνήθηκαν την πρόταση της Εθελουσίας Εξόδου.
Το σωματείο ζήτησε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβία χωρίς να αναφέρει κάτι πιό συγκεκριμένο σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για προγραμμα εθελουσιωνΠΗΓΗ (tovima.gr)

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ξεκίνησε τη Δευτέρα η Eurobank, προσφέροντας από 25 έως και 50 μηνιαίους μισθούς στους εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν ή παραμονή στην τράπεζα με άδεια για δύο ή τρία χρόνια και αποχώρηση από τη θέση τους στη συνέχεια. 

Το όριο της συνολικής αποζημίωσης που μπορεί να λάβει κάποιος έχει τεθεί στις 180.000 ευρώ μικτά. 
Στόχος της Eurobank είναι να αποχωρήσουν από την τράπεζα έως και 500 άτομα, προς μείωση του λειτουργιικού της κόστος, συμπληρωματικά στο κλείσιμο περί των 50 καταστημάτων της στο πρώτο εξάμηνο του 2018. 
Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία του έκθεση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επεσήμανε την ανάγκη περαιτέρω περικοπών στις δαπάνες λειτουργίας των συστημικών ομίλων, για την προσαρμογή τους στα τρέχοντα επίπεδα εργασιών της αγοράς. 

Σε email που απέστειλε την περασμένη Παρασκευή η Διοίκηση του Ομίλου Eurobank στο προσωπικό, γνωστοποιεί την απόφασή της να θέσει σε λειτουργία Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου, δίνοντας κίνητρα στους εργαζομένους για αναζήτηση διαφορετικών επαγγελματικών και άλλων προσωπικών επιλογών. 

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι οι εξής: 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Το πρόγραμμα έχει σχύ από την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018. 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Η Τράπεζα / Θυγατρική επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.  - Γενική Διεύθυνση Retail Banking (όλες οι μονάδες που υπάγονταν σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Διευθύνσεων Δικτύου Καταστημάτων, Τραπεζικής Ιδιωτών, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και της θυγατρικής Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.)  - Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων τόσο εργαζομένων όσο και δικηγόρων με έμμισθη εντολή - πάγια αντιμισθία)  - Γενική Διεύθυνση Global Markets & Wealth Management (όλες οι μονάδες που υπάγονταν σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Διευθύνσεων Global Markets & Treasury, Private Banking Greece, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.)  - Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου  - Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου  - Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου  - Τομέας Group Loan Administration  - Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations - Τομέας Προμηθειών Ομίλου - Be-Business Exchanges Α.Ε.  Το προσωπικό που μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει να έχει συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή πάνω από 12 μήνες συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018, αν πρόκειται για δικηγόρους.  Για τον υπολογισμό της τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συνεχόμενη/ες χρονικά προς την τελευταία σύμβαση/εις ορισμένου χρόνου. 

Ποιοί εξαιρούνται 

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:   

- Οι εργαζόμενοι του Ομίλου (Τράπεζας και Θυγατρικών) που δεν υπάγονται στις παραπάνω μονάδες κατά την 01.01.2018    - Από τη Γενική Διεύθυνση Retail Banking εξαιρούνται: 

- Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές και τα καταστήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Γρεβενών και Φλώρινας 

- Οι εργαζόμενοι της Επιχειρηματικής Μονάδας Direct Banking που υπάγεται στην Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.)   

- Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Financial Shared Services που υπάγεται στηνØ Be-Business Exchanges Α.Ε.   

- Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών  -  Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

- Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018   

- Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα/Θυγατρική  ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ: 

Α) ενός συνολικού ποσού (εφάπαξ) που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους, 

Β) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής

ή  Γ) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 3 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 

Σημειώνεται ότι η επιλογή της αναγκαστικής άδειας ισχύει μόνο για μισθωτούς με σχέση εξηρτημένης εργασίας και όχι για δικηγόρους με έμμισθη εντολή. 

Αναλυτικότερα, οι παροχές ανά περίπτωση είναι οι εξής: 

A. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (εφάπαξ)  Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
(α) Παροχή βάσει ηλικίας
(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας
(γ) Παροχή βάσει τέκνων
(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση
(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης
(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή

(α) Παροχή βάσει ηλικίας  Η Παροχή βάσει ηλικίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω: 
- Κατηγορία Α: Συμμετέχοντες άνω των 55 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1963) 50 μισθοί 
- Κατηγορία Β: Συμμετέχοντες από 50 έως 55 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1963 έως και 01.01.1968) 45 μισθοί 
- Κατηγορία Γ: Συμμετέχοντες από 45 έως 50 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1968 έως και 01.01.1973) 40 μισθοί 
- Κατηγορία Δ: Συμμετέχοντες από 40 έως 45 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1973 έως και 01.01.1978) 35 μισθοί 
- Κατηγορία Ε: Συμμετέχοντες από 30 έως 40 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1978 έως και 01.01.1988) 28 μισθοί 
- Κατηγορία ΣΤ: Συμμετέχοντες έως 30 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1988 και μετά) 25 μισθοί 

Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΏΝ  Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά την οποία θα λαμβάνουν μηνιαίως το Μισθό Αναφοράς ως ίσχυε κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2017 και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. 
Κατά το τέλος της διετίας θα καταβληθούν επιπλέον 4 Μισθοί Αναφοράς ως οικειοθελής αποζημίωση. 
Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 
Το συνολικό ποσό που θα προκύψει από τις μικτές μηνιαίες καταβολές του Μισθού Αναφοράς για τα 2 χρόνια θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29 ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή.  Το επιπλέον ποσό των 4 Μισθών Αναφοράς που θα καταβληθεί στο τέλος της 2ετίας ως οικειοθελής αποζημίωση θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το μέγιστο όριο των 180.000 ευρώ. 
Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 2 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλο εργοδότη, ή παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αναλάβει για ίδιο αυτού λογαριασμό οποιαδήποτε επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα ή συμμετάσχει σε εταιρία που ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα / Θυγατρική με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.  Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Μισθών Αναφοράς και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών και το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το ανωτέρω γεγονός ή γεγονότα έως το πέρας των 2 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων.

  Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 3 ΕΤΩΝ  Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 3 ετών, κατά την οποία θα λαμβάνουν μηνιαίως το 66% του Μισθού Αναφοράς ως ίσχυε κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017 και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 3 ετών.  Κατά το τέλος της τριετίας θα καταβληθούν επιπλέον 4 Μισθοί Αναφοράς ως οικειοθελής αποζημίωση.  Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  Το συνολικό ποσό που θα προκύψει από τις μικτές μηνιαίες καταβολές του 66% του Μισθού Αναφοράς τους για τα 3 χρόνια θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή.  Το επιπλέον ποσό των 4 Μισθών Αναφοράς που θα καταβληθεί στο τέλος της 3ετίας ως οικειοθελής αποζημίωση θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το μέγιστο όριο των € 180.000.  Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 3 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλο εργοδότη, ή παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αναλάβει για ίδιο αυτού λογαριασμό οποιαδήποτε επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα ή συμμετάσχει σε εταιρία που ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα /Θυγατρική με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.  Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Μισθών Αναφοράς και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών και το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 3 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων.

http://asset.tovima.gr/vimawebstatic//EC76389D328DC18595DCF2DA010F99AA.jpg«Λίγες βδομάδες μετά την υπογραφή της Επιχειρησιακής ΣΣΕ 2017-2019 η Διοίκηση της Τράπεζας Αττικής (πλέον Attica Bank) προσπαθεί με την απειλή απολύσεων να εξωθήσει εργαζόμενους σε οικειοθελή αποχώρηση.» σημειώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

«Ο Σύλλογός μας και η ΟΤΟΕ κινούνται από την πρώτη κιόλας στιγμή εκδήλωσης των κρουσμάτων και σε συνεχή πάντα συνεργασία με τα μέλη μας θεσμικά ώστε να γίνει απόλυτα  κατανοητό  στη  διοίκηση  και  το management της  Τράπεζας πως  δεν  θα επιτρέψουμε παιχνίδια με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού και τις θέσεις εργασίας μας.»

Στο μεταξύ το Δ. Σ. του Συλλόγου αποφάσισε κατά απόλυτη πλειοψηφία:

 • την προκήρυξη στάσεων εργασίας για Τετάρτη, 29 Μάρτη 2017, Πέμπτη, 30 Μάρτη 2017 και Παρασκευή, 31 Μάρτη 2017 από ενάρξεως της βάρδιας έως τις 10:45 ́ π.μ.για το σύνολο των εργαζομένων στηνΤράπεζα πανελλαδικά σε Δίκτυο Καταστημάτων και Διευθύνσεις Διοίκησης με  βασικά αιτήματα:-την  αποχή  της  διοίκησης  και  του management της  Τράπεζας  από  οποιαδήποτε συμπεριφορά  κατατείνει  υπό  την  απειλή  απόλυσης  στην  οικειοθελή  αποχώρηση συναδέλφων μας,-πολλώδε μάλλον την αποχή τους από οποιαδήποτε απόφαση απόλυσής τους,

και ζητά:

 • την    τήρηση    των    προβλέψεων    του    Κανονισμού    Εργασίας,    της    πρόσφατης Επιχειρησιακής  ΣΣΕ  2017-2019,  αλλά  και  της  ισχύουσα  Κλαδικής  ΣΣΕ  για  την προστασία των θέσεων εργασίας του προσωπικού της Τράπεζας,επιφυλασσόμενοι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μας σε περίπτωση εμμονής τουςενάντιασταεργασιακά μαςδικαιώματα.

Σύμφωνα τέλος με την Ανακοίνωση της ΟΤΟΕ -η οποία απειλεί με "πόλεμο" τα αφεντικά...- υπήρξε μια θετική, σε πρώτη φάση, εξέλιξη στο ζήτημα:

«Στην εξέλιξη αυτή, η ΟΤΟΕ με τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή του Συλλόγου των Εργαζομένων, αντέδρασε άμεσα και αποφασιστικά με προσφυγή στο Υπουργείο Εργασίας και αίτημα Τριμερούς συνάντησης μεταξύ των πλευρών των εκπροσώπων των εργαζομένων (Σωματείου και ΟΤΟΕ), της Διοίκησης της Τράπεζας και της Υπουργού Εργασίας κ. Ε. Αχτσιόγλου, με σκοπό την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που αφορούν στην απασχόληση των εργαζομένων. Η τριμερής συνάντηση ορίστηκε για την προσεχή Τετάρτη (5/4/2017) στο Υπουργείο Εργασίας. Με νέα παρέμβαση της ΟΤΟΕ στη Διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, ματαιώθηκε η απόφαση που είχε προγραμματισθεί να ληφθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την Πέμπτη 30/3/2017 για την επικύρωση των απολύσεων των 14 εργαζομένων. »

Παράμβαση με ανακοίνωσή του τέλος έκανε και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank o οποίος σημειώνει ότι "η φωτιά στο σπίτι του διπλανού μας πρέπει να σβήσει πριν φτάσει στο δικό μας".

Τώρα εαν οι εργαζόμενοι της "Attica" περιμένουν από τον Σύλλογο Προσωπικού της Alpha Bank να τους σβήσει τη φωτιά θα τους προτείναμε καλύτερα να πέσουν μέσα μόνοι τους...Εκτός και αν επιλέξουν τον δρόμο του μεθοδικού και συντεταγμένου αγώνα.

 

http://agkarra.com/wp-content/uploads/2014/08/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.jpgΗ ταύτιση πολιτικής που ακολουθούν από κοινού απέναντι στην εργοδοσία τόσο οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές της Alpha όσο και οι αντίστοιχοι κρυφοεργοδοτικοί της ΔΗΣΥΕ Εμπορικής έχει γίνει βέβαια αντιληπτή από όλους τους συναδέλφους στην Τράπεζα.

 • Σιγήν ιχθύος οι της ΔΗΣΥΕ Eμπορικής για τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της καθημερινότητας ,
 • "Πλάτες" στην εργοδοσία, προκειμένου αυτή να περνάει ανενόχλητα την πολιτικής της, η παράταξη "Ενωμένος Σύλλογος" της Alpha.

Η τέτοια σύμπλευση ωστόσο αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank.

Στην ομιλία του εκεί (44:10) , ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Γκιάτης (παράταξη "Ενωμένος Σύλλογος") ανέφερε σχετικά με το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου:

«Γυρίσαμε όλο το Δίκτυο...και στην Περιφέρεια και το μόνο που λέγαμε στους συναδέλφους..."ότι μπορεί και να ασκούνται πιέσεις, να υπάρχει μια ανορθόδοξη πολιτική..."
και λέγαμε στους συναδέλφους  "να μην επηρρεάζεται ο καθένας από τα χρήματα που ακούει, αν δεν έχει συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια μην διαννοηθεί να φύγει από την Τράπεζα. Και καλύψαμε πολλές περιπτώσεις πίεσης που ασκήθηκαν από κάποιους Διευθυντές Διευθύνσεων που θέλαν να είναι βασιλικότεροι του βασιλέως»

Αντιγράφουμε τώρα από την σχετική ανακοίνωση του ΕΝ.Α.Σ. την οποία υπέγραψαν οι συνδικαλιστές της ΔΗΣΥΕ (Πρόεδρος, Αναπλ. Γραμματέας)

«Καλούμε όσα στελέχη και διάφορα παπαγαλάκια από υπερβάλλοντα ζήλο καταφεύγουν σε πιέσεις, απειλές και εκβιασμούς συναδέλφων για "εθελούσια έξοδο" να σταματήσουν άμεσα αυτές τις πρακτικές» και συνεχίζει: « Η επόμενη ανακοίνωσή μας θα καταγγείλει ονομαστικά προς τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους τα συγκεκριμένα στελέχη»

Δεν φανταζόμαστε βέβαια να υπήρξαν αφελείς συνάδελφοι που να πίστεψαν τα περί ονομαστικών καταγγελιών κλπ. που "υποσχέθηκαν" οι λογοκόποι** της ΔΗΣΥΕ.
Ούτε βέβαια πιστεύει κανείς ότι ...η Διοίκηση αγνοεί τις πρακτικές στελεχών της - τα οποία προφανώς και θα "μαλώσει"...όταν η ΔΗΣΥΕ τα καταγγείλει ονομαστικά !!!

Η εξαπάτηση στοχεύει σε κάτι πιό ουσιαστικό :

Στο ότι τόσο οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές της Alpha όσο και οι κρυφοεργοδοτικοί της ΔΗΣΥΕ εντοπίζουν το πρόβλημα απλά και μόνο σε κάποια "κακά στελέχη", στόχευση που όμως εξυπηρετεί την Τράπεζα!
Διότι έτσι αποκρύπτεται η πραγματικότητα που δεν είναι άλλη από μια διαδικασία συγκαλλυμένων απολύσεων και μείωσης των θέσεων εργασίας βάσει του Πλάνου Αναδιάρθρωσης.

Για αυτό και εξαπατούν συνειδητά τους εργαζόεμνους διότι εάν παραδεχθούν ανοιχτά ότι η Alpha Bank προχωρά σε μείωση των θέσεων εργασίας τότε θα πρέπει όχι μόνο να τοποθετηθούν ξεκάθαρα...
Αλλά να έρθουν και σε πραγματική αντιπαράθεση με την εργοδοσία.

_______________________________________________________________

*εξωραΐζω (ρήμα)
- κάνω κάτι ομορφότερο, το καλλωπίζω, το ομορφαίνω

**λογοκόπος (ουσιαστικό)
- αυτός που λέει μεγάλα λόγια, που υπόσχεται πολλά και δεν κάνει τίποτε, ο λογάς

 

http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20130410/low/newego_LARGE_t_1101_54186973.JPGΣτους 450 ανήλθαν-σύμφωνα με πληροφορίες μας-οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν "οικειοθελώς" στο Πρόγραμμα Αποχωρήσεως της Alpha Bank.

Σημειώνουμε ότι ουδεμία επίσημη ανακοίνωση υπήρξε σχετικά με το Πρόγραμμα και τους όρους του παρά μόνο μία "ενημέρωση" του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank ο οποίος ώς γνωστόν λειτουργεί ως ανεπίσημο γραφείο τύπου της εργοδοσίας.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το "κονδύλι" με την ονομασία "Πρόβλεψη Αποζημιώσεως προγράμματος Εθελουσίας εξόδου" (βλ.εδώ), ήταν ύψους 64,3 εκ , ποσόν αρκετό για να καλύψει τις αποζημιώσεις έως και 800 εργαζομένων.

Με αυτά τα δεδομένα η εργοδοσία μπορεί σίγουρα να είναι ικανοποιημένη αφού η "ψαριά" πήγε καλά...για το 2016.

Οφείλει όμως και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους της κάνουν πλάτες χωρίς να βγάζουν άχνα για τις πιέσεις που δέχθηκε...και θα εξακολουθήσει να δέχεται το Προσωπικό.

Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινοι συνδικαλιστεςTo τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι «εμφανίσεις» του απερχόμενου Προέδρου του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής τόσο στον ιστότοπο του Συλλόγου όσο και σε διάφορα "μέσα".

Φαίνεται ότι ο εν λόγω συνδικαλιστής έχει μεγάλη ρέντα στις «δηλώσεις» τον τελευταίο καιρό, δηλώσεις οι οποίες φιλοξενούνται αφειδώς σε διάφορες εφημερίδες και μέσα.

Όλως τυχαίως οι…βαρυσήμαντες αυτές τοποθετήσεις άρχισαν, κυρίως, να δημοσιεύονται μετά την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του "ΕΝ.Α.Σ" και την ουσιαστική έναρξη της προεκλογικής περιόδου στον Σύλλογο της πρ. Εμπορικής

Ας τις δούμε όμως με την σειρά ανάρτησής τους στον ιστότοπο του ΕΝ.Α.Σ.:

Δήλωση στην Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ»

Εδώ ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΝ.Α.Σ. «γράφει» άρθρο τριών προτάσεων στο οποίο μας ενημερώνει αρχικά ότι έρχονται νέες μειώσεις λόγω του Νόμου Κατρούγκαλου καθώς και ότι το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ είναι προϊόν Συλλογικής Σύμβασης.

Πραγματικά οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ «είδαν το φώς» με τις …φοβερές αυτές αποκαλύψεις.

Στην συνέχεια, ο «παλαίμαχος» συνδικαλιστής, προκρίνει ως μονόδρομο τους ενωτικούς και συντεταγμένους αγώνες (…σαν κι αυτούς της προσφυγής στο ΣτΕ ίσως ;)

Κλείνοντας το «άρθρο» δε, μάς υπενθυμίζει ότι «δεν δίνουμε μάχη για το βιοτικό μας επίπεδο αλλά για την ίδια την επιβίωσή μας». Δύσκολες εποχές για συνδικαλιστές με βαθμό Διευθυντή…πράγματι.

Δήλωση στην Εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»

Στην εν λόγω δήλωση ο συνδικαλιστής της ΔΗΣΥΕ/ΠΑΣΚΕ "αγωνιά" για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ (ύψος σύνταξης κλπ) ….καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εν ενεργεία ασφαλισμένων που θίγονται από τον 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου).

«Ξεχνά» όμως ότι επί δύο δεκαετίες όντας ο ίδιος Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπορικής Τράπεζας αποδέχθηκε την καταστρατήγηση του άρθρου 7 του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ που προβλέπει την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 29,5 ετών ασφάλισης για τους άνδρες με αποτέλεσμα σήμερα δεκάδες συνάδελφοι της πρ. Εμπορικής που εργάζονται στην Alpha Bank να εγκλωβίζονται στην εργασία για πολλά επιπλέον χρόνια.

Και βέβαια εφόσον ο ίδιος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ μπορεί ως εκ τούτου να «αγωνιά» εκ του ασφαλούς...

Αλλά και να παραμένει στην «εργασία» του για όσο ακόμη θέλει –διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο το ύψος των αποδοχών του (ως εργαζόμενος) αντί των πολύ κατώτερων αποδοχών ενός συνταξιούχου του ΕΦΚΑ…

Δήλωση στo«BankWars»

Ξανά για το ασφαλιστικό και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων προ του 1993 αφού οι ανάγκες της νέας γενιάς και τα ανύπαρκτα ασφαλιστικά της δικαιώματα δεν ανήκουν στην ατζέντα κάποιων που -όχι μόνο «θεμελιώνουν από το ΕΤΑΤ» αλλά - ήδη αγγίζουν τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Δήλωση στην Εφημερίδα «Τα ΝΕΑ»

Στην εν λόγω «δήλωση» με αφορμή το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και την απειλή της απελευθέρωσης των μαζικών απολύσεων ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΝ.Α.Σ. χαρακτηρίζει τόσο τα παλιά όσο και τα νέα προγράμματα εκδίωξης των εργαζομένων στις Τράπεζες (και στην Alpha Bank) ως «Προγράμματα Εθελουσίας ».

Τολμά όμως αυτό να το πει στους χώρους εργασίας καθώς και στους αποχωρήσαντες του 2014…; Μάλλον όχι γιατί θα φύγουν πέτρες...τουλάχιστον !

Δήλωση στην «Αγορά»

Εδώ ο βετεράνος -όπως αυτοπροσδιορίζεται- συνδικαλιστής,  μάς βεβαιώνει ότι οι Σύλλογοι και η ΟΤΟΕ «θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών μας σχέσεων».

Τώρα οι εργαζόμενοι μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι…θα λέγαμε εμείς .

Πού οφείλεται όμως αυτή η σωρεία δηλώσεων ;

Μήπως οφείλεται στην ανυπαρξία λόγου και συνδικαλιστικού έργου στην Alpha Bank (εάν εξαιρέσει κανείς βέβαια τα e-shop και τις εκδρομικές προσφορές) ; ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΤΩΝ E-SHOPPERS

Μήπως οφείλεται ακόμη στο χτίσιμο προφίλ εν μέσω προεκλογικής περιόδου στον Σύλλογο της πρ. Εμπορικής;

Μήπως οφείλεται τέλος στο ότι ο Σύλλογος αμείβει δημοσιογράφο με 400€ μηνιαίως του οποίου μόνον… ο Πρόεδρος χαίρει της επαφής και επικοινωνίας;
Και μήπως για αυτό άραγε αρνήθηκε επίμονα ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΝ.Α.Σ. (έχει άλλωστε την πλειοψηφία στο ΔΣ) την πρόταση της «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ» για κατάργηση ή έστω μείωση της αμοιβής του/της εν λόγω δημοσιογράφου με το αστείο επιχείρημα «δεν θα απολύσω (!) εργαζόμενο σε κλάδο που χτυπιέται από την ανεργία» (βλ. Συνεδρίαση ΔΣ για την έγκριση του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού) ;
Και λέμε αστείο επιχείρημα διότι ο/η εν λόγω δημοσιογράφος δεν εργάζεται βέβαια στον ΕΝ.Α.Σ. ( με τον οποίο απλά συν-εργάζεται) αλλά σε καθημερινή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας η οποία φιλοξενεί πολλάκις «δηλώσεις» και «άρθρα» του Προέδρου.

Όμως τα διάφορα μέσα, τα εργαλεία και υποδομές του Συλλόγου μας στηρίζονται οικονομικά από τους συναδέλφους για άλλους λόγους και όχι για την αυτοπροβολή και την ιδιοτέλεια κάποιων που γαντζωμένοι στην καρέκλα τους επί δεκαετίες έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Μήπως ήρθε η ώρα να πούμε επιτέλους ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ;

https://asteriskos.files.wordpress.com/2014/01/break_every_chain.jpg?w=500&h=402ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Ο σχεδιασμός της τράπεζας απέναντι στους εργαζόμενους είτε για να τους διώξει φθηνά είτε να χρησιμοποιήσει την ανασφάλεια και τις καλυμμένες απειλές για να αποχωρήσουν χωρίς την θέληση τους, βρίσκει αντιστάσεις. Ηδη η τράπεζα προωθεί το δεύτερο στάδιο, στο οποίο Διευθυντές και στελέχη του Προσωπικού διερευνούν τις διαθέσεις και τις αντιστάσεις των εργαζομένων. Με αφορμή τις κλήσεις που δέχονται αρκετοί συνάδελφοι, η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ επισημαίνει τα εξής:

 • Όσοι συνάδελφοι δέχονται τηλεφωνήματα και κρούσεις για αποχώρηση να μην φοβούνται και όσο περισσότερο αποφασιστική στάση δείχνουν τόσο περισσότερο αποθαρρύνουν να τους εξασκηθούν εκ νέου πιέσεις.
 • Οι κρούσεις προς συναδέλφους χρησιμοποιούνται συχνά για την εμπέδωση κλίματος εντατικοποίησης και ανασφάλειας. Το πρόγραμμα αποχώρησης λειτουργεί συμπληρωματικά με τις πιέσεις για στόχους και πωλήσεις, με απώτερο σκοπό να αλλάξει προς το χειρότερο όλο το εργασιακό πλαίσιο.
 • Στην τράπεζα δεν «περισσεύουν» εργαζόμενοι όπως αφήνουν πολλοί να διαχέεται. Μόνο και μόνο η ύπαρξη εκατοντάδων ενοικιαζομένων (με απαράδεκτους εργασιακούς όρους) και «συνεργατών» καθώς και οι απλήρωτες υπερωρίες δείχνουν το αντίθετο. Φυσικά για την Διοίκηση να «ξεφορτωθεί» μερικούς επιπλέον εργαζόμενους και μάλιστα φθηνά, κέρδος της είναι. Για την εργοδοσία δεν είναι ζήτημα «ζωής η θανάτου», για εμάς όμως είναι.
 • Ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ο ρόλος της ηγεσίας του Σωματείου. Τι κάνει το Σωματείο την ώρα που οι συνάδελφοι βιώνουν ανασφάλεια και δέχονται καλυμμένες η και ανοικτές απειλές να αποχωρήσουν ακόμα και χωρίς συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Ποια είναι θέση τους απέναντι στις αδιαφανείς διαδικασίες και στις αυθαιρεσίες της τράπεζας; Απόλυτη σιγή, περιοδείες προώθησης «κάρτας αγορών» και συλλογή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές με την παράταξη της Ν.Δ στις τράπεζες με την επωνυμία ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.!!!

Συγχρόνως αποκαλύπτεται και η αναξιοπιστία της ηγεσίας του Συλλόγου. Όλοι θυμούνται τον πρόεδρο (Γκιάτης) και τον γραμματέα (Αδαμόπουλος), να υποστηρίζουν ότι με την πρόσφατη Επιχειρησιακή Σύμβαση εξασφάλισαν τις θέσεις εργασίας στην Τράπεζα. Όμως οι καλυμμένες και οι ανοικτές απειλές περί απολύσεων από την Δ/νση Προσωπικού και απο Διευθυντές Διευθύνσεων αποτελούν «συνδικαλιστικό ξεβράκωμα» της αξιοπιστίας του προεδρείου του Συλλόγου.

Ενώ η περίοδος είναι δύσκολη και απαιτείται συντονισμός και συσπείρωση δυνάμεων, η ΕΣΑΚ «τσουβαλιάζει» απόψεις και διαστρεβλώσει θέσεις (έρχονται και εκλογές στο Σωματείο βλέπετε…), με αφορμή την απαίτηση μας για ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ για όσους έχουν θεμελιωμένα Ασφαλιστικά δικαιώματα.

Μετά την νέα επίθεση ενάντια στην παράταξή μας, επισημαίνουμε στους συναγωνιστές της ΕΣΑΚ ότι η Τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει καμία «Εθελουσία», στην Ελληνική γλώσσα όταν αναφέρουμε ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ δεν σημαίνει εκβιαστική αποχώρηση ούτε το κλίμα τρομοκρατίας που προσπαθεί να επιβάλλει η τράπεζα και για το οποίο παλεύουμε να μην περάσει. Αντίθετα από την πλευρά μας δεν απαξιώνουμε όλη την ανακοίνωση της ΕΣΑΚ που έχει σωστές επισημάνσεις, όμως πρέπει να προσέχουν. Η άποψη ότι «δεν έχει σημασία αν είναι δημόσια η όχι», ενισχύει την ατομική διαπραγμάτευση, απαλλάσσει τον εργοδότη από καταβολή εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία, νομιμοποιεί την μελλοντική αποχώρηση ημέτερων με παχυλές αποζημιώσεις και του απλού εργαζόμενου φθηνά. Τέλος αν επιμένουν στην άποψη τους ας προσέξουν γιατί και στον προηγούμενο κύκλο «Εθελουσιών» στις τράπεζες παρατηρήθηκε μέλη της ΕΣΑΚ, ακόμη και αντιπρόσωποι σε Δ.Σ. και στην ΟΤΟΕ να διακινούν ανακοινώσεις ότι «Εθελουσία = Απολύσεις» , κλπ και οι ίδιοι την τελευταία μέρα να φεύγουν με αποζημίωση.

Συνάδελφε,

Μην αφήσεις τον φόβο και την απογοήτευση να καθοδηγούν τις αποφάσεις σου. Μην ξεχνάς ότι οι αποτυχημένοι τραπεζίτες που διασώθηκαν χάρη στα χρήματα του Ελληνικού λαού δεν μπορούν να κουνάνε απειλητικά το χέρι ούτε στους εργαζόμενους ούτε στην κοινωνία. Η απάντηση στην στρατηγική του φόβου, δεν είναι ούτε η λογική της ανάθεσης σε άλλους να λύσουν το πρόβλημα σου ούτε το εμπόριο ψεύτικων ελπίδων.   Γύρνα την πλάτη στον εργοδοτικό συνδικαλισμό που αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους σαν «πελάτη» και θεωρεί τον εαυτό του ατζέντη της τράπεζας. Στήριξε την προσπάθεια της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ώστε στο χώρο της Alpha bank να δημιουργηθεί ένα ταξικό μέτωπο προάσπισης των δημοκρατικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων. Χωρίς το σύνδρομο της «αγωνιστικής αποκλειστικότητας» θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε το αντίπαλο δέος γιατί γνωρίζουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι παράγουμε το πλούτο και η συλλογική δράση μας τροποποιεί υπερ μας τους συσχετισμούς.  

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK                  Νοέμβριος 2016

http://2.bp.blogspot.com/-1yz3K8iYEVo/T_YWYCqOAjI/AAAAAAAADl4/m0k61zBMVaM/s1600/0.jpgΔιαβάστε και διαδώστε την αποκαλυπτική ανακοίνωση της Αυτόνομης Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας στην Alpha Bank (τηλ. επικοινωνίας Γιώργος Παυλόπουλος 694 443 1895) που αφορά τόσο στην διαδικασία όσο και στις στοχεύσεις της Διοίκησης της Alpha Bank επ'ευκαιρεία του πρόγραμματος εθελουσίας 2016.

Οι συνάδελφοι μπορούν να συγκρίνουν την παρακάτω ανακοίνωση της "Πρωτοβουλίας" με την ανακοίνωση "σούπα" που εξέδωσε ο "ΕΝ.Α.Σ." την οποία φυσικά δεν συνυπογράψαμε (δείτε την εδώ) αλλά και με την άθλια ανακοίνωση-πρόσκληση για αποχώρηση από την Τράπεζα του Συλλόγου Προσωπικού (δείτε την εδώ)

Είναι καταφανές λοιπόν το συνδικαλιστικό κενό που υπάρχει στην Alpha Bank αφού οι κυρίαρχες δυνάμεις στους δύο Συλλόγους είτε παίζουν το ρόλο Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας είτε "έχουν βάλει την ουρά στα σκέλια" !

Θέλουμε σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι πολλές από τις επισημάνσεις που ακολουθούν μάς βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους και για αυτόν ακριβώς τον λόγο εδώ και πολύ καιρό έχουμε επιδοθεί σε έναν αγώνα ενημέρωσης και κινητοποίησης των συναδέλφων την ίδια στιγμή που η ομάδα της ΔΗΣΥΕ στον ΕΝ.Α.Σ. ασχολούνταν με πιό...σοβαρά θέματα (e-shop, "πακέτα διακοπών" κλπ) ! ενώ η ομάδα των εργοδοτικών στον Σύλλογο της Alpha "έτρεχε" για να πιάσει το "στόχο" της Τράπεζας. 

Σχολιασμός: Σπύρος Μητροτάσιος

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Το λεγόμενο πρόγραμμα «εθελουσίας», δεν είναι τίποτα άλλο από την εντατικοποίηση και συστηματοποίηση του καθεστώτος αδιαφάνειας και σκοτεινών διαδικασιών για την αποχώρηση εργαζομένων που εφαρμόζει η τράπεζα τους τελευταίους μήνες. Μέσα από ένα κλίμα κατευθυνόμενης ανασφάλειας και τρομοκράτησης η Διοίκηση της τράπεζας επιχειρεί να εκδιώξει φθηνά απλούς εργαζόμενους (και ακριβά τους ημετέρους) εμπεδώνοντας συγχρόνως την επιδείνωση στους όρους εργασίας. Με αφορμή τις φήμες και το κλίμα που επιχειρείται να διαμορφωθεί για το πρόγραμμα αποχώρησης, η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ επισημαίνει στους εργαζόμενους τα εξής:

 • Η μη επίσημη ανακοίνωση για πρόγραμμα εθελουσίας αποσκοπεί να απαλλάξει την τράπεζα από καταβολές στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία καθώς και να δοθούν αποζημιώσεις αποχώρησης κατά το δοκούν.
 • Η αποχώρηση εργαζομένων πιθανότατα θα έχει διάφορες φάσεις και μπορεί να διαρκέσει πέραν του Δεκεμβρίου του 2016, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της τράπεζας (πχ μείωση 50 περίπου καταστημάτων εντός 12 μηνών που φωτογραφίζει κυρίως Διευθυντές).
 • Ορισμένα Διευθυντικά στελέχη Διευθύνσεων αλλά και καταστημάτων, οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αξιολογήσεις τους έναντι συναδέλφων ή σε «άσεμνες» προτάσεις από την Διεύθυνση Προσωπικού να δώσουν ονόματα όσων δεν «γουστάρουν». Πρέπει να γνωρίζουν ότι αφού κάνουν την βρώμικη δουλειά, σε δεύτερο στάδιο θα είναι η δική τους σειρά. Αυτό εξάλλου συνέβη και την τελευταία φορά.
 • Ο κυριότερος περιορισμός που έχει η τράπεζα για τον αριθμό μείωσης του προσωπικού είναι το προϋπολογισθέν κονδύλι των 64 εκατ ευρώ που πέρασε σαν πρόβλεψη για το έτος 2016. Τα νούμερα που ακούγονται για το αριθμό εργαζομένων που επιθυμεί η τράπεζα να αποχωρήσουν δεν πρέπει να υιοθετούνται άκριτα. Η τράπεζα (και το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της που αποτελεί ο Σύλλογος) εξυπηρετείται αφάνταστα να προωθεί σενάρια για αποχωρήσεις πχ 800-1000 ατόμων, ώστε οι εργαζόμενοι να φεύγουν φθηνά (πχ 64 εκατ / 1000 εργαζόμενοι σημαίνει περίπου 60.000 κατά μέσο όρο στον καθένα). Φυσικά αφού φύγουν οι απλοί υπάλληλοι , οι ημέτεροι σε δεύτερη φάση θα φεύγουν με περισσότερα χρήματα. Κατά την γνώμη μας όσο οι συνάδελφοι δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον τόσο θα ανέβει το ποσό της αποχώρησης και τόσο λιγότερο αριθμό θα αφορά.
 • Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να κοινοποιεί το ενδιαφέρον του για αποχώρηση αν δεν είναι αποφασισμένος να φύγει, διότι αυτομάτως καταγράφεται στους υπό αποχώρηση και ενδεχομένως να του ασκηθούν πιέσεις σε δεύτερο στάδιο. Το ίδιο ισχύει και για την επικοινωνία με την ηγεσία του Συλλόγου διότι λειτουργεί σαν η πίσω η πόρτα της τράπεζας για να διώχνει φθηνά εργαζόμενους.          

Άθλιος ο ρόλος της ηγεσίας του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ηγεσία του Συλλόγου δεν καταδίκασε τα φαινόμενα πιέσεων και καλυμμένων εκβιασμών που άσκησε η Διοίκηση το προηγούμενο διάστημα. Δεν ζήτησε ούτε διαφάνεια ούτε δημόσια ανακοίνωση, ενώ αντίθετα υιοθετεί την αντίληψη για πρόγραμμα αποχωρήσεων ακόμη και νέων συναδέλφων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο άδειασμα στους νέους από την ομολογία ότι ζήτησαν μεγαλύτερο ποσοστό αποζημίωσης για τους νέους συναδέλφους (!), δηλαδή στοχεύουν να διώξουν στην ανεργία τους νέους με πιέσεις για να μείνουν οι ίδιοι και να τα «κονομάνε» με τους κολλητούς τους. Επίσης για μια ακόμα φορά ρίχθηκαν οι εργαζόμενοι της ΙΟΝΙΚΗΣ, καθότι δεν δίνεται δυνατότητα αποχώρησης με εξαγορά πλασματικών χρόνων όπως την τελευταία φορά, ενώ θα υπογράφουν και δήλωση ότι δεν θα διεκδικήσουν τίποτα από την τράπεζα (πχ εγγύηση του Εφάπαξ που η τράπεζα και ο Σύλλογος δεν αναγνωρίζουν)

Συνάδελφε,

Κάθε πρόγραμμα που αφορά την αποχώρηση εργαζομένων οφείλει να έχει συγκεκριμένους κανόνες και όρους δημόσια γνωστούς και να μην είναι αποτέλεσμα σκοτεινών διαδικασιών και προσωπικών επαφών. Οι δε συνάδελφοι δεν πρέπει να παρασύρονται και να αποχωρούν χωρίς θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα είτε από απογοήτευση είτε από πιέσεις και φήμες. Καμία εμπιστοσύνη στους δήθεν διαμεσολαβητές της ηγεσίας του Συλλόγου, ούτε σε διάφορους καλοθελητές που πουλάνε δήθεν προστασία και παίρνουν συγχρόνως υποψηφιότητες για ψηφοδέλτια. Τέλος σε όσους συναδέλφους ασκηθούν πιέσεις να μην φοβούνται και να επικοινωνούν μαζί μας.    

 

 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHABANK

Οκτώβριος 2016

 

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20160217/low/newego_LARGE_t_1101_54635016.JPG

Ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές στα εργασιακά αξιώνουν οι δανειστές ξεδιπλώνοντας όλη την ατζέντα των νέων εργασιακών σχέσεων που επιθυμούν οι μεγάλες πολυεθνικές. Σε ένα κείμενο 21 σελίδων το οποίο σύμφωνα με την Κυβέρνηση δεν απεστάλη στην ίδια αλλά στην "Επιτροπή Ειδικών" συμπεριλαμβάνονται:

   1. «Ευελιξία» στους μισθούς

έτσι ώστε να δοθούν μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας στις επιχειρήσεις σε σχέση με τους μισθούς (wage flexibility) ανάλογα με τις αντοχές και τις ανάγκες τους

   2. Κατάργηση της προϋπηρεσίας στον κατώτατο μισθό

δηλαδή αφαίρεση μέχρι και του 30% της αμοιβής λόγω προϋπηρεσίας  (άρα από 761 ευρώ με τρεις τριετίες στα 586 ευρώ με αφαίρεση της προϋπηρεσίας).

   3. Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού - single rate

καθώς θεωρούν ότι από το 2017 η δομή του κατώτατου μισθού θα πρέπει να αλλάξει και να αποτελεί ένα μοναδικό ποσό αναφοράς (single rate), ώστε να είναι συγκρίσιμος με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   4. Αύξηση του ορίου στις ομαδικές απολύσεις

όπου προτείνεται η αύξηση του ορίου των απολύσεων στα ποσοστά που ορίζει η κοινοτική οδηγία, δηλαδή από 5% που είναι σήμερα στο 10%... φέρνοντας μάλιστα και ως παράδειγμα τα «δαπανηρά», όπως λένε, προγράμματα εθελουσίας εξόδου από τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς.

Στο μεταξύ ο κ. Κατρούγκαλος σε δήλωσή του στον ΑΝΤ1 για το ίδιο θέμα ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση αφορά σε δύο μόνο ζητήματα τα οποία αποτελούν νεοφιλελεύθερη εμμονή του ΔΝΤ δηλαδή στις ομαδικές απολύσεις και στον συνδικαλιστικό νόμο ενώ για την Κυβέρνηση προέχει η επαναφορά των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

Ένα πάντως είναι σίγουρο: ο Σεπτέμβριος θα είναι καυτός και σε σχέση με τα εργασιακά.

 • Διαβάστε το δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος ΕΔΩ κ΄  ΕΔΩ.

 

 

http://www.ergasianet.gr/images/stories/2015-META/kiniseis/sispeirosi-ate.jpg Ανακοίνωση της Συσπείρωσης ΑΤΕ-Πειραιώς

Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο ενημερωθήκαμε για την τεράστια επιτυχία της ΔΑΚΕ, η οποία μας ανακοίνωσε ότι, με δική της πίεση προς τη Πειραιώς, δόθηκε παράταση στην εθελουσία. Και πραγματικά ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε στην αίθουσα... Ευτυχώς που υπάρχει και η ΔΑΚΕ, είπαμε, να διευκολύνει τον εργοδότη. Γιατί, όπως προκύπτει, η εθελουσία δεν βρήκε την αναμενόμενη ανταπόκριση μέσα στο αρχικό διάστημα.

Παρά τις πιέσεις, τους εκβιασμούς, τις άμεσες και έμμεσες απειλές, τη συζήτηση για τις απολύσεις που εντέχνως πλανάται στην ατμόσφαιρα, η εθελουσία δεν προχωρούσε. Μπήκε μπροστά λοιπόν η ΔΑΚΕ για να «ξελασπώσει» τον εργοδότη. Να του δώσει πάτημα για παράταση και επομένως να του ανοίξει το δρόμο για μεγαλύτερη πίεση.

Πριν προλάβουν να κλείσουν τα καταστήματα που είχαν προγραμματιστεί και αναγγέλθηκε ότι θα κλείσει στο άμεσο μέλλον μεγαλύτερος αριθμός καταστημάτων. Το μαρτύριο της σταγόνας, με τη μορφή καταστήματος. Να πιστέψουμε ότι η Πειραιώς έχει τέτοια δυστοκία στο προγραμματισμό που δεν γνωρίζει πόσα καταστήματα θα κλείσει σε μια περιοχή και τα αναγγέλλει με δόσεις; Ένα σήμερα, δύο αύριο, τρία μεθαύριο; Όχι, βέβαια. Μελετημένο είναι το σύστημα για να εκκρεμεί πάνω από τα κεφάλια των συναδέλφων μια μόνιμη απειλή. Για να χάνουν την ηρεμία τους, τον ύπνο τους, για να αγωνιούν και να σκέφτονται τι θα γίνει αν αύριο κλείσει το δικό τους κατάστημα και που θα καταλήξουν αυτοί. Για να τους φαντάζει σπουδαία, μοναδική λύση το ποσό της εθελουσίας κι ας μη τους φτάνει για να επιβιώσουν στις δύσκολες αυτές συνθήκες.

Το κλείσιμο των καταστημάτων με αυτό το ρυθμό στοχεύει να πιέσει για να οδηγήσει πιο εύκολα στην αποχώρηση του επιθυμητού αριθμού υπαλλήλων. Για να τρομοκρατηθούμε ότι δεν υπάρχει μέλλον εργασιακό και να επιλέξουμε την οικειοθελή απόλυση. Δεν είναι καθόλου άσχετη με αυτό και η στοχοθεσία. Μια στοχοθεσία με πλάνα αεροπλάνα, και με συνεχή καθημερινή πίεση για αποτελέσματα, ενημέρωση, τηλέφωνα από λίστες, λίστες με τηλέφωνα, καταγραφή των ενεργειών, απολογισμό προηγούμενων αποτελεσμάτων κ.λπ κ.λπ.

Και η ΔΑΚΕ που ζήτησε τη παράταση για να «διευκολύνει» τους συναδέλφους, πού είναι; Δεν αντιδρά σε τίποτα από τα τεκταινόμενα. Φοβούμαστε μήπως τους τέλειωσε το μελάνι και δεν μπορούν να γράψουν πλέον επιστολή διαμαρτυρίας στην Πειραιώς! Πέρα όμως από τους αστεϊσμούς, συνάδελφοι, υπάρχει και η πραγματικότητα της καθημερινότητας. Κι αυτή δε πρέπει να μας βρίσκει με το κεφάλι σκυμμένο. Μην υποχωρείτε στις πιέσεις, μην κάνετε επιπόλαιες κινήσεις, μη σας ξεγελάει το ποσό. Μετρήστε τις ανάγκες σας. Μετρήστε το μέλλον σας, μετρήστε τη ζωή σας και προπάντων, μη χαρίζετε τον εργασιακό σας βίο σε κανένα.

 Ενδιαφέρον άρθρο του πρώην Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank (πρ. Ιονικής) για τους στόχους των προγραμμάτων εθελουσιών που έχουν εξαγγείλει οι τράπεζες για το 2016 και ήδη υλοποιούν δύο εξ αυτών και συγκεκριμένα η Πειραιώς και η Alpha Bank Kύπρου.

Το παραθέτουμε αυτούσιο από την ιστοσελίδα της Ιονικής Ενότητας.

-----------------------------------------------------------------------------------

Με νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που ετοιμάζουν οι τράπεζες υπολογίζεται ότι θα αποχωρήσουν απο την εργασίας τους εως 5.500 τραπεζουπάλληλοι, ενώ αναμένεται να κλείσουν και περί τα 170 καταστήματα μέχρι και τα τέλη του 2017.

Με προγράμματα εθελούσιας εξόδου οι τράπεζες επιδιώκουν να «τρέξουν» γρηγορότερα τα σχέδια αναδιάρθρωσης και να πιάσουν στόχους κερδοφορίας υπό την πίεση των επενδυτών. Σε ό,τι αφορά στην Τράπεζα Πειραιώς, το πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει περί τα 1.500 άτομα. Το πρόγραμμα της Εθνικής θα αφορά σε 1.600 άτομα, ενώ η Eurobank αναμένεται να κηρύξει πρόγραμμα για 1.000 άτομα. Η Alpha Bank αναμένεται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για 170 περίπου άτομα. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες υποχρεούνται από τα σχέδια αναδιάρθρωσης να μειώσουν, ως το τέλος του 2017, το προσωπικό κατά 4.300 άτομα και το δίκτυό τους κατά 180 καταστήματα. Η Τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει να μειώσει το προσωπικό στα 12.800 άτομα από 14.370 σήμερα, η Alpha Bank στα 9.504 από περίπου 9.678, η Εθνική Τράπεζα οφείλει να περιορίσει το δυναμικό της στους 10.695 υπαλλήλους από 12.300 σήμερα και η Eurobank στα 9.800 άτομα από 10.800 σήμερα. Ο νέος γύρος μείωσης δαπανών, με μείωση προσωπικού, καταστημάτων και άλλων λειτουργικών δαπανών των τραπεζών γίνεται στο πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρωσης που έχουν συμφωνήσει οι διοικήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν.

Επιπλέον πίεση για νέες περικοπές δημιουργεί και η συνεχιζόμενη συρρίκνωση της οικονομίας που οδηγεί σε συρρίκνωση των τραπεζικών εργασιών και αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Την περίοδο 2009-2015 οι τράπεζες έχουν μειώσει το προσωπικό τους στην Ελλάδα κατά 25.000 εργαζομένους, ενώ έχουν προχωρήσει στη διακοπή λειτουργίας περίπου 1.700 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Περικοπές

Πρώτη η Πειραιώς

Εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ και ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς ελπίζει σε εξοικονόμηση κόστους 52 εκατ. ευρώ ετησίως από το πρόγραμμα που θα έχει ισχύ ως τις 11 Απριλίου. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας στην τράπεζα.

Από τις 23 Μαρτίου και εώς τη Δευτέρα 11 Απριλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία λήξης του εν λόγω προγράμματος, η τράπεζα και οι εν Ελλαδιτών θυγατρικές, όσες ασχολούνται με τον χρηματοοικονομικό τομέα, θα δέχονται τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων , οι οποίοι δυνητικά μπορούν να φτάσουν τα 1500 άτομα. 

Η Πειραιώς επιδιώκει την αποχώρηση συνολικά 2.500 εργαζόμενων μέχρι το τέλος του 2017, εκ των οποίων οι 1.500 φέτος και έχει υπολογίσει κόστος ύψους 110 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε ως πρόβλεψη στο τέταρτο τρίμηνο του 2015. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να μειώσει στην Ελλάδα το δίκτυό της στα 650 καταστήματα ως το τέλος του 2017.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις αποχωρήσεις υπαλλήλων ηλικίας άνω των 40 ετών, το 54% του προσωπικού της τράπεζας σήμερα, και κυρίως άνω των 45 ετών, όπως επίσης και στις αποχωρήσεις υπαλλήλων που εργάζονται σε περιφερειακά καταστήματα, εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και σε καταστήματα τα οποία πρόκειται να κλείσουν.

Μέσω του προγράμματος οι εργαζόμενοι έχουν δύο δυνατότητες, είτε της άμεσης αποχώρησης με καταβολή αποζημίωσης και επιπλέον μπόνους είτε της διετούς άδειας με αποδοχές (Sabbatical) και αποχώρησης μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής.

Η εξοικονόμηση κόστους υπολογίζεται στα 52 εκατ. ευρώ, ενώ η απόσβεση του προγράμματος υπολογίζεται στα δύο χρόνια. Για παράδειγμα, εργαζόμενος ηλικίας 42 ετών, με μικτό μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, ο οποίος εργάζεται στην Αττική, εάν αποχωρήσει άμεσα θα λάβει συνολικά 35 μισθούς, δηλαδή 70.000 ευρώ ενώ αν επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια θα λάβει συνολικό ποσό 64.000 ευρώ. Εργαζόμενος ηλικίας 55 ετών, σε περιφερειακά υποκαταστήματα, με μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, στην περίπτωση που επιλέξει να φύγει, θα λάβει συνολικά 58 μισθούς, δηλαδή 116.000 ευρώ ενώ όποιοι επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια θα λάβουν 64.000 ευρώ. Υπάλληλος της τράπεζας ηλικίας 58 ετών, με μηνιαίο μεικτό μισθό 2.500 ευρώ, εάν εργάζεται στην περιφέρεια, για άμεση αποχώρηση θα λάβει 66 μισθούς, ήτοι 165.000 ευρώ. Οσοι πάλι επιλέξουν τη διετή άδεια θα λάβουν συνολικό ποσό 80.000 ευρώ, το οποίο φθάνει στις 100.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. Για μια διετία η τράπεζα θα καλύπτει όλες τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ενώ διατηρεί μέχρι τη λήξη του το ευνοϊκό καθεστώς αποπληρωμής δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.) και για 12 μήνες το χαμηλό επιτόκιο των πιστωτικών καρτών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου δίνει τις εξής δυνατότητες στους ενδιαφερόμενους και σε όσους πληρούν τα κριτήρια:

Επιλογή 1:Άμεση Αποχώρηση

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο εργαζόμενος μπορεί να αποχωρήσει άμεσα. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του εργαζομένου θα καθορίζεται :

o    Από το ηλικιακό εύρος στο οποίο ανήκει (συμπληρωμένα έτη ηλικίας έως 31/12/2015).

o    Από το εάν απασχολείται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Περιφέρειας ή στο Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής & Θεσσαλονίκης και σε Μονάδες της Διοίκησης της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρίας.

Στην περίπτωση εργαζομένων που απασχολούνται σε Κατάστημα που πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία του, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης άμεσης αποχώρησης θα προσαυξάνεται με +20%.

Η αποζημίωση άμεσης αποχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20.000€ ενώ δεν θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 180.000 ευρω,

Επιλογή 2: Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Εναλλακτικά ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει να λάβει μακροχρόνια άδεια δύο ετών.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση της άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια

Όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν να συμμετέχουν στη μακροχρόνια άδεια και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη λήξη του προγράμματος, θα λάβουν επιπλέον τη νόμιμη αποζημίωση συνταξιοδότησης.

Σαν βάση υπολογισμού είναι ο μισθός Δεκεμβρίου 2015.

Επιπλέον το πρόγραμμα προβλέπει πρόσθετες παροχές όπως συμμετοχή σε προγράμματα ασφαλιστικά ενώ διατηρεί τις δεσμεύσεις που ήδη υπάρχουν για ενήμερα στεγαστικά η καταναλωτικά δάνεια ( που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι με προνομιακός όρους). Ταυτόχρονα, παρέχεται η  δυνατότητα αξιοποίησης για ένα έτος των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων  (Παροχή 24ωρης Γραμμής Υποστήριξης & 5 Συναντήσεις Πρόσωπο με Πρόσωπο) με τη συνεργασία της Hellas ΕAP: τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Ως τελική ημερομηνία αποχώρησης, διευκρινίζεται ότι όλες οι εργασιακές σχέσεις συμβάσεις θα λυθούν το αργότερο στις 31/5/2016 για όσους επιλέξουν την άμεση αποχώρηση. Για όσους επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια 2ετους διαρκείας,  η ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους συμβάσεως θα είναι με τη συμπλήρωση της διετίας ή νωρίτερα εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει και η Τράπεζα/Εταιρεία συναινέσει.

Σαφώς διευκρινίζεται οτι η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζομένου στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Αποχώρησης είναι πλήρως εθελοντική. Κάθε εργαζόμενος είναι  ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την υποβολή αιτήσεως, και την επιλογή προγράμματος. Επίσης, καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Δευτέρα, 11/4/2016.

Βασικός όρος του   προγράμματος τον οποίο έθεσε το ΤΧΣ και θα αφορά και τις άλλες τράπεζες που θα προχωρήσουν σε εθελούσιες, είναι όσοι λάβουν το πρόγραμμα να μην ξαναπροσληφθούν από την τράπεζα.

Την εθελούσια της Πειραιώς θα ακολουθήσουν και οι άλλες τράπεζες, με την Εθνική Τράπεζα  να αναμένεται ότι θα είναι η επόμενη. Η Εθνική καλείται να μειώσει τους εργαζομένους στην Ελλάδα κατά 1.600 άτομα ως το τέλος του 2017, η Eurobankκατά 1.000 άτομα και η Alpha Bank κατά 174 εργαζομένους.

Ολοκληρώθηκε η εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank Κύπρου

Διαδικασία εθελούσιας εξόδου διεξήγαγε όμως και η Alpha Bank για τους υπαλλήλους της στην Κύπρο, που ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου.

Στόχος ήταν η μείωση του προσωπικού της κατά 20%από 870 άτομα που είναι σήμερα.

Η δομή του σχεδίου της Alpha ήταν διαφορετική από τις αντίστοιχες κινήσεις της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς η αποζημίωση ήταν ανάλογη όχι μόνο με τα έτη υπηρεσίας αλλά και με την ηλικία. Η Τράπεζα έδωσε μεγαλύτερο ποσοστό αποζημίωσης επί του μισθού σε στελέχη μεταξύ 36 και 45 ετών. Το σχέδιο της Alpha προνοούσε έναν ετήσιο ακαθάριστο μισθό επί τα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, τον οποίο πολλαπλασίαζε με συντελεστή αναλόγως της ηλικίας του υπαλλήλου.

Το ποσοστό προσαρμογής καθορίστηκε ως ακολούθως:

• Κάτω από 30 ετών: 8% προσαρμογή στον αριθμό ετήσιων μισθών
• Για ηλικίες 31-35: 10%
• Για ηλικίες 36-45: 23%
• Για ηλικίες 46-50: 18%
• Για ηλικίες 51-55: 17%
• Για ηλικίες 56-64: 10%

Για παράδειγμα, αν κάποιος υπάλληλος εντάχθηκε στο σχέδιο και απολάμβανε ετήσιου μισθού €45 χιλ. περιλαμβανομένου βασικού και τιμάριθμου και είχε 15 χρόνια υπηρεσίας και η ηλικία του είναι 42 ετών, τότε θα λάβει ως αποζημίωση €45 χιλ. επί τα 15 χρόνια υπηρεσίας επί 23% που είναι το ποσοστό προσαρμογής.

Ο υπάλληλος αυτός θα λάβει περίπου ως αποζημίωση €155,2 χιλ.

Οι €150 χιλ. θα είναι αφορολόγητα και θα φορολογηθεί μόνο το υπόλοιπο ποσό με βάση τους ισχύοντες συντελεστές. Το μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης έχει καθοριστεί στις €170 χιλ.

Επιπρόσθετα υπήρχε για τους υπαλλήλους που εργάζονται στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο, ένα επιπλέον ποσοστό 5% προσαρμογής. Ο λόγος που παραχωρείτο το κίνητρο αυτό στους εκτός Λευκωσίας υπαλλήλους είναι γιατί η Τράπεζα θέλει να κεντροποιήσει τις υπηρεσίες της στη Λευκωσία.

Το σχέδιο προέβλεπε επίσης την παραχώρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για δύο συνεχή χρόνια και δύο χρόνια για ομαδική ασφάλιση ζωής. Επίσης προέβλεπε όπως η τιμολόγηση των δανείων όσων αποχωρήσουν εθελουσίως θα ισχύσει όπως είναι του υφιστάμενου προσωπικού και με βάση τις οποιεσδήποτε μεταβολές, επί του επιτοκίου, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό όριο.

Λέμε “ναι” στην απόφαση ζωής για εθελούσια έξοδο, με μεγάλη σύνεση και προσοχή

Η θέση των συλλόγων μας, όπως και στη διαδικασία εθελουσίας εξόδου που πραγματοποίησε η Alpha Bank το 2014, εξακολουθεί να είναι σταθερή. Πρόκειται για μία απόφαση ζωής που στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει μία διέξοδο διαφυγής με θετικές συνέπειες.

Τονίζουμε κατηγορηματικά ότι κάθε συνάδελφός μας που προβληματίζεται για τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα προγράμματα οφείλει να εξετάσει ενδελεχώς όλους τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις, γιατί μετά την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής, στη συνέχεια αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί.

Ωστόσο, θέλουμε να επισημάνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δηλώνουν συμμετοχή σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου συνάδελφοί μας που δεν έχουν συμπληρώσει τις συνταξιοδοτικές τους προϋποθέσεις. Δυστυχώς, έχουμε βιώσει στο παρελθόν αντίστοιχες άστοχες επιλογές συναδέλφων που τους οδήγησαν σε οικονομικό και οικογενειακό αδιέξοδο, δυσχεραίνοντας σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο διαβίωσής τους.

Γι αυτό για μία ακόμα φορά εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους ότι μία τέτοια απόφαση απαιτεί προηγουμένως ενδελεχή έρευνα και μελέτη σχετικά με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις και πρέπει εν τέλει να λαμβάνεται μόνο όταν διαπιστωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι η συμμετοχή στη διαδικασία είναι προς το συμφέρον του εκάστοτε συναδέλφου.

Ο σύλλογός μας παραμένει πάντα δίπλα σε κάθε συνάδελφο που προβληματίζεται για τα ασφαλιστικά του ζητήματα και ο καθένας μπορεί να απευθύνει ερωτήματα και να ζητήσει διευκρινίσεις από τους έμπειρους ασφαλιστικούς μας συμβούλους, συναδέλφους Νίκο Αλεξόπουλο και Μαρία Φιλιπποπούλου, που είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των συναδέλφων.

Πηγές:

www.newsbomb.com

http://www.kathimerini.gr/

http://www.bankwars.gr/

http://www.euro2day.gr/

http://news247.gr/

 

 • ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΔΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ)

"Το μόνο που εγγυάται η νέα εθελουσία της Τράπεζας Πειραιώς είναι η ανεργία"

Δημοσιοποίησε χθες η τράπεζα Πειραιώς την πρόταση της για εθελουσία με τίτλο «Ανακοίνωση Προγράμματος Αποχώρησης», την τρίτη τα δυο τελευταία χρόνια, την οποία δημοσιεύουμε πιο κάτω.

 Ο ΣΕΤΑΠ αυτή τη στιγμή θα επαναλάβει την πάγια θέση του για όσους/ες συνάδελφους/ισσες σκέφτονται την αποχώρηση τους από την τράπεζα με την εθελουσία:

 • μη βιαστείτε να αποφασίσετε η εθελουσία αργεί να τελειώσει (τυπικά 11/4/2016),
 • μην ενδίδετε σε πιέσεις και εκβιασμούς δεν μπορεί κανείς να σας υποχρεώσει να φύγετε με εθελουσία χωρίς τη θέληση σας,
 • σκεφθείτε ότι η εθελουσία είναι ανεργία όταν τελειώσουν τα χρήματα και δυστυχώς τελειώνουν γρήγορα,
 • μην κάνετε χρήση της εθελουσίας αν δεν έχετε εξασφαλίσει τι θα κάνετε μετά άλλη εργασία ή σύνταξη.

Ο ΣΕΤΑΠ γνωρίζει το άσχημο εργασιακό περιβάλλον και παλεύει να το αλλάξει. Σας προτείνουμε να επιλέξετε τον αγώνα για την αλλαγή του από τη φυγή, που στο βάθος του χρόνου θα σας κάνει άνεργους.

Ο ΣΕΤΑΠ σας καλεί να ενημερωθείτε αλλά και να οπλιστείτε με θάρρος, υπομονή και δύναμη για να αποκρούσουμε μαζί αυτά που σχεδιάζουν για μας χωρίς εμάς. Δεν είναι κανείς μόνος του, ο ΣΕΤΑΠ είναι στο πλευρό όλων των συναδέλφων που θα αποφασίσουν να αντισταθούν

...................

Υ.Σ. 2016/1204 - 23.03.2016

Αθήνα, 23.03.2016

Προς: Όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό της Τράπεζας

& των Θυγατρικών Εσωτερικού Χρηματοοικονομικού Τομέα

Θέμα: Ανακοίνωση Προγράμματος Αποχώρησης

Για μία ακόμα χρονιά οι αλλαγές στην οικονομία και ιδιαίτερα στον Τραπεζικό κλάδο υπήρξαν καταιγιστικές. Βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε πρωτοφανείς εξελίξεις. Παρ’ όλ’ αυτά ο Όμιλος με τις στρατηγικές κινήσεις που πραγματοποίησε έχει πετύχει τη διατήρηση του πρωταγωνιστικού του ρόλου, τόσο στις αποδόσεις του όσο και στις προτιμήσεις των πελατών μας.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αλλαγές, επιτάσσει κινήσεις προσαρμογής της λειτουργίας του Ομίλου στα νέα δεδομένα. Με βαθύ αίσθημα ευθύνης η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει στην διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των θέσεων εργασίας παράλληλα με τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας του Ομίλου και του ανθρώπινου δυναμικού του, που είναι άλλωστε αλληλένδετα.

Στο κρίσιμο αυτό σημείο, εξετάζοντας κοινωνικά υπεύθυνες επιλογές και σταθμίζοντας το μακροπρόθεσμο συμφέρον των εργαζομένων και τα μηνύματα που έρχονται από την βάση του Ομίλου, αποφασίστηκε να τεθεί σε λειτουργία Πρόγραμμα Αποχώρησης, θέλοντας να δοθεί κίνητρο στους εργαζόμενους εκείνους που επιθυμούν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές επιλογές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί με κριτήριο την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους για τους εργαζόμενους, αξιολογώντας συγχρόνως τις υφιστάμενες λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας και τις συνθήκες της τραπεζικής αγοράς. Οι όροι του Προγράμματος έχουν ως εξής:

1. Διάρκεια του Προγράμματος Αποχώρησης

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 μέχρι την Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016.

2. Εργαζόμενοι που δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

Ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας και των Θυγατρικών Εσωτερικού Χρηματοοικονομικού Τομέα οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής. Ρητά εξαιρούνται:

 • Οι εργαζόμενοι Θυγατρικών Εσωτερικού μη χρηματοοικονομικού τομέα
 • Όσοι βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές που αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Οι παρόντες όροι δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.

3. Αποζημίωση Προγράμματος Αποχώρησης

3.1 Επιλογές Προγράμματος

Επιλογή 1: Άμεση Αποχώρηση

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο εργαζόμενος μπορεί να αποχωρήσει άμεσα. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του εργαζομένου θα καθορίζεται:

 • Από το ηλικιακό εύρος στο οποίο ανήκει (συμπληρωμένα έτη ηλικίας έως 31/12/2015).
 • Από το εάν απασχολείται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Περιφέρειας ή στο Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής & Θεσσαλονίκης και σε Μονάδες της Διοίκησης της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρίας.

Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται αναλυτικά η αποζημίωση για άμεση αποχώρηση:

Στην περίπτωση εργαζομένων που απασχολούνται σε Κατάστημα που πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία του, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης άμεσης αποχώρησης θα προσαυξάνεται με +20%.

Η αποζημίωση άμεσης αποχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20.000€ ενώ δεν θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 180.000€.

Επιλογή 2: Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Εναλλακτικά ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει να λάβει μακροχρόνια άδεια δύο ετών.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση της άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Για το σύνολο του χρόνου συμμετοχής στο πρόγραμμα μακροχρόνιας άδειας, θα καταβάλλονται οι μικτές αποδοχές του εργαζόμενου, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί τον 12/2015, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Σημείωση 1: όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν να συμμετέχουν στη μακροχρόνια άδεια και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη λήξη του προγράμματος, θα λάβουν επιπλέον τη νόμιμη αποζημίωση συνταξιοδότησης.

Σημείωση 2: Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που θα συμμετέχει στην Μακροχρόνια άδεια, ζητήσει να διακοπεί η σύμβαση νωρίτερα από τα δύο έτη, τότε αυτό θα μπορεί να γίνει καταβάλλοντάς του εφάπαξ τις υπολειπόμενες μισθοδοσίες και τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το συνολικό ποσό (μηνιαία ποσά που θα έχουν ήδη καταβληθεί και νέο εφάπαξ ποσό) δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που θα δινόταν σε περίπτωση επιλογής της Άμεσης Αποχώρησης (δηλ. το ποσό της Επιλογής 1).

Ενδεικτικά ποσά για κάθε επιλογή μπορείτε να δείτε στο HRMS στο link:

Main Menu> Η εικόνα μου > Προσωπικές Πληροφορίες > Πρόγραμμα Αποχώρησης

4. Πρόσθετες παροχές Προγράμματος Αποχώρησης

4.1 Συμμετοχή του μισθωτού σε προγράμματα ασφαλιστικής ή/και κοινωνικής κάλυψης

Κατά τη διάρκεια παραμονής του μισθωτού στο Πρόγραμμα συνεχίζεται:

Για την Άμεση Αποχώρηση

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της με κοινή συμφωνία λύσης της σύμβασης εργασίας για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και για τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

Για τη Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

α) Καταβολή των εισφορών του στα ταμεία Ασφάλισης,

β) Ιατροφαρμακευτική κάλυψη από την ημερομηνία έναρξης της μακροχρόνιας άδειας και για δύο (2) έτη για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

γ) Συμμετοχή στα άλλα ομαδικά προγράμματα που ήδη συμμετέχει ο εργαζόμενος για όσο διαρκεί η Μακροχρόνια Άδεια.

4.2 Υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που έχουν λάβει οι υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφληση τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Οι γενικές ρυθμίσεις που τυχόν θα ισχύσουν στο μέλλον για το εν ενεργεία προσωπικό για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, θα έχουν ισχύ και για τους αποχωρούντες εθελουσίως.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας διατήρηση για την Άμεση Αποχώρηση για ένα έτος των προνομιακών επιτοκίων προσωπικού από τη λήξη της εργασιακής σχέσης και για τη Μακροχρόνια Άδεια, διατήρηση έως τη λήξη της σύμβασης.

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι Εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λήξη της σύμβασης εργασίας. Ειδικά για τους συμμετέχοντες στη Μακροχρόνια Άδεια, τα δάνεια προκαταβολής μισθών θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται πλήρως μέσω της μηνιαίας μισθοδοσίας.

Για τυχόν καθυστερήσεις σε δανειακές υποχρεώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Στην Άμεση Αποχώρηση θα πρέπει να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν την καταβολή της αποζημίωσης που θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης ή θα συμψηφιστούν με αυτή.

(β) Στη Μακροχρόνια Άδεια, θα πρέπει να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν την καταβολή της αποζημίωσης που θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης ή θα συμψηφιστούν με αυτή.

4.3 Άλλες Παροχές

Δυνατότητα αξιοποίησης για ένα έτος των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων(Παροχή 24ωρης Γραμμής Υποστήριξης & 5 Συναντήσεις Πρόσωπο με Πρόσωπο) με τη συνεργασία της Hellas ΕAP: τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Δυνατότητα αξιοποίησης ατομικών συναντήσεων και ομαδικών εκπαιδεύσεων για εναλλακτικές επαγγελματικής συνέχειας μέσω της ICAP PeopleSolutions.

5. Βάση υπολογισμού/Τρόπος καταβολής Ποσού

Για την Άμεση Αποχώρηση

Ο μισθός που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι ο μικτός μισθός κατά τον μήνα 12/2015.

Το σύνολο του ποσού θα καταβληθεί με την αποχώρηση του εργαζομένου.

Για τη Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Ο μισθός που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για τις μηνιαίες καταβολές όσο και για το ποσό στη λήξη του προγράμματος είναι ο μικτός μισθός του 12/2015.

Οι καταβολές θα γίνονται σε μηνιαία βάση στον τηρούμενο ήδη στην Τράπεζα Πειραιώς λογαριασμό μισθοδοσίας του μισθωτού και θα συνεχίζεται η καταβολή των ανάλογων εργοδοτικών εισφορών.

6. Φορολόγηση

Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι μικτή και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες, φορολογικές ή άλλες, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής.

7. Χρόνος καταβολής αποζημίωσης

Η αποζημίωση που προβλέπεται κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης κάθε Εργαζομένου με την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία.

8. Προσδιορισμός Ημερομηνίας Αποχώρησης

Για την Άμεση Αποχώρηση

Όλες οι εργασιακές σχέσεις συμβάσεις θα λυθούν το αργότερο στις 31/5/2016.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα/ή η Θυγατρική αυτής Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος - και το δικαίωμα αυτό θα της αναγνωριστεί και με τη σύμβαση λύσης της σχέσης και σύμβασης - να τροποποιήσει/μεταθέσει αυτή την ημερομηνία για κάποιον εργαζόμενο εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

Για τη Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Όσοι εργαζόμενοι δηλώσουν συμμετοχή και ενταχθούν στο Πρόγραμμα, η ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους συμβάσεως θα είναι με τη συμπλήρωση της διετίας ή νωρίτερα εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει και η Τράπεζα/Εταιρεία συναινέσει.

9. Εθελοντική συμμετοχή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζομένου στο παρόν Πρόγραμμα Αποχώρησης είναι πλήρως εθελοντική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την υποβολή αιτήσεως, και την επιλογή προγράμματος.

10. Συμφωνία Λύσης Σύμβασης

Αν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης και η αίτηση του γίνει δεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος και η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία θα συμφωνήσουν από κοινού να λύσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση ή τη σύμβαση πάγιας αντιμισθίας και θα υπογράψουν το οικείο έγγραφο κοινής συμβατικής λύσεως της εργασιακής συμβάσεως. Η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης, θα κοινοποιηθεί άμεσα στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης που θα υποβάλλει κάθε εργαζόμενος.

11. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων

Η αίτηση συμμετοχής, η οποία μετά την υποβολή της δεν είναι δεκτική ανακλήσεως συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος. Αιτήσεις με όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Κάθε ποσό που θα καταβληθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, περιλαμβάνει και εξοφλεί κάθε απαίτηση ή αξίωση του εργαζομένου κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής Εταιρίας, οιασδήποτε φύσης ή/και αιτίας, (εξαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της τρέχουσας μισθοδοσίας). Όσοι εργαζόμενοι έχουν ασκήσει αγωγή από οποιαδήποτε αιτία κατά της Τράπεζας θα πρέπει να δηλώσουν ότι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν διατηρούν πλέον οποιαδήποτε αξίωση κατά της Τράπεζας, δυνάμενη να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι αυτής, ή να αποτελέσει αντικείμενο αγωγής και να δηλώσουν ότι παραιτούνται από τυχόν εκκρεμή αγωγή κατ’ αυτής.

Στις συμφωνίες που θα υπογραφούν και θα αφορούν τη συμμετοχή σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, ο εργαζόμενος θα δηλώνει την αποδοχή των όρων του προγράμματος και την έλλειψη οποιασδήποτε αξιώσεώς του κατά της Τράπεζας.

12. Αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αποχώρησης θα πρέπει να είναι έγγραφες και ανεπιφύλακτες, να απευθύνονται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια με εσωτερική αλληλογραφία στη διεύθυνση Πανεπιστήμιου 25-29,10564 Αθήνα, 3ος όροφος, (υπόψη Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου, με την ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ) και να υποβάλλονται από τον Δικαιούχο, από την Τετάρτη, 23/3/2016 έως και την Δευτέρα, 11/4/2016.

Για τυχόν ερωτήσεις, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον Πίνακα Επικοινωνίας. Επίσης, μπορούν να ανατρέξουν στις Συχνές Ερωτήσεις.

Καμιά αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά την Δευτέρα, 11/4/2016. Η υποβολή και ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα αποδεικνύονται μόνο με την επιβεβαίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου μέσω e-mail, ρητά αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Οι Επικεφαλής των Μονάδων/Καταστημάτων πρέπει να ενημερώσουν τους εργαζόμενους που απουσιάζουν με άδεια/ασθένεια για τους όρους του παρόντος προγράμματος.

Η Τράπεζα/Θυγατρική εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξετάσει κάθε αίτηση και να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, σύμφωνα με την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

13. Αποκλειστικότητα

Το παρόν πρόγραμμα λήγει την Δευτέρα, 11/4/2016.

Το πρόγραμμα δεν δημιουργεί υποχρέωση για επανάληψή του στο μέλλον, ούτε για παράτασή του πέραν από την παραπάνω αναφερθείσα ημερομηνία, ούτε για καταβολή ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω αναφερθέντα ποσά και παροχές προς εργαζομένους που είτε δεν πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, είτε / και δεν θα αιτηθούν ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είτε / και δεν θα αποδεχθούν ανεπιφύλακτα όλους τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, είτε / και η αίτησή τους δεν γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία.

Προς αποφυγή κάθε παρανόησης, ειδικώς διευκρινίζεται ότι αν, για οιονδήποτε λόγο ή / και αιτία (συμπεριλαμβανομένης και της επίκλησης οιασδήποτε ιδιότητας, προσόντος, περίπτωσης, άποψης κτλ), ο εργαζόμενος δεν αιτηθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ή / και δεν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα όλους τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, δεν θα δικαιούται κανενός ποσού ή παροχής του προγράμματος, ούτε συνολικού, ούτε επιμέρους.

14. Τελική διάταξη - επιφύλαξη δικαιωμάτων

Ακόμα κι αν η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία αποδεχθεί την πρόταση κάποιου εργαζομένου, εάν, στο μεσοδιάστημα και μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση συμβιβασμού, συντρέξει σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικοτεχνικών λόγων), η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, οπότε ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούται την αποζημίωση του προγράμματος. Η Τράπεζα/Θυγατρική επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, ακόμη και για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα, αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων οποιαδήποτε δόλια, άδικη ή/και ποινικά κολάσιμη πράξη του εργαζομένου εναντίον αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε ποσό που τυχόν έλαβε ο εργαζόμενος λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα αναζητείται ως αδικαιολογήτως καταβληθέν.

Γεωργίου Κωνσταντίνος                                          Τούντα Τατιάνα

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής                   Βοηθός Γενικός Διευθυντής

[1]Οι ηλικίες έως 29 ετών δεν συμμετέχουν στην Άμεση Αποχώρηση.

[2]Τα ποσά αυτά δεν εισπράττονται από τον εργαζόμενο αλλά καταβάλλονται στα Ασφαλιστικά Ταμεία για λογαριασμό του εργαζόμενου.

 • Δείτε την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ στον σύνδεσμο ΕΔΩ.